Odsecite segment filma da biste kreirali uređene kopije filmova ili sačuvali izabrane kadrove kao JPEG statične slike.

Odsecanje filmova

Da biste napravili odsečene kopije filmova:

 1. Prikažite film u punom kadru (0 Gledanje slika).

 2. Pauzirajte film na novom uvodnom kadru.

  Reprodukujte filmove kao što je opisano u „Pregledu filmova“ (0 Pregledanje filmova), pritiskajući centar višenamenskog birača da biste pokrenuli i nastavili reprodukciju i 3 da biste pauzirali i pritisnuli 4 ili 2 ili rotirali glavni ili pomoćni komandni točkić da biste locirali željeni kadar. Vaša približna pozicija u filmu može da se zaključi iz trake napredovanja filma. Pauzirajte reprodukciju kada dođete do novog otvaranja slike.

  Traka napredovanja filma

 3. Izaberite Izaberi početnu/krajnju tačku.

  Pritisnite i ili J, zatim markirajte Izaberi početnu/krajnju tačku i pritisnite 2.

 4. Izaberite Poč. tačka.

  Da biste napravili kopiju koja počinje od trenutnog kadra, markirajte Poč. tačka i pritisnite J. Kadrovi pre trenutnog kadra će biti uklonjeni kada sačuvate kopiju u Koraku 9.

    Poč. tačka

 5. Potvrdite novu početnu tačku.

  Ako željeni kadar nije trenutno prikazan, pritisnite 4 ili 2 da biste nastavili ili premotali (da biste preskočili na 10 s napred ili nazad, rotirajte glavni komandni točkić; da biste preskočili na indeks, ili na prvi ili zadnji kadar ako film ne sadrži indekse, rotirajte pomoćni komandni točkić).

 6. Izaberi krajnju tačku.

  Pritisnite L (Z/Q) da biste prešli sa početne tačke (w) na krajnju tačku (x) alatke izbora, a zatim izaberite krajnji kadar kao što je opisano u Koraku 5. Kadrovi nakon izabranog kadra će biti uklonjeni kada sačuvate kopiju u Koraku 9.

  L (Z/Q) dugme

  Krajnja tačka  

 7. Napravite kopiju.

  Jednom kada je željeni kadar prikazan, pritisnite 1.

 8. Pregledajte film.

  Da biste pregledali kopiju, markirajte Pregled i pritisnite J (da biste prekinuli pregled i vratili se na meni opcija čuvanja, pritisnite 1). Da biste odbacili trenutnu kopiju i izabrali novu početnu tačku ili krajnju tačku kao što je opisano iznad, markirajte Otkažite i pritisnite J; da biste sačuvali kopiju, nastavite ka Koraku 9.

 9. Sačuvajte kopiju.

  Markirajte Sačuvaj kao novu datoteku i pritisnite J da biste sačuvali kopiju u novu datoteku. Da biste zamenili originalnu datoteku filma sa uređenom kopijom, markirajte Zameni postojeću datoteku i pritisnite J.

Odsecanje filmova

Filmovi moraju da budu najmanje dve sekunde dugački. Kopija neće biti sačuvana ako ima nedovoljno dostupnog prostora na memorijskoj kartici.

Kopije imaju isto vreme i datum nastanka kao i original.

Uklanjanje uvodnog i završnog segmenta filma

Da biste uklonili samo uvodni segment filma sa filma, nastavite ka Koraku 7 bez pritiskanja L (Z/Q) dugmeta u Koraku 6. Da biste uklonili samo završni segment filma, izaberite Krajnja tačka u Koraku 4, izaberite završni kadar i nastavite ka Koraku 7 bez pritiskanja L (Z/Q) dugmeta u Koraku 6.

Meni retuširanja

Filmovi takođe mogu da se urede koristeći opciju Odseci film u meniju retuširanja (0 Odseci film).

Čuvanje izabranih kadrova

Da biste sačuvali kopiju izabranog kadra kao JPEG statičnu sliku:

 1. Pauzirajte film na željenom kadru.

  Reprodukujte film kao što je opisano u „Pregledu filmova“ (0 Pregledanje filmova), pritiskajući centar višenamenskog birača da biste pokrenuli i nastavili reprodukciju i 3 da biste pauzirali. Pauzirajte film na kadru koji nameravate da kopirate.

 2. Birajte Sačuvaj aktuelni kadar.

  Pritisnite i ili J, zatim markirajte Sačuvaj aktuelni kadar i pritisnite J da biste napravili JPEG kopiju aktuelnog kadra. Slika će se snimiti pri dimenzijama izabranim za Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju snimanja (0 Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma).

Sačuvaj aktuelni kadar

JPEG filmski kadrovi napravljeni sa opcijom Sačuvaj aktuelni kadar ne mogu da se retuširaju. JPEG filmskim kadrovima nedostaju neke kategorije informacija o fotografiji (0 Informacije o fotografiji).