Informacije o fotografiji su superimponovane na slike prikazane tokom reprodukcije pune slike. Pritisnite 1 ili 3 da biste prošli kroz informacije o fotografiji kao što je ispod prikazano. Imajte na umu da su podaci „samo o slici“, podaci o fotografisanju, RGB histogrami, svetliji delovi i podaci o pregledu jedino prikazani ako je odgovarajuća opcija izabrana za Opcije prikaza reprodukcije (0 Opcije prikaza reprodukcije). Podaci o lokaciji su prikazani samo ako su ugrađeni na slici (0 Podaci o lokaciji).

1 Informacije o datoteci
2 Nijedno (samo slika)
3 Pregled podataka
4 Podaci o lokaciji
5 Podaci o fotografisanju
6 RGB histogram
7 Svetliji delovi

Informacije o datoteci

1 Status zaštite
2 Indikator retuširanja
3 Otpremanje oznake
4 Tačka fokusa *
5 Broj kadra/ukupan broj kadrova
6 Nosači AF oblasti *
7 Kvalitet slike
8 Veličina slike
9 Oblast slike
10 Vreme snimanja
11 Datum snimanja
12 Trenutni slot kartice
13 Ocenjivanje
14 Ime fascikle
15 Ime datoteke

Prikazano samo ako je Tačka fokusa izabrana za Opcije prikaza reprodukcije (0 Opcije prikaza reprodukcije) i izabrana fotografija je snimljena koristeći tražilo.

Svetliji delovi

1 Svetliji delovi slike *
2 Broj fascikle-broj kadra
3 Trenutni kanal *

Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije delove (područja koja su možda preeksponirana) za trenutni kanal. Držite W (M) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste prošli kroz kanale kao što sledi:

  • RGB (svi kanali)
  • R (crvena)
  • G (zelena)
  • B (plava)

W (M) dugme

RGB histogram

1 Svetliji delovi slike *
2 Broj fascikle-broj kadra
3

Balans bele

Temperatura boje

Fino podešavanje balansa bele

Zapamćena manuelna postavka

4 Trenutni kanal *
5 Histogram (RGB kanal). Na svim histogramima, horizontalna osa pokazuje svetlinu piksela, vertikalna osa broj piksela.
6 Histogram (crveni kanal)
7 Histogram (zeleni kanal)
8 Histogram (plavi kanal)

Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije delove (područja koja su možda preeksponirana) za trenutni kanal. Držite W (M) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste prošli kroz kanale kao što sledi:

  • RGB (svi kanali)
  • R (crvena)
  • G (zelena)
  • B (plava)
  • Isključen prikaz svetlijih delova

W (M) dugme

Zumiranje reprodukcije

Da biste zumirali na fotografiju kada je histogram prikazan, pritisnite X. Koristite X i W (M) dugmad da biste zumirali i odzumirali i prevlačite sliku sa višenamenskim biračem. Histogram će se ažurirati da bi pokazao samo podatke za deo slike koji je vidljiv na monitoru.

Histogrami

Histogrami fotoaparata su namenjeni samo kao vodič i mogu da se razlikuju od onih prikazanih u aplikacijama za slike. Neki uzorci histograma pokazani su ispod:

Ako slika sadrži objekte sa širokim opsegom svetlina, distribucija tonova će biti relativno jednaka.

Ako je slika tamna, tonska distribucija će se pomeriti na levo.

Ako je slika svetla, tonska distribucija će se pomeriti na desno.

Povećanje korekcije ekspozicije pomera distribuciju tonova na desno, dok smanjenje korekcije ekspozicije pomera distribuciju na levo. Histogrami mogu da daju približnu ideju sveukupne ekspozicije kada jako ambijentalno svetlo otežava vidljivost prikaza fotografija na monitoru.

Podaci o fotografisanju

1

Merenje

Brzina zatvarača

Blenda

2

Režim ekspozicije

ISO osetljivost 1

3

Korekcija ekspozicije

Optimalno podešavanje ekspozicije 2

4 Žižna daljina
5 Podaci o objektivu
6

Režim fokusa

VR objektiv (smanjenje vibracije) 3

7 Balans bele 4
8 Fino podešavanje balansa bele
9 Kolorni prostor
10 Ime fotoaparata
11 Oblast slike
12 Broj fascikle-broj kadra

13 Tip blica 5
14 Daljinska kontrola blica 5
15 Režim blica 5
16

Režim kontrole blica 5

Korekcija snage blica 5

17 Picture Control 6

18

Smanjenje šuma visoke ISO

Smanjenje šuma kod duge ekspozicije

19 Active D-Lighting
20

Diferencijal HDR ekspozicije

HDR omekšavanje

21 Kontrola vinjetiranja
22 Istorija retuširanja
23 Komentar slike

24 Ime fotografa 7
25 Nosilac autorskog prava 7

Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut. kontr. ISO osetljivosti.

Prikazano ako je Prilagođeno podešavanje b7 (Fino podesi optimalnu eksp., 0 Fino podesi optimalnu eksp.) podešeno na vrednost koja nije nula za bilo koji metod merenja.

Prikazano samo ako je VR objektiv prikačen.

Takođe uključuje temperaturu boje fotografija snimljenih koristeći automatski balans bele.

Prikazano samo ako se opcioni blic (0 Korišćenje blica) koristi.

Prikazane stavke se razlikuju u zavisnosti od Picture Control izabranog kada se slika snima.

Informacije o autorskim pravima su samo prikazane ako su snimljene sa fotografijom koristeći opciju Informacije o autorskim pravima u meniju podešavanja.

Podaci o lokaciji

Geografska širina, geografska dužina i drugi podaci o lokaciji u dostavljeni od i razlikuju se sa GPS ili pametnim uređajem (0 Podaci o lokaciji). U slučaju filmova, informacije daju lokaciju pri pokretanju snimanja.

Pregled podataka

1 Broj kadra/ukupan broj kadrova
2 Otpremanje oznake
3 Status zaštite
4 Indikator retuširanja
5 Ime fotoaparata
6 Indikator komentara slike
7 Indikator podataka o lokaciji
8 Histogram pokazuje distribuciju tonova na slici (0 Histogrami).
9 Kvalitet slike
10 Veličina slike
11 Oblast slike
12 Ime datoteke
13 Vreme snimanja
14 Ime fascikle
15 Datum snimanja
16 Trenutni slot kartice
17 Ocenjivanje
18 Merenje
19 Režim ekspozicije
20 Brzina zatvarača
21 Blenda
22 ISO osetljivost 1
23 Žižna daljina
24 Active D-Lighting
25 Picture Control
26 Kolorni prostor
27 Režim blica 2
28

Balans bele

Temperatura boje

Fino podešavanje balansa bele

Zapamćena manuelna postavka

29

Korekcija snage blica 2

Režim commander 2

30 Korekcija ekspozicije

Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut. kontr. ISO osetljivosti.

Prikazuje se samo ako je fotografija snimljena sa opcionim blicom (0 Korišćenje blica).