การแสดงเมนูถ่ายภาพยนตร์ ให้กด G แล้วเลือกแท็บ 1 (เมนูถ่ายภาพยนตร์)

ปุ่ม G

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์)