Automatski balans bele se preporučuje sa većinom izvora svetlosti. Balans bele obezbeđuje da na boje ne utiče boja izvora svetlosti. Ako željeni rezultati ne mogu da se postignu koristeći automatski balans bele, birajte opciju sa liste ispod ili koristite zapamćenu postavku balansa bele.

Opcija (Temp. boje *) Opis
vAutomatski Balans bele je automatski prilagođen za optimalne rezultate sa najviše izvora svetla. Za najbolje rezultate, koristite tip G, E ili D objektiva. Ako opcioni blic okine, rezultati su odgovarajuće prilagođeni. Temperatura boje može da se pregleda na prikazu informacije reprodukcije nakon fotografisanja (0 Informacije o fotografiji).
  Zadrži belo (smanji tople boje; 3500–8000 K)
Normalno (3500–8000 K)
Zadrži tople boje osvetljenja (3500–8000 K)
DAutomatski za prirodnu svetlost (4500–8000 K) Balans bele je prilagođen za prirodno osvetljenje, proizvodeći boje koje su bliže onima koje vidi golo oko.
JInkandescentno (3000 K) Koristite pod inkadescentnim svetlom.
IFluorescentno Koristite sa:
  Lampe sa natrijumovom parom (2700 K) Osvetljenjem sa natrijumovom parom (postoji u sportskim halama).
Toplo belo fluorescentno (3000 K) Toplim belim fluorescentnim svetlom.
Belo fluorescentno (3700 K) Belim fluorescentnim svetlom.
Hladno belo fluorescentno (4200 K) Hladnim belim fluorescentnim svetlom.
Dnevno belo fluorescentno (5000 K) Dnevnim belim fluorescentnim svetlom.
Dnevno fluorescentno (6500 K) Dnevnim fluorescentnim svetlom.
Živina para sa visok. temp. boje (7200 K) Visokom temperaturom boje svetla izvora (npr. lampe sa živinom parom).
HDirektna sunčeva svetlost (5200 K) Koristite sa subjektima osvetljenim od strane direktne sunčeve svetlosti.
NBlic (5400 K) Koristite sa opcionim blicevima.
GOblačno (6000 K) Koristite na dnevnom svetlu pod oblačnim nebom.
MHlad (8000 K) Koristite na dnevnom svetlu sa subjektima u hladu.
KIzaberi temperaturu boje (2500-10.000 К) Birajte temperaturu boje sa liste vrednosti (0 Izaberite temperaturu boje).
LZapamćena manuelna postavka Koristite subjekat, izvor svetla ili postojeću fotografiju kao referencu za balans bele (0 Zapamćena manuelna postavka).

Sve vrednosti su približne i predstavljaju fino podešavanje (ako je primenljivo).

Balans bele može da se podesi pritiskajući U dugme i rotirajući glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na kontrolnom displeju.

U dugme

Glavni komandni točkić

Kada je v (Automatski) ili I (Fluorescentno) izabrano, možete da izaberete pod-opciju pritiskajući U dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić.

U dugme

Pomoćni komandni točkić

Meniji fotografisanja

Balans bele takođe može da se prilagodi koristeći opciju Balans bele u meniju fotografisanja ili snimanja filma (0 Balans bele, Balans bele), koja takođe može da se koristi da bi fino podesili balans bele (0 Fino podešavanje balansa bele) ili koristili zapamćenu postavku balansa bele (0 Zapamćena manuelna postavka).

v („Automatski”)

v (Automatski) nudi izbor v0 (Zadrži belo (smanji tople boje)), v1 (Normalno) i v2 (Zadrži tople boje osvetljenja). v0 (Zadrži belo (smanji tople boje)) čini da se bele snimljene pod inkadescentnim svetlom pojave belo, dok v2 (Zadrži tople boje osvetljenja) čuva toplotu nijansi koje obično shvatamo kao inkadescentno osvetljenje.

D („Automatski za prirodnu svetlost”)

D (Automatski za prirodnu svetlost) možda neće proizvesti željene rezultate pod veštačkim svetlom. Izaberite v (Automatski) ili opciju koja odgovara izvoru svetla.

Osvetljenje studijskim blicom

v (Automatski) možda neće proizvesti željene rezultate sa velikim studijskim blicom. Koristite zapamćenu postavku balansa bele ili podesite balans bele na N (Blic) i koristite fino podešavanje da biste prilagodili balans bele.

Takođe pogledajte

Za informacije o različitom balansu bele za „bracket-ovanje“ trenutne vrednosti, pogledajte „Bracketing“ (0 Bracketing).

Temperatura boje

Doživljena boja izvora svetla razlikuje se u zavisnosti od posmatrača i drugih uslova. Temperatura boje je objektivno merenje boje izvora svetla, definisano referencom na temperaturu na koju bi objekat trebao da se ugreje da bi zračio svetlo na istim talasnim dužinama. Dok izvori svetla sa temperaturom boje u blizini od 5000–5500 K izgledaju belo, izvori svetla sa nižom temperaturom boje, kao što su inkadescentne sijalice, izgledaju pomalo žuto ili crveno. Izvori svetla sa većom temperaturom boje izgledaju obojeni plavom.

„Toplije“ (crvenije) boje „Hladnije“ (plavlje) boje  

I (lampe sa natrijumovom parom): 2700 K
J (inkadescentno)/I (toplo belo fluorescentno): 3000 K
I (belo fluorescentno): 3700 K
I (hladno belo fluorescentno): 4200 K
I (dnevno belo fluorescentno): 5000 K
H (direktna sunčeva svetlost): 5200 K
N (blic): 5400 K
G (oblačno): 6000 K
I (dnevno fluorescentno): 6500 K
I (živina para sa visok. temp. boje): 7200 K
M (hlad): 8000 K

Napomena: Sve cifre su približne.