Filmovi mogu da se snime u živom prikazu slike.

 1. Rotirajte birač živog prikaza slike na 1 (živi prikaz slike filma).

  Birač živog prikaza slike

 2. Pritisnite a dugme.

  Ogledalo će se izdići, a pogled kroz objektiv će se prikazati na monitoru fotoaparata, izmenjen za efekte ekspozicije. Subjekat više neće biti vidljiv na tražilu.

  a dugme

  Ikona 0

  0 ikona (0 Prikaz živog prikaza slike) ukazuje na to da filmovi ne mogu da se snime.

  Balans bele

  Balans bele može da se podesi u bilo koje vreme pritiskajući U dugme i rotirajući komandni točkić (0 Opcije balansa bele).

 3. Izaberite režim fokusa (0 Biranje režima fokusa).

 4. Izaberite režim AF-oblasti (0 Biranje režima AF-oblasti).

  AF u maloj tački

  AF u maloj tački nije dostupno u režimu filma.

 5. Fokus.

  Kadrirajte početak snimanja i pritisnite dugme AF-ON za fokus. Imajte na umu da broj subjekata koji mogu da se detektuju u AF sa prioritetom lica opada u toku snimanja filma.

  Dugme AF-ON

  Fokusiranje

  Fokus se takođe može prilagoditi pritiskanjem dugmeta okidača do pola pre započinjanja snimanja, ili možete manuelno da fokusirate kao što je opisano u „Manuelni fokus“ (0 Manuelni fokus).

 6. Pokrenite snimanje.

  Pritisnite dugme snimanja filma da biste pokrenuli snimanje. Indikator snimanja i dostupno vreme prikazani su na monitoru. Ekspozicija može da se zaključa ako se pritisne pomoćni selektor (0 Zaključavanje autoekspozicije (AE)) ili se promeni do ±3 EV koristeći korekciju ekspozicije (0 Korekcija ekspozicije); spot merenje nije dostupno. U režimu autofokusa, fotoaparat može da se ponovo fokusira pritiskajući dugme AF-ON ili ako se vaš subjekat takne na monitoru.

  Dugme snimanje filma

  Indikator snimanja

  Preostalo vreme

  Audio

  Fotoaparat može da snimi i video i zvuk; ne prekrivajte mikrofon na prednjem delu fotoaparata u toku snimanja filma. Imajte na umu da ugrađeni mikrofon može da snimi zvuke koje pravi fotoaparat ili objektiv u toku autofokusa, smanjenje vibracije ili promene blende.

 7. Završite snimanje.

  Pritisnite opet dugme snimanja filma da biste prekinuli snimanje. Snimanje će se automatski okončati kada se dostigne maksimalna dužina ili kada je memorijska kartica puna (imajte na umu da u zavisnosti od brzine upisivanja memorijske kartice fotografisanje može da se okonča pre nego što se dostigne maksimalna dužina).

 8. Izađite iz živog prikaza slike.

  Pritisnite a dugme da biste izašli iz živog prikaza slike.

Režim ekspozicije

Sledeća podešavanja ekspozicije mogu da se prilagode u režimu filma:

  Blenda Brzina zatvarača ISO osetljivost
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Ekspozicija za režim S je jednaka režimu P.

Gornja granica za ISO osetljivost može da se izabere koristeći opciju Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna osetljivost u meniju snimanja filma (0 Podešavanja ISO osetljivosti).

Bez obzira na opciju izabranu za Podešavanja ISO osetljivosti > Maksimalna osetljivost ili za ISO osetljivost (režim M), gornje ograničenje kada je Uključeno izabrano za Elektronski VR u meniju snimanja je ISO 25600.

Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Autom. ISO kontrola (rež. M) u meniju snimanja filma, gornja granica za ISO osetljivosti može da se izabere koristeći opciju Maksimalna osetljivost.

U režimu ekspozicije M, brzina zatvarača može da se podesi na vrednosti između 1/25 s i 1/8000 s (najmanja dostupna brzina zatvarača razlikuje se u zavisnosti od broja slika u sekundi; 0 Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma). U drugim režimima ekspozicije, brzina zatvarača je automatski prilagođena. Ako je subjekat previše ili premalo pod ekspozicijom u režimu P ili S, okončajte živi prikaz slike i opet pokrenite živi prikaz slike ili izaberite ekspoziciju A i prilagodite blendu.

Indeksi

Ako je Označavanje indeksa dodeljeno kontroli koristeći Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 Korisničko dodeljivanje kontrola), možete da pritisnete izabranu kontrolu u toku snimanja da biste dodali indekse koji mogu da se koriste da bi se pronašli kadrovi u toku uređenja i reprodukcije (0 Pregledanje filmova). Do 20 indeksa može da se doda na svaki film.

Indeks

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi sa:

 • Biranjem uloge koju ima centralno dugme višenamenskog birača, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f2 (Centralno dugme višen. birača, 0 Centralno dugme višen. birača).
 • Biranjem uloga Fn1, Fn2 i Pv dugmadi i centra pomoćnog selektora, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 Korisničko dodeljivanje kontrola).
 • Biranjem da li dugme okidača može da se koristi za pokretanje živog prikaza slike ili za pokretanje i okončavanje snimanja filma, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 Korisničko dodeljivanje kontrola).
 • Sprečavanjem nepredviđene operacije a dugmeta, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f8 (Opcije dug. živog prikaza slike, 0 Opcije dug. živog prikaza slike).

Korišćenje dugmeta i

Opcijama navedenim dole može da se pristupi pritiskajući dugme i u režimu filma. Koristite ekran na dodir ili se krećite kroz meni koristeći višenamenski birač i J dugme, pritiskajte 1 ili 3 da biste markirali stavke, 2 da biste pregledali opcije i J da biste izabrali markiranu opciju i vratili se na meni dugmeta i. Pritisnite dugme i opet da biste izašli ka prikazu fotografija.

Dugme i

Korišćenje eksternog mikrofona

Opcioni ME-1 stereo mikrofon ili ME-W1 wireless microphone (ME-W1 bežični mikrofon) može da se koristi za snimanje zvuka za filmove (0 Drugi dodaci).

Slušalice

Slušalice drugih proizvođača mogu da se koriste. Imajte na umu da visoki nivoi zvuka mogu da dovedu do visoke jačine zvuka; izuzetno se mora voditi računa kada se koriste slušalice.

Oblast slike: biranje isecanja filma

Možete da izaberete oblast slike koristeći opciju Oblast slike > Izaberi oblast slike u meniju snimanja. Izaberite FX da biste snimili filmove u onome što se smatra kao „FX baziran format filma“, DX da biste snimili u „DX baziranom formatu filma“. Razlike između ova dva su navedene ispod.

FX   DX

Veličine snimljenih područja su otprilike 35,9 × 20,2 mm (FX baziran format filma) i 23,5 × 13,2 mm (DX baziran format filma). Filmovi snimljeni sa DX formatom objektiva i Uključeno izabranim za Oblast slike > Automatsko DX isecanje (0 Automatski izbor isecanja) u meniju snimanja su snimljeni u DX baziranom formatu filma, kao što su svi filmovi (bez obzira na objektiv koji se koristi ili izabranu opciju za Oblast slike > Izaberi oblast slike) sa veličinom slike od 1920 × 1080 (sporo). Omogućavanje elektronskog smanjenja vibracije birajući Uključeno za Elektronski VR u meniju dugmeta i smanjuje veličinu isecanja, pomalo povećavajući prividnu žižnu daljinu.

Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma

Opcija Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju snimanja filma se koristi za biranje veličine slike filma (u pikselima) i broj slika u sekundi. Takođe možete da izaberete od dve Kvalitet filma opcije: visoka i normalna. Zajedno, ove opcije određuju maksimalni broj bita, kao što je prikazano na sledećoj tabeli.

Opcija 1 Maksimalni protok u bitovima (Mbps)
( visoki kvalitet/normalno)
Maksimalna dužina
r 3840×2160 (4 K UHD); 30p 2 144 29 min. 59 s 3
s 3840×2160 (4 K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4 K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p 48/24
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p 24/12
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280×720; 50p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (usp. snim.) 4 36

Snimanje: 3 min.

Reprodukcija: 12 min.

B 1920 × 1080; 25p ×4 (usp. snim.) 4
C 1920 × 1080; 24p ×5 (usp. snim.) 4 29

Snimanje: 3 min.

Reprodukcija: 15 min.

Pravi broj slika u sekundi je 29,97 fps za vrednosti navedene kao 30p, 23,976 fps za vrednosti navedene kao 24p i 59,94 fps za vrednosti navedene kao 60p.

Kada se ova opcija izabere, kvalitet filma je postavljen kao „visok“.

Svaki film će se snimiti u do 8 datoteka od do 4 GB svake. Broj datoteka i dužina svake datoteke se razlikuje od opcija izabranih za Veličina slika/broj slika u sekundi i Kvalitet filma.

Pogledajte „Usporene filmove“ (0 Usporeni filmovi).

Usporeni filmovi

Da biste snimili bešumne usporene filmove, izaberite 1920×1080; 30p ×4 (usp. snim.), 1920×1080; 25p ×4 (usp. snim.) ili 1920×1080; 24p ×5 (usp. snim.) za Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju snimanja. Filmovi snimljeni pri 4 ili 5 puta označenoj brzini se reprodukuju pri označenoj brzini zarad efekta usporenog filma; na primer, filmovi snimljeni sa izabranim 1920×1080; 30p ×4 (usp. snim.) će se snimiti pri kadru od oko 120 fps (120p) i reprodukovati pri otprilike 30 fps (30p).

Veličina slika/broj slika u sekundi Broj slika u sekundi *
Snimljeno pri Reprodukovano pri
1920×1080; 30p ×4 (usp. snim.) 120p 30p
1920×1080; 25p ×4 (usp. snim.) 100p 25p
1920×1080; 24p ×5 (usp. snim.) 120p 24p

Pravi broj slika u sekundi je 119,88 fps za vrednosti navedene kao 120p, 29,97 fps za vrednosti navedene kao 30p i 23,976 fps za vrednosti navedene kao 24p.

Usporeni filmovi

Kada je opcija usporenog filma izabrana, kvalitet je fiksiran pri „normalnom“ i oblast slike je fiksirana pri DX, bez obzira na objektiv koji se koristi ili opciju izabranu za Oblast slike > Izaberi oblast slike u meniju snimanja (0 Oblast slike). Filmovi snimljeni sa AF sa prioritetom lica, AF u maloj tački ili AF sa praćenjem subjekta izabrani za režim AF-oblasti (0 Biranje režima AF-oblasti) su snimljeni koristeći široku AF oblast.

Prikaz živog prikaza slike

Prikaz informacija

Da biste sakrili ili prikazali indikatore na monitoru, pritisnite R dugme.

Virtuelni horizont (0 Virtuelni horizont)   Informacije uključene   Informacije isključene

  Histogram   Pomoćne linije za kadriranje  

Prikaz odbrojavanja

Odbrojavanje će biti prikazano 30 s pre nego što se živi prikaz slike filma automatski okonča (0 Prikaz živog prikaza slike). U zavisnosti od uslova fotografisanja, tajmer može da se odmah pojavi kada započne snimanje filma. Imajte na umu da bez obzira na količinu dostupnog vremena za snimanje, živi prikaz slike će se i dalje okončati automatski kada tajmer istekne.

Prilagođavanje podešavanja u toku snimanja filma

Jačina zvuka slušalica ne može da se prilagodi u toku snimanja. Ako je opcija koja nije I (isključen mikrofon) trenutno izabrana, osetljivost mikrofona može da se promeni na bilo koje podešavanje koje nije I dok je snimanje u toku.

Snimanje fotografija u režimu filma

Da biste snimili fotografije u režimu filma (ili u živom prikazu slike ili u toku snimanja filma), izaberite Fotografisanje za Korisničko podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 Korisničko dodeljivanje kontrola). Fotografije sa odnosnom stranice od 16 : 9 zatim mogu da se snime u bilo kom trenutku pritiskajući dugme okidača skroz na dole. Ako je snimanje filma u toku, snimanje će se okončati, a segment filma koji je snimljen do tada će se sačuvati.

Fotografije su snimljene u formatu izabranim za Kvalitet slike u meniju fotografisanja fotografije (0 Kvalitet slike). Za informacije o veličini slike, pogledajte „Veličina slike“ (0 Veličina slike). Imajte na umu da ekspozicija za fotografije ne može da se pregleda kada je birač živog prikaza slike rotiran na 1; režim P, S ili A se preporučuje, ali tačni rezultati mogu da se dostignu u režimu M pregledom ekspozicije sa biračem živog prikaza slike rotiranim na C.

Veličina slike

Veličina fotografija snimljenih u režimu filma zavisi od oblasti slike (0 Oblast slike) i opcije izabrane za Veličina slike u meniju snimanja (0 Veličina slike).

Oblast slike Veličina slike Veličina (pikseli)
FX Velika 8256 × 4640
Srednja 6192 × 3480
Mala 4128 × 2320
DX Velika 5408 × 3040
Srednja 4048 × 2272
Mala 2704 × 1520

Snimanje filmova

Filmovi su snimljeni u sRGB kolornom prostoru. Treperenje, trake svetla ili distorzija mogu da budu vidljivi na monitoru i na krajnjem filmu pod fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim lampama ili sa pokretnim subjektima, naročito ako se fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat pomera horizontalno pri visokim brzinama kroz kadar (za informacije o smanjenu treperenja i traka svetla, pogledajte odeljak u vezi sa opcijom menija snimanja Smanjenje treperenja, 0 Smanjenje treperenja). Treperenje može takođe da se pojavi dok se kontrola elektromotora blende koristi. Zupčaste ivice, oivičenost bojom, moare efekat i svetle tačke takođe mogu da se pojave. Svetle trake mogu da se pojave u nekim područjima kadra sa bleštavim znacima i drugim naizmeničnim izvorima svetla ili ako je subjekat na kratko osvetljen od strane stroboskopskih ili drugog svetlog, kratkotrajnog izvora svetla. Kada snimate filmove, izbegavajte usmeravanje fotoaparata ka suncu ili drugim izvorima jakog svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete internog kola fotoaparata. Imajte na umu da šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako zumirate na pogled kroz objektiv (0 Pregled živog prikaza slike) u režimu filma.

Osvetljenje blicom ne može da se koristi.

Snimanje se automatski okončava ako je objektiv uklonjen ili ako je birač živog prikaza slike rotiran na novo podešavanje.

Bežični daljinski kontroleri i žičane daljinske kontrole

Ako je Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 Korisničko dodeljivanje kontrola), dugmad okidača na opcionim bežičnim daljinskim kontrolerima i žičanim daljinskim kontrolama (0 Drugi dodaci) mogu da se pritisnu do pola da bi se pokrenuo živi prikaz slike ili da se pritisnu do kraja da bi se pokrenulo i okončalo snimanje filma.