Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Aut. kontr. ISO osetljivosti u meniju fotografisanja, ISO osetljivost će se automatski prilagoditi ako optimalna ekspozicija ne može da se dostigne pri vrednosti izabranoj od strane korisnika (ISO osetljivost se odgovarajuće prilagođava kada se blic koristi).

 1. Izaberite Aut. kontr. ISO osetljivosti.

  Izaberite Podešavanja ISO osetljivosti u meniju fotografisanja, markirajte Aut. kontr. ISO osetljivosti i pritisnite 2.

 2. Izaberite Uključeno.

  Markirajte Uključeno i pritisnite J (ako je Isključeno izabrano, ISO osetljivost će ostati fiksirana pri vrednostima izabranim od strane korisnika).

 3. Prilagodite podešavanja.

  Maksimalna vrednost za automatsku ISO osetljivost može da se izabere koristeći Maksimalna osetljivost (minimalna vrednost za automatsku ISO osetljivost je automatski podešena na ISO 64; imajte na umu da ako je ISO osetljivosti izabrana od strane korisnika veća od one izabrane za Maksimalna osetljivost, vrednost izabrana od strane korisnika će se umesto toga koristiti). U režimima ekspozicije P i A, osetljivost će biti prilagođena samo ako bi došlo do premale ekspozicije pri brzini zatvarača izabranoj za Minimalna brzina zatvarača (1/4000–30 s ili Automatska; u režimima S i M, ISO osetljivost će biti prilagođena za optimalnu ekspoziciju pri brzini zatvarača izabranoj od strane korisnika). Ako je Automatska izabrano, fotoaparat će birati minimalnu brzinu zatvarača baziranu na žižnoj daljini objektiva; biranje brzih brzina kada se fotografišu subjekti koji se brzo kreću smanjuje zamućenje. Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.

  Da biste izabrali maksimalnu ISO osetljivost za fotografije snimljene koristeći opcioni blic, koristite Maksimalna osetljivost sa M. Izbor Isto kao bez blica podešava maksimalnu ISO osetljivost za fotografisanje blicom na vrednost trenutno izabranoj za Maksimalna osetljivost.

Kada je Uključeno izabrano, tražilo i kontrolni displej pokazuju ISO AUTO. Kada se osetljivost menja iz vrednosti izabrane od korisnika, ovi indikatori blješte i izmenjena vrednost je prikazana u tražilu i kontrolnom displeju.

Minimalna brzina zatvarača

Izbor automatske brzine zatvarača može da se fino podesi markiranjem Automatska i pritiskanjem 2: na primer, vrednosti brže od onih koji se obično automatski izaberu mogu da se koriste sa telefotografskim objektivima da bi smanjili zamućenje. Imajte na umu, međutim, da Automatska funkcioniše samo sa CPU objektivima; ako se ne-CPU objektivi koriste bez podataka o objektivu, minimalna brzina zatvarača je fiksirana na 1/30 s. Brzine zatvarača mogu da opadnu ispod izabranog minimuma ako optimalna ekspozicija ne može da se postigne pri ISO osetljivosti izabranoj za Maksimalna osetljivost.

Uključivanje i isključivanje aut. kontr. ISO osetljivosti

Možete da uključite ili isključite aut. kontr. ISO osetljivosti pritiskajući S (Q) dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić. Kontrolni displej i prikaz informacija u tražilu ISO AUTO ikona kada je aut. kontr. ISO osetljivosti uključeno i ISO kada je isključeno.

Aut. kontr. ISO osetljivosti

Kada se blic koristi, minimalna brzina zatvarača će biti podešena na vrednost izabranu za Minimalna brzina zatvarača osim ako ova vrednosti nije brža od Prilagođenog podešavanja e1 (Brzina sinhronizacije blica, 0 Brzina sinhronizacije blica) ili sporija od Prilagođenog podešavanja e2 (Brzina zatvarača sa blicem, 0 Brzina zatvarača sa blicem) u čijem slučaju će vrednost izabrana za Prilagođeno podešavanje e2 biti korišćena. Imajte na umu da ISO osetljivost može da se automatski poveća kada se automatska kontrola ISO osetljivosti koristi u kombinaciji sa režimima blica sa sporom sinhronizacijom (dostupno sa kompatibilnim opcionim blicevima), moguće sprečavajući fotoaparat da izabere male brzine zatvarača.

Takođe pogledajte

Za informacije o biranju reference korišćene za podešavanje ekspozicije kada se blic koristi sa aut. kontr. ISO osetljivosti, vidite A > Prilagođeno podešavanje e4 (Aut. kontrola M ISO osetljivosti, 0 Aut. kontrola M ISO osetljivosti).