Zapamćena manuelna postavka se koristi da bi se snimila i pozvala prilagođena podešavanja balansa bele za fotografisanje pod mešanim svetlom ili da bi se vršila korekcija za svetlosne izvore sa jakom obojenošću. Fotoaparat može da sačuva do šest vrednosti za zapamćenu postavku balansa bele u zapamćenoj postavci d-1 do d-6. Dve metode su dostupne za podešavanje zapamćene postavke balansa bele:

Zapamćene postavke balansa bele

Promene zapamćene postavke balansa bele važe za sve banke menija fotografisanja (0 Banka menija fotografisanja).

Fotografisanje tražilom

 1. Osvetlite referentni objekat.

  Postavite neutralan siv ili beo objekat ispod osvetljenja koje će biti korišćeno u krajnjim fotografijama. U studio podešavanjima, standardna siva površina može da se koristi kao referentni objekat. Imajte na umu da se ekspozicija automatski povećava za 1 EV kada se meri balans bele; u režimu ekspozicije M, prilagodite ekspoziciju tako da indikator ekspozicije pokazuje ±0 (0 Indikatori ekspozicije).

 2. Podesite balans bele na L (Zapamćena manuelna postavka).

  Pritisnite U dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok je L prikazano na kontrolnom displeju.

  U dugme

  Glavni komandni točkić

 3. Izaberite zapamćenu postavku.

  Pritisnite U dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željena zapamćena postavka balansa bele (d-1 do d-6) ne prikaže na kontrolnom displeju.

  U dugme

  Pomoćni komandni točkić

 4. Izaberite režim direktnog merenja.

  Okinite U dugme na kratko i zatim pritisnite dugme dok L ikona na kontrolnom displeju ne počne da blešti. Bljeskajuće D će se takođe pojaviti na tražilu.

 5. Merenje balansa bele.

  Nekoliko sekundi pre nego što indikatori prestanu da bljeskaju, kadrirajte referentni objekat tako da on ispuni tražilo i pritisnite dugme okidača skroz na dole. Fotoaparat će meriti vrednost balansa bele i čuvati je u zapamćenoj postavci izabrano u Koraku 3. Nijedna fotografija se neće snimiti; balans bele može da se tačno meri čak i kada fotoaparat nije u fokusu.

 6. Proverite rezultate.

  Ako je fotoaparat bio u mogućnosti da meri vrednost balansa bele, C će bljeskati u kontrolnom displeju dok će tražilo pokazati blještanje a. Pritisnite dugme okidača do pola da biste izašli do režima fotografisanja.

  Ako je osvetljenje previše tamno ili previše svetlo, fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da meri balans bele. Bljeskajuće b a će se pojaviti na kontrolnom displeju i tražilu. Pritisnite dugme okidača do pola da biste se vratili na Korak 5 i opet izmerite balans bele.

Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele (fotografisanje tražilom)

Zapamćena manuelna postavka balansa bele ne može da se izmeri u toku snimanja intervalskog filma ili dok snimate HDR fotografiju ili višestruku ekspoziciju.

Režim direktnog merenja

Ako se nijedna operacija ne izvrši u toku fotografisanja tražilom dok prikazi blešte, direktan režim merenja će se okončati nakon vremena izabranog za opciju Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 Tajmer pripravnosti).

Zaštićene zapamćene postavke

Ako je trenutna zapamćena postavka zaštićena (0 Zaštita), 3 će blještati na kontrolnom displeju i tražilu ako pokušate da merite novu vrednosti.

Izbor zapamćene postavke

Izbor Zapamćena manuelna postavka za opciju Balans bele u meniju fotografisanja prikazuje zapamćene postavke balansa bele; markirajte zapamćenu postavku i pritisnite J. Ako nijedna vrednost trenutno ne postoji za izabranu zapamćenu postavku, balans bele će se postaviti na 5200 K, isti kao Direktna sunčeva svetlost.

Živi prikaz slike (spot balans bele)

U toku živog prikaza slike (0 Fotografisanje živog prikaza slike, Snimanje filmova), balans bele može da se meri u izabranoj oblasti kadra, eliminišući potrebu da se pripremi referentni objekat ili da se promene objektivi u toku telefotografskog fotografisanja.

 1. Pritisnite a dugme.

  Ogledalo će biti izdignuto i pogled kroz objektiv će biti prikazan na monitoru fotoaparata.

 2. Podesite balans bele na L (Zapamćena manuelna postavka).

  Pritisnite U dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok je L prikazano na monitoru.

  U dugme

  Glavni komandni točkić

 3. Izaberite zapamćenu postavku.

  Pritisnite U dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željena zapamćena postavka balansa bele (d-1 do d-6) ne prikaže na monitoru.

  U dugme

  Pomoćni komandni točkić

 4. Izaberite režim direktnog merenja.

  Okinite U dugme na kratko i zatim pritisnite dugme dok L ikona na monitoru ne počne da blješti. Meta spota balansa bele (r) će biti prikazana pri izabranoj tački fokusa.

 5. Pozicionirajte metu preko bele ili sive oblasti.

  Dok L blješti na prikazu, koristite višenamenski birač da biste pozicionirali r preko bele ili sive oblasti subjekta. Da biste zumirali oblast oko mete zarad preciznijeg pozicioniranja, pritisnite X dugme. Takođe možete da merite balans bele bilo gde na kadru tako što ćete taknuti subjekta na monitoru, u tom slučaju nema potrebe da stisnete centar višenamenskog birača ili dugme okidača kao što je opisano u Koraku 6.

 6. Merenje balansa bele.

  Pritisnite centar višenamenskog birača ili pritisnite dugme okidača skroz na dole da biste merili balans bele. Dostupno vreme za merenje balansa bele je ono izabrano za Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora) > Živi prikaz slike (0 Kašnjenje isključivanja monitora).

  Ako fotoaparat nije u mogućnosti da meri balans bele, prikazaće se poruka. Birajte novu metu balansa bele i ponovite proces iz Koraka 5.

 7. Izađite iz režima direktnog merenja.

  Pritisnite U dugme da biste izašli iz režima direktnog merenja.

  Zapamćene postavke balansa bele mogu da se pregledaju birajući Zapamćena manuelna postavka za Balans bele u fotografiji ili meniju snimanja filma. Pozicija meta korišćenih za merenje zapamćene postavke balansa bele je prikazana na zapamćenim postavkama snimljenim u toku živog prikaza slike.

Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele (živi prikaz slike)

Zapamćena postavka manuelnog balansa bele ne može da se meri dok je HDR ekspozicija u toku (0 Visok dinamički opseg (HDR)) ili je opcija koja nije Nijedan izabrana za Bal. bele živog prik. fotog. u meniju i-dugmeta (0 Korišćenje dugmeta i).

Upravljanje zapamćenim postavkama

Kopiranje balansa bele sa fotografije

Sledite korake ispod da biste kopirali vrednost za balans bele sa postojeće fotografije na izabranu zapamćenu postavku.

 1. Izaberite Zapamćena manuelna postavka.

  Izaberite Balans bele u meniju fotografisanja, zatim markirajte Zapamćena manuelna postavka i pritisnite 2.

 2. Izaberite odredište.

  Markirajte zapamćenu postavku odredišta (d-1 do d-6) i pritisnite centar višenamenskog birača.

 3. Birajte Izaberi sliku.

  Markirajte Izaberi sliku i pritisnite 2.

 4. Markirajte izvornu sliku.

  Markirajte izvornu sliku. Da biste pregledali markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X dugme.

  Da biste videli slike na drugim lokacijama, pritisnite W (M) i izaberite željenu karticu i fasciklu (0 Kontrole reprodukcije).

 5. Kopirajte balans bele.

  Pritisnite J da biste kopirali vrednost balansa bele za markiranu fotografiju na izabranu zapamćenu postavku. Ako markirana fotografija sadrži komentar (0 Komentar slike), komentar će se kopirati na komentar izabrane zapamćene postavke.

Fino podešavanje balansa bele zapamćene postavke

Izabrana zapamćena postavka može da se fino podesi biranjem Fino podešavanje i prilagođavanjem balansa bele kao što je opisano u „Fino podešavanje balansa bele“ (0 Fino podešavanje balansa bele).

Uredi komentar

Da biste uneli deskriptivan komentar do 36 karaktera za trenutnu zapamćenu postavku balansa bele, izaberite Uredi komentar u meniju zapamćene manuelne postavke balansa bele i unesite komentar (0 Unos teksta).

Zaštita

Da biste zaštitili trenutnu zapamćenu postavku balansa bele, izaberite Zaštita u meniju zapamćene manuelne postavke balansa bele, zatim markirajte Uključeno i pritisnite J. Zaštićene zapamćene postavke ne mogu da se izmene i opcije Fino podešavanje i Uredi komentar ne mogu da se koriste.