Ako fotoaparat ne radi onako kako se očekuje, proverite ovaj spisak uobičajenih problema koji se nalazi ispod pre nego što konsultujete prodavca ili Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.

Punjiva baterija/Prikaz


Fotoaparat je uključen, ali ne reaguje: Sačekajte da se snimanje završi. Ako problem i dalje postoji, isključite fotoaparat. Ako se fotoaparat ne isključi, uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju ili, ako koristite AC adapter, prekinite povezivanje i ponovo povežite AC adapter. Imajte na umu da iako će se podaci koji se trenutno snimaju izgubiti, na podatke koji su se već snimili neće uticati uklanjanje ili prekidanje povezivanja sa izvorom napajanja.


Tražilo je van fokusa: Prilagodite fokus tražila (0 Kontrola podešavanja dioptrije). Ako ovo ne ispravi problem, izaberite pojedinačni servo AF (AF-S; 0 Režim autofokusa), AF u jednoj tački (0 Režim AF-oblast) i tačku fokusa u centru (0 Izbor tačke fokusa), a zatim kadrirajte subjekta sa visokim kontrastom u tački fokusa u centru i pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali fotoaparat. Sa fotoaparatom u fokusu, koristite kontrolu podešavanja dioptrije da biste stavili subjekta u jasan fokus u tražilu. Ako je neophodno, fokus tražila može dodatno da se prilagodi koristeći opciona korektivna sočiva (0 Drugi dodaci).


Tražilo je tamno: Ubacite u potpunosti napunjenu punjivu bateriju (0 Punite punjivu bateriju, Nivo punjive baterije).


Prikazi se isključe bez upozorenja: Birajte duža kašnjenja za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti; 0 Tajmer pripravnosti) ili c4 (Kašnjenje isključivanja monitora; 0 Kašnjenje isključivanja monitora).


Prikazi na kontrolnom displeju ili tražilu ne reaguju i tamni su: Vremena reagovanja i svetlina ovih ekrana zavise od temperature.


Prikaz informacija u tražilu postaje crven kada je tačka fokusa markirana: Ovo je normalno za ovaj tip tražila i ne ukazuje na grešku.


Fotografisanje


Fotoaparat se sporo uključuje: Izbrišite datoteke ili fascikle.


Okidanje zatvarača je onemogućeno:


Fotoaparat sporo odgovara dugmetu okidača: Izaberite Isključeno za Prilagođeno podešavanje d5 (Režim kašnjenja ekspozicije; 0 Režim kašnjenja ekspozicije).


Samo jedna slika se snimi svaki put kada se dugme okidača pritisne u kontinualnom režimu okidanja: Isključite HDR (0 Visok dinamički opseg (HDR)).


Fotografije nisu u fokusu:


Zvučni signal se ne čuje:


Pun opseg brzina zatvarača nije dostupan: Blic se koristi. Brzina sinhronizacije blica može da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica); kada koristite kompatibilne bliceve, birajte 1/250 s (Auto FP) za puni opseg brzina zatvarača (0 Brzina sinhronizacije blica).


Fokus se ne zaključava kada se dugme okidača pritisne do pola: Fotoaparat je u režimu fokusa AF-C: koristite centar pomoćnog selektora da biste zaključali fokus (0 Zaključavanje fokusa).


Ne može da se izabere tačka fokusa:


Ne može da se izabere AF režim: Izaberite Bez ograničenja za Prilagođeno podešavanje a10 (Ograničenja režima autofokusa, 0 Ograničenja režima autofokusa).


Fotoaparat sporo snima fotografije: Isključite smanjenja šuma kod duge ekspozicije (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.).


Šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) se pojavljuju na fotografijama:

 • Svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije mogu da se smanje smanjujući ISO osetljivost.
 • Koristite opciju Smanjenje šuma kod duge eksp. u meniju fotografisanja da biste ograničili pojavu svetlih tačaka ili fog šuma na fotografijama snimljenim pri brzinama zatvarača koje su sporije od 1 s (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.).
 • Fog šum i svetle tačke mogu da ukažu na to da je interna temperatura fotoaparata postala povećana usled visokih ambijentalnih temperatura, duge ekspozicije ili sličnih uzroka: isključite fotoaparat i sačekajte da se ohladi pre nego što nastavite fotografisanje.
 • Pri visokim ISO osetljivostima, linije mogu da se pojave na fotografijama snimljenim sa nekim opcionim blicevima; ako se ovo desi, birajte nižu vrednost.
 • Pri visokim ISO osetljivostima, uključujući visoke vrednosti izabrane sa aut. kontr. ISO osetljivosti, nepravilno raspoređeni svetli pikseli mogu da se smanje birajući Visoko, Normalno ili Nisko za Smanj. šuma kod visokog ISO u meniju fotografisanja ili snimanja filma (0 Smanj. šuma kod visokog ISO, Smanj. šuma kod visokog ISO).
 • Pri visokim ISO osetljivostima, svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili nije će možda biti primetnije u dugim ekspozicijama, višestrukim ekspozicija i fotografijama snimljenim pri visokim ambijentalnim temperaturama ili sa omogućenim Active D-Lighting, Ravnomerno izabrano za Podesi Picture Control (0 Biranje Picture Control) ili izuzetno velikim vrednostima izabranim za Picture Control parametre (0 Picture Control podešavanja).

Fotografije i filmovi nemaju istu ekspoziciju kao pregled prikazan na monitoru u živom prikazu slike: Promene na svetlini monitora u toku živog prikaza slike nemaju efekat na slici snimljenoj sa fotoaparatom (0 Korišćenje dugmeta i).


Treperenje ili trake svetla se pojavljuju u režimu filma: Izaberite Smanjenje treperenja u meniju snimanja i birajte opciju koja odgovara frekvenciji lokalnog AC dovoda napajanja (0 Smanjenje treperenja).


Svetle oblasti ili trake se pojavljuju u živom prikazu slike: Znak koji blešti, blic ili drugi izvori svetla sa kratkim trajanjem je korišćen u toku živog prikaza slike.


Mrlje se pojavljuju na fotografijama: Obrišite prednje i zadnje elemente objektiva. Ako problem i dalje postoji, izvršite čišćenje senzora slike (0 Čišćenje senzora slike).


Na slike utiče primetan duh efekat ili odblesak: Možete da primetite duh efekat ili odblesak na snimcima koji uključuju sunce ili druge izvore jakog svetla. Ovi efekti mogu da se smanje ako se prikači senilo objektiva ili ako se kadriraju snimci sa jakim izvorima svetla podalje od kadra. Takođe možete da pokušate tehnike kao što su uklanjanje filtera objektiva, biranje različitih brzina zatvarača ili korišćenje bešumnog fotografisanja.


Živi prikaz slike se neočekivano okončava ili se ne pokreće: Živi prikaz slike može da se automatski okonča da bi sprečio štetu nad internim kolima fotoaparata ako:

 • Ambijentalna temperatura je visoka
 • Fotoaparat se koristio duže vreme u živom prikazu slike ili da bi snimio filmove
 • Fotoaparat se koristio u kontinualnim režimima okidanja na duže periode

Ako se živi prikaz slike ne pokrene kada pritisnete a dugme, sačekajte da se interna kola ohlade i pokušajte ponovo. Imajte na umu da fotoaparat može biti topao na dodir, ali ovo ne ukazuje na grešku.


Artifakti slike se pojavljuju u toku živog prikaza slike: „Šum“ (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako je zumirano na pregled kroz objektiv (0 Pregled živog prikaza slike) u toku živog prikaza slike; na filmovima, na količinu i distribuciju nepravilno raspoređenih svetlih piksela, fog šuma i svetlih tačaka utiče veličina slike i broj (0 Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma). Nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili svetle tačke mogu takođe da se pojave kao rezultat povećana u temperaturi internog kola fotoaparata u toku živog prikaza slike; izađite iz živog prikaza slike kada se fotoaparat ne koristi.


Ne može da se izmeri balans bele: Subjekat je previše taman ili previše svetao (0 Fotografisanje tražilom).


Slika ne može da se izabere kao izvor za zapamćenu postavku balansa bele: Slika nije napravljena sa D850 (0 Kopiranje balansa bele sa fotografije).


Bracketing balansa bele nije dostupan:


Efekti Picture Control-e se razlikuju od slike do slike: Automatski je izabrano za Podesi Picture Control, Picture Control zasnovana na Automatski je izabrana ili A (automatski) je izabrano za uoštravanje, jasnoću, kontrast ili zasićenje. Za dosledne rezultate u seriji fotografija, izaberite drugo podešavanje (0 Modifikovanje Picture Controls).


Merenje ne može da se promeni: Zaključavanje autoekspozicije je na snazi (0 Prilagođavanje brzine zatvarača i blende).


Korekcija ekspozicije ne može da se koristi: Birajte režim ekspozicije P, S ili A (0 Režim ekspozicije, Korekcija ekspozicije).


Šum (crvena područja ili drugi artifakti) se pojavljuju na dugačkim ekspozicijama: Omogućite smanjenje šuma kod duge ekspozicije (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.).


Zvuk se ne snima sa filmovima: Isključen mikrofon je izabrano za Osetljivost mikrofona u meniju snimanja (0 Osetljivost mikrofona).


Reprodukcija


NEF (RAW) slika se ne reprodukuje: Fotografija je snimljena pri kvalitetu slike od NEF + JPEG (0 NEF+JPEG).


Ne možete da gledate slike snimljene sa drugim fotoaparatima: Slike snimljene sa drugim vrstama fotoaparata možda neće biti prikazane pravilno.


Neke fotografije nisu prikazane u toku reprodukcije: Izaberite Sve za Fascikla reprodukcije (0 Fascikla reprodukcije).


Fotografije sa orijentacijom „visoka“ (portretna) se prikazuju u orijentaciji „široka“ (pejzažna):

 • Fotografija se snimila sa Isključeno izabrano za Automatsko rotiranje slike (0 Automatsko rotiranje slike).
 • Izaberite Uključeno za Rotiraj uspravne (0 Rotiraj uspravne).
 • Fotografija se prikazuje u prikazu slike (0 Prikaz slike).
 • Fotoaparat je bio usmeren nagore ili nadole kada je fotografija snimljena.

Fotografija ne može da se izbriše: Slika je zaštićena. Ukloni zaštitu (0 Zaštita fotografija od brisanja).


Slika ne može da se retušira: Fotografija ne može više da se uredi sa ovim fotoaparatom.


Fotoaparat prikazuje poruku koja navodi da fascikla ne sadrži slike: Izaberite Sve za Fascikla reprodukcije (0 Fascikla reprodukcije).


Fotografije ne mogu da se štampaju: NEF (RAW) i TIFF fotografije ne mogu da se štampaju putem direktnog USB povezivanja. Prenos fotografija na računar i štampanje koristeći NX Studio (0 Povezivanja). NEF (RAW) fotografije mogu da se sačuvaju u JPEG formatu koristeći Obrada NEF (RAW) (0 Obrada NEF (RAW)).


Fotografija nije prikazana na video uređaju visoke definicije: Potvrdite da je HDMI kabl (dostavljen odvojeno) povezan.


Opcija Softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike u NX Studio nema željeni efekat: Čišćenje senzora slike menja poziciju prašine na senzoru slike. Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike snimljeni pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se koriste sa fotografijama koje su snimljene nakon što je izvršeno čišćenje senzora slike. Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike snimljeni nakon što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se koriste sa fotografijama koje su snimljene pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike.


Kompjuter prikazuje NEF (RAW) slike različito od fotoaparata: Softver treće strane ne prikazuje efekte Picture Controls, Active D-Lighting ili kontrolu vinjete. Koristite NX Studio (0 Povezivanja).


Fotografije ne mogu da se prebace na kompjuter: OS nije kompatibilan sa fotoaparatom ili softverom za prebacivanje. Koristite čitač kartice da biste kopirali fotografije na računar.


Bluetooth i Wi-Fi (Bežične mreže)


Pametni uređaji ne prikazuju SSID fotoaparata (naziv mreže):

 • Potvrdite da li je Onemogući izabrano za Režim rada u avionu u meniju podešavanja fotoaparata (0 Režim rada u avionu).
 • Potvrdite da li je Omogući izabrano za Bluetooth > Mrežna veza u meniju podešavanja fotoaparata.
 • Pokušajte da isključite Wi-Fi pametnog uređaja, a zatim ga opet uključite.

Ne može da se poveže sa bežičnim štampačima i drugim bežičnim uređajima: Ovaj fotoaparat može samo da se poveže na uređaje na koje je SnapBridge aplikacija instalirana.


Razno


Datum snimanja nije pravilan: Sat fotoaparata je manje tačan od većine časova i satova u domaćinstvima. Redovno proveravajte sat sa tačnijim satovima i ponovo podesite ako je potrebno.


Stavka menija ne može da se izabere: Neke opcije nisu dostupne pri određenim kombinacijama podešavanja ili kada nijedna memorijska kartica nije ubačena. Imajte na umu da opcija Informacije o bateriji nije dostupna kada se fotoaparat napaja od strane opcionog priključka napajanja i AC adaptera.