Prikaz odbrojavanja

Odbrojavanje će se prikazati 30 s pre nego što se živi prikaz slike automatski okonča (okidač postaje crven ako će živi prikaz slike da se okonča da bi zaštitio interna kola ili, ako je opcija koja nije Bez ograničenja izabrana za Prilagođeno podešavanja c4—Kašnjenje isključivanja monitora > Živi prikaz slike; 0 Kašnjenje isključivanja monitora—5 s pre nego što će se monitor automatski isključiti). U zavisnosti od uslova fotografisanja, tajmer može da se odmah pojavi kada je živi prikaz slike izabran.

Prikaz informacija

Da biste sakrili ili prikazali indikatore na monitoru, pritisnite R dugme. Histogram se samo prikazuje na pregledu ekspozicije (0 Pregled ekspozicije) ili kada je Uključeno (Režim 2) izabrano za Bešumna fotog. sa živim prik. slike (0 Bešumna fotog. sa živim prik. slike). Prikazi virtuelnog horizonta i histogram nisu dostupni sa digitalizacijom negativa.

Virtuelni horizont (0 Virtuelni horizont)   Informacije uključene   Informacije isključene

  Histogram   Pomoćne linije za kadriranje