Da biste utvrdili kako fotoaparat podešava brzinu zatvarača i blende kada prilagođava ekspoziciju, pritisnite I dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok se željena opcija ne pojavi na kontrolnom displeju.

Dugme I

Glavni komandni točkić

Tipovi objektiva

Kada koristite CPU objektiv opremljen sa prstenom blende (0 Prepoznavanje CPU i objektiva tipa G, E i D), zaključajte prsten blende na minimalnu blendu (najveći f-broj). Objektivi tipa G i E nisu opremljeni sa prstenom blende.

Kada koristite ne-CPU objektive (0 Ne-CPU objektivi), izaberite režim ekspozicije A (automatski sa prioritetom blende) ili M (manuelno). U drugim režimima, režim ekspozicije A se automatski bira kada je ne-CPU objektiv prikačen (0 Kompatibilni ne-CPU objektivi). Indikator režima ekspozicije (P ili S) će bljesnuti na kontrolnom displeju i A će biti prikazano na tražilu.

Pregled dubinske oštrine

Da biste pregledali efekte blende, pritisnite i držite Pv dugme. Objektiv će biti zaustavljen do vrednosti blende izabrane od strane fotoaparata (režimi P i S) ili vrednosti izabrane od strane korisnika (režimi A i M), dopuštajući dubinskoj oštrini da se pregleda u tražilu.

Pv dugme

Prilagođeno podešavanje e5—Modelirajući bljesak

Ovo podešavanje kontroliše da li će opcioni blic koji podržavaju Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 Nikon Creative Lighting System (CLS)) emitovati modelirajući bljesak kada se Pv dugme pritisne.

P: Automatski programirano

U ovom režimu, fotoaparat automatski prilagođava brzinu zatvarača i blende prema ugrađenom programu da bi osigurao optimalnu ekspoziciju u većini situacija.

Fleksibilni program

U režimu ekspozicije P, različite kombinacije brzine zatvarača i blende mogu da se izaberu rotirajući komandni točkić dok su merenja ekspozicije uključena („fleksibilni program“). Sve kombinacije proizvode istu ekspoziciju. Dok je fleksibilni program u upotrebi, zvezdica („U“) se pojavljuje u kontrolnom displeju. Da biste vratili podrazumevanu brzinu zatvarača i podešavanja blende, rotirajte točkić dok zvezdica ne prestane da se prikazuje, izaberite drugi režim ili isključite fotoaparat.

Glavni komandni točkić

Takođe pogledajte

Za informacije o aktiviranju merenja ekspozicija, pogledajte „Tajmer pripravnosti (fotografisanje tražilom)“ (0 Tajmer pripravnosti (Fotografisanje pomoću tražila)).

S: Automatski sa prioritetom zatvarača

U automatskom sa prioritetom zatvarača, vi birate brzinu zatvarača dok fotoaparat automatski bira blendu koja će proizvesti optimalnu ekspoziciju.

Da biste izabrali brzinu zatvarača, rotirajte glavni komandni točkić dok su merenja ekspozicije uključena. Brzina zatvarača može da se podesi na „p“ ili na vrednosti između 30 s i 1/8000 s. Brzina zatvarača može da se zaključa pri izabranom podešavanju (0 Brzina zatvarača i zaključavanje blende).

Glavni komandni točkić

A: Automatski sa prioritetom blende

U automatskom sa prioritetom blende, vi birate blendu dok fotoaparat automatski bira brzinu zatvarača koja će proizvesti optimalnu ekspoziciju.

Da biste izabrali blendu između minimalnih i maksimalnih vrednosti za objektiv, rotirajte pomoćni komandni točkić dok su merenja ekspozicije uključena. Blenda može da se zaključa pri izabranom podešavanju (0 Brzina zatvarača i zaključavanje blende).

Pomoćni komandni točkić

Ne-CPU objektivi (0 Kompatibilni ne-CPU objektivi)

Koristite prsten blende objektiva da biste prilagodili blendu. Ako je maksimalni otvor blende objektiva istaknut koristeći stavku Podaci ne-CPU objektiva u meniju podešavanja (0 Ne-CPU objektivi) kada je ne-CPU objektiv prikačen, trenutni f-broj će biti prikazan u tražilu i kontrolnom displeju, zaokružen na najbliže puno zaustavljanje. U suprotnom, prikazi blende će pokazivati samo broj zaustavljanja (F, sa maksimalnim otvorom blende prikazanim kao FA), a f-broj mora da se pročita sa prstena blende objektiva.

M: Manuelni

U manuelnom režimu ekspozicije, vi kontrolišete i brzinu zatvarača i blendu. Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni komandni točkić da biste izabrali brzinu zatvarača i pomoćni komandni točkić da biste podesili blendu. Brzina zatvarača može da se podesi na „p“ ili na vrednosti između 30 s i 1/8000 s, ili zatvarač može neograničeno da se drži otvorenim zarad dugačke ekspozicije (A ili %, 0 Dugačke ekspozicije (M režim jedino)). Blenda može da se podesi na vrednosti između minimalnih i maksimalnih vrednosti za objektiv. Koristite indikatore ekspozicije da biste proverili ekspoziciju.

Blenda

Pomoćni komandni točkić

Brzina zatvarača

Glavni komandni točkić

Brzina zatvarača i blende može da se zaključa pri izabranom podešavanju (0 Brzina zatvarača i zaključavanje blende).

AF Micro NIKKOR objektivi

Uz uslov da se eksterno merenje ekspozicije koristi, odnos ekspozicije treba samo uzeti u obzir kada se prsten blende objektiva koristi da bi se podesila blenda.

Indikatori ekspozicije

Indikatori ekspozicije u tražilu i kontrolnom displeju prikazuju da li će fotografija biti nedovoljno eksponirana ili preeksponirana pri trenutnim podešavanjima. U zavisnosti od izabrane opcije za Prilagođeno podešavanje b2 (EV koraci za kontrolu ekspozicije, 0 EV koraci za kontrolu ekspozicije), količina nedovoljne ekspozicije ili preekspozicije je prikazana u inkrementima (pomacima) od 1/3 EV, 1/2 EV ili 1 EV. Ako se ograničenja sistema merenja ekspozicije pređu, prikazi će bljesnuti.

  Prilagođeno podešavanje b2 podešeno na 1/3 koraka
Optimalna ekspozicija Nedovoljno eksponirana za 1/3 EV Preeksponirana za preko 3 EV
Kontrolni displej
Tražilo

Takođe pogledajte

Za informacije o obrtanju indikatora ekspozicije tako da su negativne vrednosti prikazane na desnoj strani, a pozitivne na levoj, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f7 (Obrni indikatore, 0 Obrni indikatore).