Podešavanja fotoaparata navedena ispod mogu da se povrate na podrazumevane vrednosti ako se drže T i E dugmad na dole, u isto vreme, duže od dve sekunde (ova dugmad su obeležena zelenom tačkom). Kontrolni displej se na kratko isključuje dok se podešavanja resetuju.

T dugme

E dugme

Podešavanja dostupna sa menija fotografisanja 1

Opcija Podrazumevano
Proš. banke menija fotografisanja Isključeno
Kvalitet slike JPEG normalno
Veličina slike
  JPEG/TIFF Velika
NEF (RAW) Velika
Podešavanja ISO osetljivosti
  ISO osetljivost 100
Aut. kontr. ISO osetljivosti Isključeno
Balans bele Automatski > Zadrži belo (smanji tople boje)
  Fino podešavanje A-B: 0, G-M: 0
Picture Control podešavanja 2 Nemodifikovana
Smanjenje treperenja
  Podešavanje smanjenja treperenja Onemogući
Indikator smanjenja treperenja Uključeno
Višestruka ekspozicija Isključeno 3
HDR (visoki dinamički opseg) Isključeno 4
Bešumna fotog. sa živim prik. slike Isključeno

Sa izuzetkom višestruke ekspozicije, samo podešavanja u banci trenutno izabranoj pomoću opcije Banka menija fotografisanja će biti resetovana (0 Banka menija fotografisanja). Na podešavanja u ostalim bankama to nema uticaja.

Samo trenutna Picture Control.

Ako je višestruka ekspozicija trenutno u toku, fotografisanje će se okončati i višestruka ekspozicija će se kreirati od ekspozicija snimljenih do tad. Režim preklapanja, broj snimaka i Zadrži sve ekspozicije nije resetovano.

Diferencijal ekspozicije i omekšavanja nisu resetovani.

Podešavanja dostupna sa menija fotografisanja

Opcija Podrazumevano
Podešavanja ISO osetljivosti
  ISO osetljivost (režim M) 100
Balans bele Isto kao podeš. za fotografije
Active D-Lighting Isključeno
Elektronski VR Isključeno

Ostala podešavanja

Opcija Podrazumevano
Tačka fokusa 1 Centar
Zapamćena post. tačke fokusa Centar
Režim ekspozicije Automatski programirano
Fleksibilni program Isključeno
Korekcija ekspozicije Isključeno
Držanje AE zaključavanja Isključeno
Pregled ekspozicije Isključeno
Zaključavanje brzine zatvarača: Isključeno
Zaključavanje blende Isključeno
Režim autofokusa AF-S
Režim AF-oblast
  Tražilo AF u jednoj tački
Živi prikaz slike Normalna oblast AF
Bal. bele živog prik. fotog. Nijedan
Pod. kon. elektrom. blende viš. bir. Onemogući
Kor. ekspozicije višen. biračem Onemogući
Prikaz svetlijih delova Isključeno
Jačina zvuka slušalica 15
Merenje Matrix merenje
Bracketing Isključeno 2
Režim blica Sinhronizacija sa prednjom zavesom
Korekcija snage blica Isključeno
FV zaključavanje Isključeno
Režim kašnjenja ekspozicije Isključeno 3

Tačka fokusa nije prikazana ako se automatska AF oblast izabere za režim AF-oblasti.

Broj snimaka je resetovan na nulu. Bracketing povećanje je resetovano na 1 EV (ekspozicija/bracketing blica) ili 1 (bracketing balansa bele). Y Automatsko je izabrano za drugi snimak ADL bracketing programa dva snimka.

Samo podešavanja u banci koja su trenutno izabrana koristeći opciju Banka korisničkih podešavanja će biti resetovana (0 Banka korisničkih podešavanja). Na podešavanja u ostalim bankama to nema uticaja.