ภาพยนตร์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 การแสดงภาพเต็มจอ) แตะสัญลักษณ์ a ในจอภาพหรือกดปุ่มเลือกคำสั่งตรงกลางเพื่อเริ่มแสดงภาพ ตำแหน่งปัจจุบันของท่านจะถูกแสดงด้วยแถบแสดงสถานะภาพยนตร์

1 สัญลักษณ์ 1
2 ความยาว
3 สัญลักษณ์ a

4 ตำแหน่งปัจจุบัน/ความยาวทั้งหมด
5 แถบแสดงสถานะภาพยนตร์
6 ความดัง
7 คำแนะนำ

กล้องสามารถทำงานต่อไปนี้ได้:

สัญลักษณ์ p

ภาพยนตร์ที่มีดัชนี (0 ดัชนี) จะมีสัญลักษณ์ p ปรากฏขึ้นมาในการแสดงภาพเต็มจอ