Opcijama navedenim dole može da se pristupi pritiskajući dugme i u toku fotografisanja sa živim prikazom slike. Koristite ekran na dodir ili se krećite kroz meni koristeći višenamenski birač i J dugme, pritiskajte 1 ili 3 da biste markirali stavke, 2 da biste pregledali opcije i J da biste izabrali markiranu opciju i vratili se na meni dugmeta i. Pritisnite dugme i opet da biste izašli ka prikazu fotografija.

Dugme i

Zumiranje razdeljenog prikaza

Izborom Zumiranje razdeljenog prikaza u fotografisanju sa živim prikazom slike dugme i menija deli prikaz na dva kvadrata prikazujući odvojene delove kadra jedan pored drugog pri visokom stepenu zumiranja. Pozicije uveličanih delova su prikazane u navigacionom prozoru.

Navigacioni prozor

Koristite X i W (M) dugmad da biste zumirali i odzumirali, ili koristite L (Z/Q) dugme da biste izabrali kvadrat i pritisnite 4 ili 2 da biste prevlačili kroz izabrane delove na levo ili na desno. Pritiskanjem 1 ili 3 prevlači oba dela gore ili dole u isto vreme. Da biste fokusirali na subjekta u centru izabranog dela, pritisnite dugme okidača do pola. Da biste izašli iz prikaza podeljenog ekrana, pritisnite dugme i.

Oblast u fokusu

Bešumna fotog. sa živim prik. slike

Da biste eliminisali zvuke zatvarača u toku fotografisanja živog prikaza slike, pritisnite dugme i i izaberite Uključeno (Režim 1) ili Uključeno (Režim 2) za Bešumna fotog. sa živim prik. slike.

Bešumna fotog. sa živim prik. slike

Fotografisanje višestrukom ekspozicijom (0 Višestruka ekspozicija) i smanjenje šuma duge ekspozicije su onemogućeni (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.) a blic ne može da se koristi. U kontinualnim režimima okidanja, fokus i ekspozicija su fiksirani pri vrednostima za prvi snimak u svakoj seriji. Treperenje ili trake svetla mogu da se vide na monitoru i fotografijama pod fluorescentnim, lampama sa živinom ili natrijumovom parom (za informacije o smanjenju treperenja i traka svetla, pogledajte odeljak u vezi sa opcijom menija snimanja Smanjenje treperenja, 0 Smanjenje treperenja), dok subjekti koji se kreću mogu da se čine izobličenim, naročito ako je fotoaparat panoramiran horizontalno ili ako se objekat kreće horizontalno pri visokim brzinama kroz kadar. Zupčaste ivice, oivičenost bojom, moare efekat i svetle tačke takođe mogu da se pojave. Svetle regije ili trake mogu da se pojave na nekim scenama osvetljenim bleštavim znacima i drugim naizmeničnim izvorima svetla ili ako se subjekat na kratko osvetli stroboskopskim ili drugim jarkim, kratkotrajnim izvorom svetla.

Količina vremena tokom koje možete da nastavite fotografisanje je prikazana umesto broja preostalih ekspozicija.

Bešumna fotog. sa živim prik. slike može takođe da se omogući ili onemogući koristeći opciju Bešumna fotog. sa živim prik. slike u meniju fotografisanja (0 Bešumna fotog. sa živim prik. slike).

Zvuci fotoaparata

Zvuk fokusiranja fotoaparata može da se čuje, kao što može i zvuk mehanizma blende kada prilagodite blendu u režimu A ili M ili fotografišete u režimu P ili S.

Korisničko podešavanje d11

Ako je Uključeno izabrano za Korisničko podešavanje d11 (Živi prikaz slike u kont. režimu, 0 Živi prikaz slike u kont. režimu) kada je Uključeno (Režim 1) izabrano za Bešumna fotog. sa živim prik. slike, monitor će na kratko potamneti kada se zatvarač okine a zatim će se uključiti da bi prikazao sliku. Kada je Uključeno (Režim 2) izabrano, slike se neće prikazati onako kako su snimljene; umesto toga, ikona C će se pojaviti na monitoru kada se slika snimi (u toku rafalnog fotografisanja, ikona će blještati).

„Uključeno (Režim 2)“

Sledeća podešavanja ekspozicije mogu da se prilagode kada je Uključeno (Režim 2) izabrano:

  Blenda Brzina zatvarača ISO osetljivost 3
P, S 1
A
M 2

Ekspozicija za režim S je jednaka režimu P.

Odaberite između brzina od 1/30 s do 1/8000 s.

U režimu M, ISO osetljivost može da se manuelno podesi na vrednosti od Lo 1 do 25600 ili da se automatski prilagodi od strane fotoaparata. U drugim režimima ekspozicije, ISO osetljivost je automatski podešena od strane fotoaparata.

Korekcija ekspozicije može da se koristi da bi se menjala ekspozicija za do ±3 EV. Ekspozicija može da se pregleda na monitoru. Pritiskanje J će prikazati indikator ekspozicije (0 Indikatori ekspozicije) koji pokazuje razliku između izabranih i izmerenih vrednosti ekspozicije; da biste sakrili indikator, pritisnite J ponovo.

Uključeno (Režim 2) ne može da se kombinuje sa nekim funkcijama fotoaparata, uključujući fleksibilni program (0 Fleksibilni program), bracketing (0 Bracketing), Active D-Lighting (0 Active D-Lighting), HDR (visok dinamički opseg, 0 Visok dinamički opseg (HDR)), kontrola vinjetiranja (0 Kontrola vinjetiranja), automatska kontrola distorzije (0 Automatska kontrola distorzije), režim kašnjenja ekspozicije (0 Režim kašnjenja ekspozicije) i Jasnoća Picture Control parametra (0 Picture Control podešavanja). Ako je RAW primarni – JPEG sekundarni izabrano za Funkcija sekundarnog slota u meniju fotografisanja, JPEG slike će se snimiti na karticama u oba slota.

„Uključeno (Režim 2)“ i informacije o fotografiji

Informacije o fotografiji za slike snimljene sa Uključeno (Režim 2) izabranim za Bešumna fotog. sa živim prik. slike i balansom bele podešenim na v (automatski) ne uključuju temperaturu boje (0 Podaci o fotografisanju).

Digitalizacija negativa

Da biste snimili pozitive kopija filmskih negativa, pritisnite dugme i i izaberite Negativi u boji ili Monohromatski negativi za Digitalizacija negativa.

 1. Pozicionirajte negative ispred bele ili sive pozadine bez karakteristika.

  Preporučujemo da koristite AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED ili druge mikro objektive i ili prirodno svetlo ili veštački izvor osvetljenja sa visokim Ra (indeksom prikazivanja boje), kao što je kutija sa svetlom ili fluorescentna lampa koja ima visok CRI.

 2. U živom prikazu slike, pritisnite dugme i, markirajte Digitalizacija negativa i pritisnite 2.

  Boje na prikazu će se obrnuti. Režim blica je automatski podešen na s; za korišćenje blica, izaberite različit režim blica.

 3. Izaberite tip filma.

  Markirajte Negativi u boji ili Monohromatski negativi i pritisnite J.

 4. Komponujte snimak da biste snimili kadar filmskog negativa.

 5. Prilagodite ekspoziciju.

  Pritisnite J da biste prikazali opcije prilagođavanja svetline i pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili ekspoziciju. Da biste pregledali svoj subjekat pri višim uvećanjima, pritisnite X (0 Pregled živog prikaza slike). Pritisnite J da biste nastavili.

 6. Snimite fotografiju.

  Nežno pritisnite dugme okidača zatvarača skroz na dole da biste snimili fotografiju i sačuvali je u JPEG formatu.

Digitalizacija negativa

Nijedna opcija nije dostupna za ispravljanje prašine, ogrebotina ili nejednakih boja usled filma koji je izbledeo. Fotografije su sačuvane u JPEG formatu bez obzira na opciju izabranu za kvalitet slike; fotografije snimljene sa izabranom JPEG opcijom će se sačuvati pri izabranom podešavanju, dok će fotografije snimljene sa izabranim NEF (RAW) ili TIFF (RGB) biti sačuvane u JPEG fino formatu. Neke stavke menija i funkcije, uključujući bracketing i pomeranje fokusa, nisu dostupne. Režim ekspozicije je podešen na A i ne može da se promeni.