Da biste prikazali meni retuširanja, pritisnite G i izaberite tabulator N (meni retuširanja).

G dugme

Opcije u meniju retuširanja se koriste da bi se napravile odsečene ili retuširane kopije postojećih slika. Meni retuširanja je samo prikazan kada je memorijska kartica koja sadrži fotografije ubačena u fotoaparat.

Može samo da se izabere pritiskajući G i birajući N tabulator.

Može samo da se prikaže pritiskajući i i birajući Retuširanje ili držeći J i pritiskajući 2 u reprodukciji pune slike kada su prikazani retuširana slika ili original.

Pravljenje retuširanih kopija

Za pravljenje retuširane kopije:

 1. Izaberite stavku u meniju retuširanja.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali stavku, 2 da biste je izabrali.

 2. Izaberite sliku.

  Markirajte sliku i pritisnite J. Da biste videli markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X dugme.

  Da biste videli slike na drugim lokacijama, pritisnite W (M) i izaberite željenu karticu i fasciklu.

  Retuširanje

  U slučaju da su slike snimljene pri podešavanjima kvaliteta slike od NEF + JPEG, samo NEF (RAW) slike će biti retuširane. Fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da prikaže ili da retušira slike koje su napravljene sa drugim uređajima.

 3. Izaberite opcije retuširanja.

  Za više informacija, vidite odeljak za izabranu stavku. Da biste izašli bez pravljenja retuširane kopije, pritisnite G.

  Kašnjenje isključivanja monitora

  Monitor će se ugasiti a operacija će se otkazati ako nikakva radnja nije izvršena tokom kratkog perioda. Sve nesačuvane izmene će se izgubiti. Da biste povećali vreme tokom kojeg monitor ostaje uključen, izaberite duži prikaz menija vremena za Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 c4: Kašnjenje isključivanja monitora).

 4. Napravite retuširanu kopiju.

  Pritisnite J da biste napravili retuširanu kopiju. Retuširane kopije su naznačene sa & ikonom.

Retuširanje trenutne slike

Da biste kreirali retuširanu kopiju trenutne slike, pritisnite i i izaberite Retuširanje ili držite J i pritisnite 2.

Retuširanje kopija

Većina opcija može da se primeni na kopije koje su napravljene koristeći druge opcije retuširanja, iako (sa izuzecima Preklapanje slika i Odseci film) svaka opcija može da se primeni samo jednom (imajte na umu da višestruka uređivanja mogu da dovedu do gubitka detalja). Opcije koje ne mogu da se primene na trenutnu sliku su u sivoj boji i nisu dostupne.

Kvalitet slike i veličina

Osim u slučaju kopija kreiranim sa Odseci i Promeni veličinu, kopije su iste veličine kao original. Kopije kreirane od JPEG slika su istog kvaliteta kao original, dok su one kreirane od NEF (RAW) i TIFF (RGB) slika sačuvane u JPEG fino formatu.