Ne ispuštajte: Proizvod može da se pokvari ako je izložen jakim udarima ili vibracijama.

Držite na suvom: Ovaj proizvod nije vodootporan i može da se pokvari ako se uroni u vodu ili izloži visokim nivoima vlažnosti. Rđa internog mehanizma može da izazove nepopravljivu štetu.

Izbegavajte nagle promene u temperaturi: Nagle promene u temperaturi, kao što su one koje se javljaju kada ulazite ili izlazite iz zagrejane zgrade po hladnom danu, mogu da izazovu kondenzaciju unutar uređaja. Da biste sprečili kondenzaciju, stavite uređaj u carrying case (torbicu za nošenje) ili plastičnu kesu pre nego što ga izložite naglim promenama u temperaturi.

Držite podalje od jakih magnetnih polja: Ne koristite niti čuvajte ovaj uređaj u blizini opreme koja generiše jaku elektromagnetnu radijaciju ili magnetna polja. Statička naelektrisanja ili magnetna polja koja proizvodi oprema kao što su radio odašiljači mogli bi da ometaju monitor, da oštete podatke smeštene na memorijskoj kartici ili da utiču na interno kolo proizvoda.

Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu: Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu ili ostalim jakim izvorima svetla na duže vreme. Jako svetlo može da izazove pogoršanje senzora slike ili da napravi efekat belog zamućenja na fotografijama.

Laseri i drugi svetli izvori svetlosti: Ne usmeravajte lasere ili druge izuzetno svetle izvore svetlosti ka objektivu, jer to može da ošteti senzor slike fotoaparata.

Isključite proizvod pre nego što uklonite ili prekinete povezivanje sa izvorom napajanja: Ne isključujte proizvod niti uklanjajte punjivu bateriju dok je proizvod uključen ili dok se slike snimaju ili brišu. Nasilno presecanje napajanja u ovim okolnostima može da dovede do gubitka podataka ili do štete na memoriji proizvoda ili internog kola. Da biste sprečili slučajni prekid napajanja, izbegavajte nošenje proizvoda sa jedne lokacije na drugu dok je AC adapter priključen.

Čišćenje: Kada čistite telo fotoaparata, koristite pumpicu da biste pažljivo uklonili prašinu i vlakna, zatim nežno obrišite mekom, suvom krpom. Posle korišćenja fotoaparata na plaži ili morskoj obali, obrišite pesak ili so krpom malo navlaženom u čistoj vodi i zatim potpuno osušite fotoaparat. U retkim slučajevima, statički elektricitet može da izazove da LCD prikazi zasvetle ili potamne. Ovo ne ukazuje na kvar i prikaz će se brzo vratiti na normalan.

Objektiv i ogledalo mogu lako da se oštete. Prašinu i vlakna treba nežno ukloniti pumpicom. Kada koristite aerosol pumpicu, držite bočicu vertikalno da biste sprečili curenje tečnosti. Za uklanjanje otisaka prstiju i ostalih mrlja sa objektiva, primenite malu količinu čistača za objektiv na meku krpu i pažljivo očistite objektiv.

Pogledajte „Čišćenje senzora slike“ (0 Čišćenje senzora slike) za informacije o čišćenju senzora slike.

Kontakti objektiva: Držite kontakte objektiva čistim.

Ne dodirujte zavesu zatvarača: Zavesa zatvarača je izuzetno tanka i može lako da se ošteti. Ni pod kojim uslovima ne bi trebali da primenjujte pritisak na zavesu, da je ubadate alatkama za čišćenje ili izlažete snažnim vazdušnim strujanjima iz pumpice. Ove akcije mogu da ogrebu, deformišu ili pocepaju zavesu.

Zavesa zatvarača može da izgleda kao da je neravnomerno obojena, ali to nema uticaja na slike i ne ukazuje na kvar.

Čuvanje: Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, čuvajte fotoaparat na suvom, dobro provetrenom prostoru. Ako koristite AC adapter, isključite adapter da biste sprečili požar. Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, izvadite punjivu bateriju da biste sprečili curenje i čuvajte fotoaparat u plastičnoj kesi koja sadrži isušivač. Nemojte, međutim, da čuvate kućište fotoaparata u plastičnoj kesi, jer to može da dovede do kvarenja materijala. Imajte na umu da isušivač postepeno gubi svoj kapacitet da apsorbuje vlagu i treba ga menjati u redovnim intervalima.

Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, izvadite fotoaparat iz skladišta najmanje jednom mesečno. Uključite fotoaparat i okinite zatvarač nekoliko puta pre nego što ga odložite.

Čuvajte punjivu bateriju na hladnom, suvom mestu. Zamenite poklopac izvoda pre nego što odložite punjivu bateriju.

Napomene u vezi monitora: Monitor je napravljen sa izuzetno visokom preciznošću; najmanje 99,99% piksela je efektivno, tako da ne nedostaje i nije defektivno više od 0,01%. Zbog toga, iako ovi prikazi mogu da sadrži piksele koji su uvek uključeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili su uvek isključeni (crni), ovo ne ukazuje na kvar i nema nikakvog efekta na slike koje se snimaju sa ovim uređajem.

Slike na monitoru će se možda teško videti na jakom svetlu.

Ne primenjujte silu na monitoru, jer to može da izazove štetu ili kvar. Prašina ili vlakna na monitoru mogu da se otklone pumpicom. Mrlje mogu da se otklone tako što će se nežno obrisati mekom krpom ili jelenskom kožom. Ako se monitor polomi, treba voditi računa da se izbegnu povrede od polomljenog stakla i da se spreči da tečni kristal iz monitora dodirne kožu ili da uđe u oči i usta.

Punjiva baterija i punjač: Punjive baterije mogu da iscure ili eksplodiraju ako se njima nepravilno rukuje. Poštujte sledeće mere predostrožnosti prilikom upotrebe punjivih baterija i punjača:

 • Koristite samo punjive baterije odobrene za upotrebu u ovoj opremi.
 • Ne izlažite punjivu bateriju plamenu ili preteranoj toploti.
 • Držite izvode punjive baterije čistim.
 • Isključite proizvod pre zamene punjive baterije.
 • Uklonite punjivu bateriju iz fotoaparata ili punjača kada se ne koristi i zamenite poklopac izvoda. Ovi uređaji troše male količine napona čak i kada su isključeni i mogli bi da iscrpe punjivu bateriju do te mere da neće više funkcionisati. Ako se punjiva baterija neko vreme neće koristiti, ubacite je u fotoaparat i ispraznite je pre nego što je uklonite iz fotoaparata radi čuvanja. Punjiva baterija treba da se čuva na hladnom mestu sa ambijentalnom temperaturom od 15 °C do 25 °C (izbegavajte topla ili jako hladna mesta). Napunite i ispraznite bateriju najmanje jednom na svakih šest meseci.
 • Neprestano uključivanje ili isključivanje fotoaparata kada je punjiva baterija u potpunosti ispražnjena će skratiti vek baterije. Punjive baterije koje su u potpunosti ispražnjene moraju da se napune pre upotrebe.
 • Interna temperatura punjive baterije može da poraste dok je punjiva baterija u upotrebi. Pokušaj da se napuni punjiva baterija dok je njena interna temperatura povećana će negativno uticati na rad punjive baterije i punjiva baterija se možda neće napuniti ili će se samo delimično napuniti. Sačekajte da se punjiva baterija ohladi pre punjenja.
 • Napunite punjivu bateriju u zatvorenom prostoru pri ambijentalnim temperaturama od 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F). Ne koristite punjivu bateriju pri ambijentalnim temperaturama ispod 0 °C (32 °F) ili iznad 40 °C (104 °F); nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti punjivu bateriju ili da negativno utiče na njen rad. Kapacitet može da se smanji, a vremena punjenja mogu da se produže na temperaturama punjive baterije od 0 °C (32 °F) do 15 °C (59 °F) i od 45 °C (113 °F) do 60 °C (140 °F). Punjiva baterija se neće puniti ako je njena temperatura ispod 0 °C (32 °F) ili iznad 60 °C (140 °F).
 • Ako lampica CHARGE (PUNITI) brzo blješti (oko osam puta u sekundi) u toku punjenja, potvrdite da je temperatura u pravom opsegu, a zatim isključite punjač i uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju. Ako se problem i dalje javlja, odmah prestanite sa upotrebom i odnesite punjivu bateriju i punjač svom prodavcu ili Nikom ovlašćenom servisnom predstavniku.
 • Ne pomerajte punjač niti dodirujte punjivu bateriju u toku punjenja. Nepoštovanje ove predostrožnosti može u retkim slučajevima da dovede do toga da punjač pokazuje da je punjenje završeno kada je punjiva baterija samo polovično napunjena. Uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju da biste pokrenuli punjenje opet.
 • Kapacitet punjive baterije može privremeno da opadne ako je punjiva baterija napunjena pri niskim temperaturama ili se koristi pri temperaturama ispod temperature pri kojoj je napunjena. Ako je punjiva baterija napunjena pri temperaturi ispod 5 °C (41 °F), indikator veka baterije u prikazu Informacije o bateriji (0 Informacije o bateriji) može da pokaže privremen pad.
 • Nastavljanje punjenja punjive baterije nakon što je ona u potpunosti napunjena može da pogorša performanse punjive baterije.
 • Vidljiv pad u vremenu tokom kojeg u potpunosti napunjena baterija zadržava svoje punjenje kada se koristi na sobnoj temperaturi znači da je neophodno da se zameni. Kupite novu punjivu bateriju.
 • Dostavljeni napojni kabl i AC adapter za zid su samo za korišćenje sa MH-25a. Koristite punjač samo sa kompatibilnim punjivim baterijama. Izvucite iz utičnice kada nije u upotrebi.
 • Ne pravite kratak spoj između izvoda punjača. Neuvažavanje ove predostrožnosti može da dovede do pregrejavanja i oštećenja punjača.
 • Napunite punjivu bateriju pre upotrebe. Kada snimate fotografije u važnim prilikama, spremite rezervnu punjivu bateriju i držite je potpuno napunjenom. U zavisnosti od vaše lokacije, možda će biti teško da se kupe punjive baterije za zamenu u kratkom roku. Imajte na umu da u hladnim danima, kapacitet punjivih baterija teži da se smanji. Postarajte se da punjiva baterija bude u potpunosti napunjena pre nego što snimite fotografije napolju na hladnom vremenu. Držite rezervnu punjivu bateriju na toplom mestu i razmenjujte te dve po potrebi. Kada se zagreje, hladna punjiva baterija može da povrati deo svog punjenja.
 • Polovne punjive baterije su vredan resurs; reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima.