U toku pomeranja fokusa, fotoaparat automatski menja fokus tokom serija fotografija. Ova funkcija može da se koristi za fotografisanje koje kasnije može da se kopira na računar i da se kombinuje koristeći softver za nagomilavanje fokusa drugih proizvođača.

Pre fotografisanja

Koristite AF-S ili AF-P objektiv. Nakon montiranja odgovarajućeg objektiva, rotirajte birač režima fokusa na AF i birajte režim okidanja koji nije E. Za najbolje rezultate, preporučujemo da izaberete režim ekspozicije A ili M tako da se blenda ne promeni u toku fotografisanja, zaustavite blendu na dva ili tri zaustavljanja od maksimalnog i onemogućite automatsku kontrolu ISO osetljivosti tako da se ISO osetljivost ne promeni dok je fotografisanje u toku. Nakon prilagođavanja podešavanja, snimite probni snimak i pregledajte rezultate na monitoru. Kada se jednom podešavanja prilagode na vaše zadovoljstvo, zatvorite zatvarač okulara tražila da biste sprečili da svetlo utiče na fotografije i ekspoziciju putem tražila.

Preporučujemo korišćenje stativa i onemogućavanje smanjenja vibracije objektiva (VR). Montirajte fotoaparat na stativ pre nego što fotografisanje počne. Da biste obezbedili da fotografisanje ne bude prekinuto, postarajte se da punjiva baterija fotoaparata bude u potpunosti napunjena. Ako imate nedoumice, napunite punjivu bateriju pre upotrebe ili koristite AC adapter i priključak napajanja (dostupni odvojeno).

Fotografisanje sa pomeranjem fokusa

 1. Izaberite Fotog. sa pomeranjem fokusa.

  Markirajte Fotog. sa pomeranjem fokusa u meniju fotografisanja i pritisnite 2 da biste prikazali opcije pomeranja fokusa.

 2. Prilagodite podešavanja pomeranja fokusa.

  Prilagodite podešavanja pomeranja fokusa kao što je ispod opisano.

  • Za biranje broja snimaka:

   Markirajte Broj snimaka i pritisnite 2.

   Izaberite broj snimaka (maks. 300) i pritisnite J.

   Preporučujemo da snimite više snimaka nego što mislite da vam treba i da ih prebacite u toku nagomilavanja fokusa. Više od 100 snimaka može biti potrebno za fotografije insekata ili drugih malih objekata, dok je samo nekoliko potrebno za fotografisanje pejzaža od napred ka nazad uz širokougaoni objektiv.

  • Da biste izabrali količinu razdaljine fokusa koja se menja sa svakim snimkom:

   Markirajte Širina koraka za pomeranje fokusa i pritisnite 2.

   Pritisnite 4 da biste smanjili širinu koraka za pomeranje fokusa, 2 da biste ga povećali. Pritisnite J da biste nastavili.

   Vrednost od 5 ili manje se preporučuje, jer viša podešavanja povećavaju rizik da će neka područja biti van fokusa kada se snimci naslažu. Pokušajte da eksperimentišete koristeći različita podešavanja pre fotografisanja.

   Iz blizine

   Jer je dubina fokusa smanjena pri kratkim razdaljinama fokusa, preporučujemo biranje manjih koraka fokusa i povećavanje broja snimaka kada se fotografišu subjekti koji su blizu fotoaparata.

  • Da biste izabrali interval između snimaka:

   Markirajte Interval do sledećeg snimka i pritisnite 2.

   Izaberite broj sekundi između snimaka i pritisnite J.

   Izaberite 00 da biste fotografisali pri otprilike 5 fps (režimi okidanja S, Cl, Ch i Mup) ili 3 fps (režimi okidanja Q i Qc). Podešavanje od 00 se preporučuje kada fotografišete bez blica; da biste se postarali za pravilnu ekspoziciju kada koristite blic, birajte interval koji je dovoljno dug da bi se blic napunio.

  • Da biste omogućili ili onemogućili ujednačavanje ekspozicije:

   Markirajte Ujednačavanje ekspozicije i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

   Izbor Uključeno dopušta fotoaparatu da prilagodi ekspoziciju kako bi odgovarala prethodnom snimku u režimima koji nisu M (imajte na umu da je ujednačavanje ekspozicije samo na snazi u režimu M ako je aut. kontr. ISO osetljivosti uključena). Velike promene u svetlini subjekta u toku fotografisanja mogu da dovedu do vidljivih varijacija u ekspoziciji, u tom slučaju može biti neophodno da se smanji interval između snimaka. Isključeno se preporučuje ako se osvetljenje i drugi uslovi neće promeniti u toku fotografisanja, Uključeno kada fotografišete pejzaže i slično pod osvetljenjem koje se menja.

  • Da biste omogućili ili onemogućili tiho fotografisanje:

   Markirajte Tiho fotografisanje i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

   Izaberite Uključeno da biste utišali zatvarač u toku fotografisanja.

  • Izaberite opcije pokretanja fascikle:

   Markirajte Pravljenje fascikle za čuvanje i pritisnite 2.

   Markirajte opcije i pritisnite 2 da biste ih izabrali ili poništili izabrano. Pritisnite J da biste nastavili.

   Izaberite Nova fascikla da biste napravili novu fasciklu za svaku novu sekvencu, Resetuj numer. datoteka da biste resetovali numerisanje datoteka na 0001 kada god se nova fascikla napravi.

 3. Pokrenite fotografisanje.

  Markirajte Pokreni i pritisnite J. Fotografisanje počinje nakon oko 3 s. Fotoaparat snima fotografije pri izabranom intervalu, počinjući pri razdaljini fokusa izabranoj pri početku fotografisanja i napredujući ka beskonačnosti izabranim korakom fokusa razdaljine sa svakim snimkom. Fotografisanje se završava kada je izabran broj snimaka snimljen ili kada fokus dostigne beskonačnost. Da biste okončali fotografisanje pre nego što se svi snimci snime, izaberite Isključeno za Fotog. sa pomeranjem fokusa u meniju fotografisanja ili pritisnite dugme okidača na pola ili pritisnite J dugme između snimaka.

U toku fotografisanja

U toku fotografisanja sa pomeranjem fokusa, Q ikona će blještati na kontrolnom displeju. Odmah pre sledećeg snimka, prikaz brzine zatvarača će prikazati broj preostalih snimaka. Bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 Tajmer pripravnosti), tajmer pripravnosti neće isteći u toku fotografisanja.

Podešavanja mogu da se prilagode, meniji da se koriste, a slike da se reprodukuju dok je fotografisanje sa pomeranjem fokusa u toku. Monitor će se automatski isključiti oko četiri sekunde pre svakog snimka. Imajte na umu da menjanje podešavanja fotoaparata dok je fotografisanje sa pomeranjem fokusa u toku može da dovede do toga da se fotografisanje okonča.

Fotografisanje sa pomeranjem fokusa

Ako koristite blic, birajte interval koji je duži od vremena potrebnog da se blic napuni. Ako je interval previše kratak, blic će možda okinuti pri manjoj snazi koja je potrebna za punu ekspoziciju. Pomeranje fokusa je dostupno samo kada je AF-S ili AF-P objektiv prikačen i ne može da se koristi kada sat fotoaparata nije podešen ili kada memorijska kartica nije ubačena. Ne može da se kombinuje sa nekim funkcijama fotoaparata, uključujući živi prikaz slike (0 Fotografisanje živog prikaza slike), snimanje filma (0 Snimanje filmova), intervalske filmove, bracketing, samookidanje (0 Režim samookidača (E)), dugačke ekspozicije (beskonačna ekspozicija ili vremensko fotografisanje; 0 Dugačke ekspozicije (M režim jedino)), HDR (visok dinamički opseg), višestruke ekspozicije i intervalsko fotografisanje. Imajte na umu da zato što brzina zatvarača i vreme potrebno za snimanje slika mogu da variraju od jednog snimka do drugog, vreme između kraja jednog intervala i početka sledećeg može da varira. Ako fotografisanje ne može da se nastavi pri trenutnim podešavanjima (na primer, ako je brzina zatvarača podešena na A ili %), upozorenje će se prikazati na monitoru.

Tiho fotografisanje

Biranje Uključeno za Tiho fotografisanje onemogućava neke funkcije fotoaparata, uključujući: