ในการแสดงเมนูแสดงภาพ ให้กด G แล้วเลือกแท็บ K (เมนูแสดงภาพ)

ปุ่ม G

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูแสดงภาพ” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูแสดงภาพ)