MB-D18 prima jednu EN-EL15a ili EN-EL18c punjivu bateriju ili osam AA baterija (alkalnih, Ni-MH ili litijumskih) i poseduje kontrole za fotografisanje u „visokim“ (portretnim) orijentacijama: okidanje zatvarača, AF-ON i Fn dugmad, višenamenski birač i glavne i pomoćne komandne točkiće.

Delovi MB-D18

1 Držač poklopca kontakta
2 Dugme AF-ON
3 Glavni komandni točkić
4 Višenamenski birač
5 Točak za priključivanje
6 Poklopac priključka napajanja
7 Poklopac ležišta baterije
8 Ležište baterije
9 Poklopac ležišta baterije
10 Napajanje/signal kontakata
11 Poklopac kontakta
12 Šraf za montiranje
13 Dugme Fn
14 Dugme okidača
15 Zaključavanje kontrole
16 Pomoćni komandni točkić
17 Navoj za stativ

18 MS-D12EN držač za EN-EL15a punjive baterije *
19 Izvodi napajanja
20 Izvodi napajanja (MS-D12EN držač punjive baterije)
21 MS-D12 držač za AA baterije
22 Izvodi napajanja (MS-D12 držač punjive baterije)

MS-D12EN je ubačen u MB-D18 pri slanju.

Korišćenje AC adaptera i priključka napajanja

Opcioni EH-5c/EH-5b AC adapter i EP-5B priključak napajanja mogu da se koriste sa MB-D18 da bi ponudili odgovarajući izvor napajanja kada se fotoaparat koristi duži period (0 EP-5B priključak napajanja). Ubacite EP-5B priključak napajanja u MS-D12EN držač punjive baterije i povežite na AC adapter.

Dugme okidača, višenamenski birač i komandni točkići

Ove kontrole izvršavaju iste funkcije kao odgovarajuće kontrole na telu fotoaparata, uz izuzetak da bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno podešavanje f5 (Višenamenski birač, 0 Višenamenski birač), MB-D18 višenamenski birač ne može da se koristi za pokretanje tajmera pripravnosti.

Dugme okidača

Pomoćni komandni točkić

Višenamenski birač

Glavni komandni točkić

Dugmad Fn i AF-ON

Funkcije izvršene od strane ovih kontrola mogu da se izaberu koristeći Prilagođeno podešavanje f10 (Dodeli dugmadima MB-D18, 0 Dodeli dugmadima MB-D18).

Dugme Fn

Dugme AF-ON

MB-D18 zaključavanje kontrole

Zaključavanje kontrole zaključava kontrole na MB-D18 da bi sprečio nenamernu upotrebu. Pre korišćenja ovih kontrola za snimanje fotografija u „visokoj“ (portret) orijentaciji, okinite zaključavanje kao što je prikazano. Kontrolno zaključavanje nije glavni prekidač. Koristite glavni prekidač fotoaparata da biste uključili i isključili fotoaparat.

Zaključano

Otključano

Korišćenje pakovanja punjive baterije

Priključivanje pakovanja punjive baterije

Pre priključivanja pakovanja punjive baterije, postarajte se da je fotoaparat isključen i da je MB-D18 kontrola zaključavanja u L poziciji.

 1. Uklonite poklopac kontakta sa pakovanja punjive baterije.

 2. Kontakti za MB-D18 su u osnovi fotoaparata, gde su zaštićeni sa poklopcem kontakta. Uklonite poklopac kontakta () i stavite ga u držač poklopca kontakta na MB-D18 ().

 3. Pozicionirajte MB-D18, držeći MB-D18 šraf za montiranje () pored ulaza stativa fotoaparata () i zategnite točak priključivanja rotirajući ga u smeru prikazano od strane strelice LOCK (ZAKLJUČAJ).

  Nema potrebe da se uklanja punjiva baterija iz fotoaparata pre povezivanja MB-D18. Pri podrazumevanim podešavanjima, punjiva baterija ubačena u fotoaparat će se koristiti samo nakon što se punjiva baterija u MB-D18 istroši. Opcija Redosled baterija u meniju podešavanja fotoaparata može da se koristi za menjanje redosleda u kojem se punjive baterije koriste.

Priključivanje pakovanja punjive baterije

Postarajte se da stavite poklopac kontakta fotoaparata u držač poklopca kontakt i da čuvate MB-D18 poklopac kontakta na bezbednom mestu kako biste sprečili gubitak. PB-6D distancer meha i PK-13 automatski međuprsten su neophodni kada koristite PB-6 fokusni dodatak meha sa MB-D18.

Uklanjanje pakovanja punjive baterije

Da biste uklonili MB-D18, isključite fotoaparat i podesite zaključavanje kontrole na MB-D18 na L, zatim olabavite priključni točak rotirajući ga u smeru suprotnom od onog prikazano putem strelice LOCK (ZAKLJUČAJ) i uklonite MB-D18.

Ubacivanje punjivih baterija

MB-D18 može da se koristi sa jednom EN-EL15a ili EN-EL18c punjivom baterijom ili sa osam AA baterija. Pre ubacivanja punjivih baterija, postarajte se da je fotoaparat isključen i da je MB-D18 kontrola zaključavanja u L poziciji.

 1. Otkačite MB-D18 rotirajući bravicu ležišta baterije na A i uklonite držač punjive baterije.

 2. Pripremite punjive baterije kao što je ispod opisano.

  EN-EL15a: Spajajući zasečene delove punjive baterije na projekcije držača MS-D12EN, ubacite punjivu bateriju sa strelicom (E) na punjivoj bateriji ka izvodima napajanja držača punjive baterije (). Nežno pritisnite punjivu bateriju na dole i skliznite je u pravcu strelice dok izvodi napajanja ne kliknu na mesto ().

  EN-EL18c: Ako je okidač punjive baterije na opcionom BL-5 poklopcu ležišta baterije pozicioniran tako da je strelica G vidljiva, skliznite okidanje punjive baterije kako biste preklopili strelicu (). Ubacite dve projekcije na punjivu bateriju u odgovarajuće slotove na BL-5 () i potvrdite da li je okidanje punjiva baterije skliznulo sa strane da bi pokazalo strelicu ().

  Okidanje punjive baterije

  AA baterije: Stavite osam AA baterija u MS-D12 držač baterije kao što je prikazano, starajući se o tome da baterije budu u pravilnoj orijentaciji.

 3. Ubacite držač baterije ili EN-EL18c u MB-D18 i zabravite poklopac ležišta baterije. Postarajte se da je držač baterije ubačen pre nego što okrenete bravicu; napajanje će se samo pojaviti ako je poklopac čvrsto zabravljen.

 4. Uključite fotoaparat i proverite nivo punjive baterije na kontrolnom displeju ili tražilu (0 Nivo punjive baterije i broj preostalih ekspozicija). Ako se fotoaparat ne uključi, proverite da li je punjiva baterija pravilno ubačena.

  Spojite opciju izabranu za MB-D18 tip baterije u meniju podešavanja na tip punjive baterije koji je ubačen u pakovanje baterije (0 MB-D18 tip baterije). Informacije o punjivim baterijama mogu da se prikažu birajući Informacije o bateriji u meniju podešavanja (0 Informacije o bateriji).

EP-5B priključak napajanja

Kada koristite EP-5B priključak napajanja, ubacite ga u MS-D12EN držač sa strelicom (E) na priključku ka izvodima napajanja držača baterije (). Nežno pritisnite priključak na dole i skliznite je u pravcu strelice dok izvodi napajanja ne legnu na mesto (). Otvorite držač poklopca priključka napajanja i provucite EP-5B napojni kabl kroz otvor ().

Uklanjanje punjivih baterija

Pazite da ne ispustite punjive baterije ili držač.

 1. Otkačite MB-D18 rotirajući bravicu ležišta baterije na A i uklonite punjivu bateriju ili držač punjive baterije.

 2. Uklonite punjivu bateriju ili baterije sa držača ili BL-5 poklopca ležišta baterije.

  EN-EL15a: Dok pritiskate držač dugmeta PUSH (PRITISNI), skliznite punjivu bateriju ka dugmetu. Punjiva baterija onda može da se ukloni kao što je prikazano.

  Procedura za uklanjanje EP-5B priključka napajanja je ista kao ona za EN-EL15a.

  EN-EL18c: Skliznite okidač punjive baterije u pravcu koji je naveden od strane strelice (G) i uklonite BL-5.

  AA baterije: Uklonite baterije kao što je prikazano. Pazite da ne ispustite punjive baterije kada ih uklanjate sa držača.

Specifikacije

Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.

Kapacitet bafera

Menjanje EN-EL15a punjive baterije ubačene u opcioni MB-D18 vertikalni rukohvat sa nosačem više tipova baterija za EN-EL18c menja kapacitet bafera. Sledeća tabela prikazuje maksimalni broj ekspozicija (od septembra 2017. godine) koje mogu da se sačuvaju u baferu u režimu okidanja Ch pri ISO osetljivosti od ISO 100 kada je 64 GB Sony QD-G64E XQD kartica ubačena; pravi kapacitet varira sa tipom kartice i uslova fotografisanja (na primer, kapacitet bafera može da opadne pri kvalitetu slike obeleženim sa „“ ili ako je automatska kontrola distorzije uključena).

FX (36×24) oblast slike *

Kvalitet slike Veličina slike Izvor napajanja
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
kompresovano bez gubitka,
12-bitni
Velika 170 54
Srednja 94 40
Mala 56 35
NEF (RAW),
kompresovano bez gubitka,
14-bitni
Velika 51 29
NEF (RAW),
kompresovano,
12-bitni
Velika 200 56
NEF (RAW),
kompresovano,
14-bitni
Velika 74 31
NEF (RAW),
bez kompresije,
12-bitni
Velika 55 39
NEF (RAW),
bez kompresije,
14-bitni
Velika 29 24
TIFF (RGB) Velika 32 29
Srednja 35 28
Mala 39 31
JPEG fino Velika 200 79
Srednja 200 86
Mala 200 56
JPEG normalno Velika 200 86
Srednja 200 92
Mala 200 57
JPEG osnovno Velika 200 108
Srednja 200 102
Mala 200 59

Uključuje slike snimljene sa ne-DX objektivima kada je Uključeno izabrano za Automatsko DX isecanje.

DX (24×16) oblast slike *

Kvalitet slike Veličina slike Izvor napajanja
EN-EL15a EN-EL18c
NEF (RAW),
kompresovano bez gubitka,
12-bitni
Velika 200 91
Srednja 200 56
Mala 200 54
NEF (RAW),
kompresovano bez gubitka,
14-bitni
Velika 200 45
NEF (RAW),
kompresovano,
12-bitni
Velika 200 102
NEF (RAW),
kompresovano,
14-bitni
Velika 200 48
NEF (RAW),
bez kompresije,
12-bitni
Velika 200 72
NEF (RAW),
bez kompresije,
14-bitni
Velika 200 43
TIFF (RGB) Velika 113 54
Srednja 200 71
Mala 200 73
JPEG fino Velika 200 138
Srednja 200 152
Mala 200 135
JPEG normalno Velika 200 165
Srednja 200 158
Mala 200 143
JPEG osnovno Velika 200 176
Srednja 200 166
Mala 200 145

Uključuje slike snimljene sa DX objektivima kada je Uključeno izabrano za Automatsko DX isecanje.