Ocenite slike ili ih označite kao kandidate za kasnije brisanje. Ocene takođe mogu da se pregledaju u NX Studio. Ocene nisu dostupne sa zaštićenim slikama.

 1. Izaberi sliku.

  Prikažite sliku ili je markirajte na listi sličica u reprodukciji sličica.

 2. Opcije prikaza reprodukcije.

  Dugme i Pritisnite dugme i da biste prikazali opcije reprodukcije.

  Dugme i

 3. Izaberite Ocenjivanje.

  Markirajte Ocenjivanje i pritisnite 2.

 4. Izaberite ocenjivanje.

  Pritisnite 4 ili 2 da biste birali ocenjivanje od nula do pet zvezdica ili izaberite d da biste označili sliku kao kandidata za kasnije brisanje. Pritisnite J da biste završili operaciju.

Ocenjivanje slika sa dugmetom Fn2

Ako je Ocenjivanje izabrano za Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme Fn2, slike mogu da se ocene tako što će se dugme Fn2 pritisnuti i što će se pritiskati 4 ili 2 (0 Korisničko dodeljivanje kontrola).