Da biste izbrisali trenutnu fotografiju, pritisnite O (Q) dugme. Da biste izbrisali više izabranih fotografija, koristite opciju Izbriši u meniju reprodukcije. Kada se jednom izbrišu, fotografije ne mogu da se povrate. Imajte na umu da slike koje su zaštićene ili sakrivene ne mogu da se izbrišu.

U toku reprodukcije

Pritisnite O (Q) dugme da biste izbrisali trenutnu fotografiju.

 1. Pritisnite O (Q) dugme.

  Potvrdni dijalog će biti prikazan.

  O (Q) dugme

 2. Ponovo pritisnite O (Q) dugme.

  Da biste izbrisali fotografiju, pritisnite O (Q) dugme. Da biste izašli bez brisanja fotografije, pritisnite K dugme.

  O (Q) dugme

Takođe pogledajte

Za informacije o biranju slike prikazane nakon što se slika izbriše, pogledajte D > Nakon brisanja (0 Nakon brisanja).

Meni reprodukcije

Opcija Izbriši u meniju reprodukcije sadrži sledeće opcije. Imajte na umu da u zavisnosti od broja slika, neko vreme može da bude neophodno za brisanje.

Izabrano: Brisanje izabranih fotografija

 1. Birajte Izbriši > Izabrano.

  Izaberite Izbriši u meniju reprodukcije. Markirajte Izabrano i pritisnite 2.

 2. Markirajte sliku.

  Koristite višenamenski birač da biste markirali sliku (da biste videli markirane slike na punom ekranu, pritisnite i držite X dugme).

 3. Izaberite markiranu sliku.

  Pritiskajte centar višenamenskog birača da biste izabrali markiranu sliku. Izabrane slike su obeležene sa O ikonom. Ponovite korake 2 i 3 da biste izabrali dodatne slike; da biste poništili izabranu sliku, markirajte je i pritisnite centar višenamenskog birača.

 4. Pritisnite J da biste završili operaciju.

  Potvrdni dijalog će biti prikazan; markirajte Da i pritisnite J.