Da biste prikazali Moj meni, pritisnite G i izaberite tabulator O (Moj meni).

G dugme

Opcija MOJ MENI može da se koristi za pravljenje i uređivanje podešene liste opcija sa reprodukcije, fotografisanja, snimanja filma, prilagođenih podešavanja, podešavanja i menija retuširanja za brzi pristup (do 20 stavki). Ako želite, nedavna podešavanja mogu da se prikažu umesto Mog menija (0 Nedavna podešavanja).

Opcije mogu da se dodaju, izbrišu i da im se promeni raspored kao što je ispod opisano.

Dodavanje opcija u Moj meni

 1. Izaberite Dodaj stavke.

  U Mom meniju (O), markirajte Dodaj stavke i pritisnite 2.

 2. Izaberite meni.

  Markirajte ime menija koji sadrži opciju koju želite da dodate i pritisnite 2.

 3. Izaberite stavku.

  Markirajte željenu stavku menija i pritisnite J.

 4. Pozicionirajte novu stavku.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste pomerili novu stavku na gore ili na dole u Mom meniju. Pritisnite J da biste dodali novu stavku.

 5. Dodajte još stavki.

  Stavke koje su trenutno prikazane u Mom meniju su otkačene. Stavke naznačene sa V ikonom ne mogu da se izaberu. Ponovite korake 1–4 da biste izabrali dodatne stavke.

Brisanje opcija iz Mog menija

 1. Izaberite Ukloni stavke.

  U Mom meniju (O), markirajte Ukloni stavke i pritisnite 2.

 2. Izaberite stavke.

  Markirajte stavke i pritisnite 2 da biste izabrali ili poništili izabrano. Izabrane stavke su naznačene kao otkačene.

 3. Izbrišite izabrane stavke.

  Pritisnite J. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite J ponovo da biste izbrisali izabrane stavke.

Brisanje stavki iz Mog menija

Da biste izbrisali stavku trenutno markiranu u Mom meniju, pritisnite O (Q) dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite O (Q) ponovo da biste izbrisali izabranu stavku iz Mog menija.

Promena redosleda opcija u Mom meniju

 1. Izaberite Rangiraj stavke.

  U Mom meniju (O), markirajte Rangiraj stavke i pritisnite 2.

 2. Izaberite stavku.

  Markirajte željenu stavku koju želite da pomerite i pritisnite J.

 3. Pozicionirajte stavku.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste pomerili stavku gore ili dole u Mom meniju i pritisnite J. Ponovite Korake 2–3 da biste promenili položaj dodatnih stavki.

 4. Izađite u Moj meni.

  Pritisnite G dugme da biste se vratili na Moj meni.

  G dugme

Nedavna podešavanja

Da biste prikazali dvadeset najčešće korišćenih podešavanja, izaberite m NEDAVNA PODEŠAVANJA za O MOJ MENI > Izaberi jezičak.

 1. Izaberite Izaberi jezičak.

  U Mom meniju (O), markirajte Izaberi jezičak i pritisnite 2.

 2. Izaberite m NEDAVNA PODEŠAVANJA.

  Markirajte m NEDAVNA PODEŠAVANJA i pritisnite J. Ime menija će se promeniti sa „MOJ MENI“ na „NEDAVNA PODEŠAVANJA“.

Stavke menija će se dodati na vrh menija nedavnih podešavanja onako kako se koriste. Da biste ponovo videli Moj meni, izaberite O MOJ MENI za m NEDAVNA PODEŠAVANJA > Izaberi jezičak.

Uklanjanje stavki iz menija nedavnih podešavanja

Da biste uklonili stavku iz menija nedavnih podešavanja, markirajte je i pritisnite O (Q) dugme. Potvrdni dijalog će se prikazati; pritisnite O (Q) ponovo da biste izbrisali izabranu stavku.