Daljinski blicevi mogu da se kontrolišu putem optičkih signala sa opcionog blica montiranog na šinu za blic i opremu fotoaparata i koji rade kao glavni blic (optički AWL). Ako je pomenuti blic SB-5000 ili SB-500, podešavanja mogu da se prilagode sa fotoaparata (pogledajte „SB-5000/SB-500“, 0 SB-5000/SB-500); u suprotnom podešavanja moraju da se prilagode koristeći kontrole blica kao što je opisano u dokumentaciji dostavljenoj sa jedinicom. Za informacije u vezi postavljanja blica i drugih tema, pogledajte dokumentaciju dostavljenu sa blicevima.

SB-5000/SB-500

Montirajte blic na šinu za blic i opremu fotoaparata i izaberite Optički AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog blica u meniju fotografisanja fotografije. Podešavanja Grupni blic mogu da se prilagode koristeći Kontrola blica > Daljinska kontrola blica; stavka Daljinska kontrola blica za SB-5000 takođe nudi podešavanja Brza bežična kontrola i Daljinsko ponavljanje. Dostupne opcije su opisane ispod.

SB-5000

Kada je SB-5000 montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata, podešavanja Kontrola blica takođe mogu da se promene koristeći kontrole na blicu.

Grupni blic

Izaberite ovu opciju da biste prilagodili podešavanja odvojeno za svaku grupu.

 1. C: Izaberite Grupni blic za Kontrola blica > Daljinska kontrola blica u meniju fotografisanja fotografije.

 2. C: Izaberite Opcije grupnog blica.

  Markirajte Opcije grupnog blica u prikazu kontrole blica i pritisnite 2.

 3. C: Izaberite režim kontrole blica.

  Birajte režim kontrole blica i nivo blica za glavni blic i blic u svakoj grupi:

  • TTL: i-TTL kontrola blica.
  • qA: Automatska blenda (dostupna samo sa kompatibilnim blicevima).
  • M: Izaberite nivo blica manuelno.
  • – – (isključeno): Jedinice ne okidaju, a nivo blica ne može da se prilagodi.

  Izaberite kanal za glavni blic. Ako daljinski blic uključuje SB-500, morate da birate kanal 3, ali u drugim slučajevima možete da birate bilo koji kanal između 1 i 4.

 4. f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.

  Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.

 5. f: Grupirajte daljinske bliceve.

  Birajte grupu (A, B ili C ili ako koristite SB-500 glavni blic, A ili B) za svaki daljinski blic. Iako nema ograničenja broja daljinskih bliceva koji mogu da se koriste, praktični maksimum je tri po grupi. Preko ovog broja, svetlo koje se emituje od strane daljinskih bliceva će uticati na učinak.

 6. C/f: Kadrirajte snimak.

  Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica, pritisnite test dugmad na blicevima da biste test okinuli blic i uverili se da jedinice normalno funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se test okinu pritiskajući dugme i na prikazu informacija o blicu (0 Menjanje podešavanja blica) i birajući M Testiraj blic.

 7. C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.

Brza bežična kontrola (samo SB-5000)

Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali ukupnu korekciju snage blica za, i relativni balans između grupa A i B, dok manuelno podešavate jačinu za grupu C.

 1. C: Izaberite Brza bežična kontrola za Kontrola blica > Daljinska kontrola blica u meniju fotografisanja fotografije.

 2. C: Izaberite Opcije brze bežične kontrole.

  Markirajte Opcije brze bežične kontrole u prikazu kontrole blica i pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite podešavanja blica.

  Birajte balans između grupa A i B.

  Prilagodite korekciju snage blica za grupe A i B.

  Birajte režim kontrole blica i nivo blica za jedinice u grupi C:

  • M: Izaberite nivo blica manuelno.
  • – –: Jedinice u grupi C ne okidaju.

  Izaberite kanal za glavni blic. Ako daljinski blic uključuje SB-500, morate da birate kanal 3, ali u drugim slučajevima možete da birate bilo koji kanal između 1 i 4.

 4. f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.

  Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.

 5. f: Grupirajte daljinske bliceve.

  Birajte grupu (A, B ili C).

  Iako nema ograničenja broja daljinskih bliceva koji mogu da se koriste, praktični maksimum je tri po grupi. Preko ovog broja, svetlo koje se emituje od strane daljinskih bliceva će uticati na učinak.

 6. C/f: Kadrirajte snimak.

  Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica, pritisnite test dugmad na blicevima da biste test okinuli blic i uverili se da jedinice normalno funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se test okinu pritiskajući dugme i na prikazu informacija o blicu (0 Menjanje podešavanja blica) i birajući M Testiraj blic.

 7. C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.

Daljinsko ponavljanje (samo SB-5000)

Kada je ova opcija izabrana, blic okida neprekidno dok je zatvarač otvoren, stvarajući efekat višestruke ekspozicije.

 1. C: Izaberite Daljinsko ponavljanje za Kontrola blica > Daljinska kontrola blica u meniju fotografisanja fotografije.

 2. C: Izaberite Opcije daljinskog ponavljanja.

  Markirajte Opcije daljinskog ponavljanja u prikazu menija kontrole blica i pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite podešavanja blica.

  Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan broj puta koliko će blicevi okinuti (Broj puta) i broj puta blic okida po sekundi (Frekvencija).

  Omogućite ili onemogućite izabrane grupe. Izaberite ON (UKLJUČENO) da biste omogućili izabranu grupu, – – da biste onemogućili izabranu grupu.

  Izaberite kanal za glavni blic. Ako daljinski blic uključuje SB-500, morate da birate kanal 3, ali u drugim slučajevima možete da birate bilo koji kanal između 1 i 4.

 4. f: Podesite daljinske bliceve na isti kanal kao glavni blic.

  Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 3.

 5. f: Grupirajte daljinske bliceve.

  Birajte grupu (A, B ili C) za svaki daljinski blic. Iako nema ograničenja broja daljinskih bliceva koji mogu da se koriste, praktični maksimum je tri po grupi. Preko ovog broja, svetlo koje se emituje od strane daljinskih bliceva će uticati na učinak.

 6. C/f: Kadrirajte snimak.

  Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Nakon aranžiranja jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi funkcionišu. Nakon raspoređivanja jedinica, pritisnite test dugmad na blicevima da biste test okinuli blic i uverili se da jedinice normalno funkcionišu. Blicevi takođe mogu da se test okinu pritiskajući dugme i na prikazu informacija o blicu (0 Menjanje podešavanja blica) i birajući M Testiraj blic.

 7. C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.

Optički AWL

Pozicionirajte prozore senzora na daljinskim blicevima kako biste detektovali svetlo sa glavnog blica (naročita briga je neophodna ako fotoaparat nije montiran na stativ). Postarajte se da direktno svetlo ili jaki odsjaji sa daljinskog blica ne uđu na objektiv fotoaparata (u TTL režimu) ili na foto-ćelije daljinskog blica (qA režim), jer to može da utiče na ekspoziciju. Da biste sprečili bliceve niskog intenziteta koje emituje glavni blic da se pojave na fotografijama snimljenim pri kratkom opsegu, birajte niske ISO osetljivosti ili mali otvor blende (velike f-brojeve). Nakon pozicioniranja daljinskih bliceva, snimite probni snimak i pogledajte rezultate na monitoru fotoaparata.