Da biste pristupili opcijama ispod, pritisnite dugme i u toku fotografisanja sa tražilom. Koristite ekran na dodir ili se krećite kroz meni koristeći višenamenski birač i J dugme, pritiskajući 1 ili 3 da biste markirali stavke i J da biste pregledali opcije. Da biste se vratili u režim fotografisanja, pritisnite dugme okidača do pola.

Dugme i