Pri podešavanjima koja nisu K (Izaberi temperaturu boje), balans bele može da se „fino podesi“ da bi se kompenzovale varijacije u boji izvora svetla ili da bi se namerno uvela boja na sliku.

 1. Prikažite opcije finog podešavanja.

  Markirajte opciju balansa bele i pritisnite 2 (ako je podmeni prikazan, izaberite željenu opciju i pritisnite 2 ponovo da biste prikazali opcije finog podešavanja; za informacije o finom podešavanju zapamćene manuelne postavke balansa bele, pogledajte „Fino podešavanje zapamćene manuelne postavke balansa bele“, 0 Fino podešavanje balansa bele zapamćene postavke).

 2. Fino podešavanje balansa bele.

  Koristite višenamenski birač da biste fino podesili balans bele. Balans bele može da se fino podesi na jantarnu (A)–plavu (B) osu u koracima od 0,5 i zelenu (G)–purpurnocrvenu (M) osu u koracima od 0,25. Horizontalna (jantarno-plava) osa odgovara temperaturi boje, dok vertikalna (zeleno-purpurnocrvena) osa ima slične efekte odgovarajućim filterima kompenzacije boje (CC). Horizontalnom osom se upravlja u inkrementima od oko 5 mireda, vertikalnom osom u inkrementima od oko 0,05 jedinica difuzne gustine.

  Koordinate

  Prilagođavanje

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste sačuvali podešavanja i vratili se na meni fotografisanja. Ako je balans bele fino podešen, zvezdica („U“) će biti prikazana na kontrolnom displeju.

Fino podešavanje u živom prikazu slike

Da biste fino podesili balans bele u toku živog prikaza slike, držite U dugme dok koristite višenamenski birač. Pritisnite 4 ili 2 za jantarno–plavu i 1 ili 3 za zeleno–purpurnocrvenu.

U dugme

Fino podešavanje balansa bele

Boje na osi finog podešavanja su relativne, ne apsolutne. Na primer, pomeranje kursora na B (plavo) kada je „toplo“ podešavanje kao što je J (Inkandescentno) izabrano za balans bele će napraviti fotografije malo „hladnijim“ ali ih neće napraviti zaista plavim.

„Mired“

Bilo koja promena u temperaturi boje proizvodi veću razliku u boji pri niskim temperaturama boje nego što bi to bio slučaj pri visokim temperaturama boje. Na primer, promena od 1000 K proizvodi mnogo veću promenu u boji pri 3000 K nego pri 6000 K. Mired, izračunat množenjem inverzne vrednosti temperature boje sa 10 6 je mera temperature boje koja uzima takvu varijaciju u obzir, i kao takva ona je jedinica koja se koristi u filterima za kompenzaciju temperature boje. Npr:

 • 4000 K–3000 K (razlika od 1000 K) = 83 mireda
 • 7000 K-6000 K (razlika od 1000 K) = 24 mireda