การเก็บรักษา

เมื่อไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน นำแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งและเย็นโดยปิดฝาครอบขั้วต่อแบตเตอรี่ไว้ เก็บกล้องไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท เพื่อป้้องกันการเกิดเชื้อรา ห้ามเก็บกล้องไว้กับลูกเหม็นหรือการบูร หรือในสถานที่ซึ่ง:

 • ถ่ายเทระบายอากาศไม่ดีหรือมีความชื้นเกินกว่า 60%
 • ใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้กำเนิดสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง เช่น โทรทัศน์หรือวิทยุ
 • มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C หรือต่ำกว่า –10 °C

การทำความสะอาด

ห้ามทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ

หากท่านสงสัยว่ามีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองบนเซ็นเซอร์ภาพปรากฏในภาพถ่าย ท่านสามารถทำความสะอาดเซ็นเซอร์โดยใช้ตัวเลือก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ในเมนูตั้งค่า สามารถทำความสะอาดเซ็นเซอร์ได้ตลอดเวลาโดยใช้ตัวเลือก ทำความสะอาดทันที หรือสามารถทำความสะอาดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดหรือปิดกล้อง

“ทำความสะอาดทันที”

วางฐานกล้องลงกับพื้น เลือก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ในเมนูตั้งค่า ทำความสะอาดทันที แล้วกด J กล้องจะตรวจสอบเซ็นเซอร์ภาพ แล้วเริ่มทำความสะอาด 1 จะกะพริบในแผงควบคุมและท่านไม่สามารถใช้งานกล้องไดขณะที่กำลังทำความสะอาดอยู่ ห้ามถอดหรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานออกจนกว่าทำความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งค่าแสดงขึ้น

“ทำความสะอาดเมื่อเปิด/ปิด”

เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

 1. เลือก ทำความสะอาดเมื่อเปิด/ปิด

  แสดงเมนู ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ตามที่อธิบายใน “ทำความสะอาดทันที” (0 ทำความสะอาดทันที) ไฮไลท์ ทำความสะอาดเมื่อเปิด/ปิด แล้วกด 2

 2. เลือกตัวเลือก

  ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ

การใช้ปุ่มควบคุมที่ตัวกล้องจะรบกวนระหว่างการทําความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ

ถ้าไม่สามารถขจัดฝุ่นออกได้ทั้งหมดโดยใช้ตัวเลือกในเมนู ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพด้วยตนเอง (0 การทำความสะอาดด้วยตนเอง) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ถ้ามีการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพติด ๆ กันหลายครั้ง การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพอาจหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อป้องกันวงจรภายในกล้อง โดยจะสามารถทำความสะอาดได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปชั่วครู่

การทำความสะอาดด้วยตนเอง

ถ้าไม่สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอร์ภาพได้โดยใช้ตัวเลือก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ (0 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ) ในเมนูตั้งค่า จะสามารถทำความสะอาดเซ็นเซอร์ได้ด้วยตนเองตามที่อธิบายด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเซ็นเซอร์มีความบอบบางมากและชำรุดเสียหายได้ง่าย ขอแนะนำให้ติดต่อตัวแทนบริการ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการทำความสะอาดเซ็นเซอร์เอง

 1. ชาร์จแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

  จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ ปิดกล้องและใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุไฟฟ้าเต็มหรือเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด จะใช้ได้เฉพาะในเมนูตั้งค่าหากระดับแบตเตอรี่มากกว่า J และไม่ได้เชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทดีไวซ์ผ่านบลูทูธหรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน USB

 2. ถอดเลนส์ออก

  ปิดการทำงานของกล้องและถอดเลนส์ออก

 3. เลือก ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด

  เปิดการทำงานของกล้อง และไฮไลท์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ในเมนูตั้งค่า แล้วกด 2

 4. กด J

  ข้อความจะแสดงในจอภาพและแถวเส้นประจะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพ เมื่อต้องการกลับสู่การทำงานปกติโดยไม่ตรวจสอบเซ็นเซอร์ภาพ ให้ปิดการทำงานของกล้อง

 5. ยกกระจกขึ้น

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กระจกจะยกขึ้นและม่านชัตเตอร์จะเปิดเพื่อให้เห็นเซ็นเซอร์ภาพ การแสดงผลบนช่องมองภาพจะดับลง และแถวเส้นประบนแผงควบคุมจะกะพริบ

 6. ตรวจสอบเซ็นเซอร์ภาพ

  ถือกล้องเพื่อให้แสงไฟตกลงบนเซ็นเซอร์ภาพ ตรวจสอบเซ็นเซอร์ว่ามีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นหรือไม่ ถ้าไม่พบวัตถุแปลกปลอม ให้ทำขั้นตอนที่ 8 ต่อไป

 7. ทำความสะอาดเซ็นเซอร์

  ใช้ลูกยางเป่าลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองออกจากเซ็นเซอร์ อย่าใช้แปรงของลูกยางเป่าลมเนื่องจากขนแปรงอาจทำให้เซ็นเซอร์เสียหาย ฝุ่นละอองที่ไม่สามารถขจัดออกด้วยลูกยางเป่าลมจะสามารถขจัดออกได้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ห้ามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอร์ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 8. ปิดกล้อง

  กระจกจะลดตำแหน่งลงและม่านชัตเตอร์จะปิด ใส่เลนส์หรือฝาปิดตัวกล้องกลับเข้าที่

ใช้แหล่งพลังงานที่มีไฟพอเพียง

ม่านชัตเตอร์มีความบอบบางและชำรุดเสียหายได้ง่าย ถ้ากล้องปิดลงขณะที่กระจกยกขึ้น ม่านชัตเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อม่านชัตเตอร์ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

 • อย่าปิดการทำงานของกล้อง หรือถอด หรือตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
 • ถ้าแบตเตอรี่อ่อนขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายจะกะพริบขึ้นเพื่อเตือนว่าม่านชัตเตอร์จะปิดและกระจกจะปิดลงในอีกประมาณสองนาที ให้หยุดการทำความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที

สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอร์ภาพ

อาจมีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในกล้องเมื่อถอดหรือเปลี่ยนเลนส์หรือฝาปิดตัวกล้อง (หรืออาจมีสารหล่อลื่นหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกล้องเอง ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อย) ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถ่ายภาพในบางสภาพ เพื่อป้องกันกล้องขณะไม่ได้ใส่เลนส์ติดอยู่ที่เซ็นเซอร์ภาพ โปรดแน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดตัวกล้องที่ให้มา โดยให้ขจัดฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจติดอยู่กับเมาท์กล้อง เมาท์เลนส์ และฝาปิดตัวกล้องออกก่อน หลีกเลี่ยงการปิดฝาปิดตัวกล้องหรือเปลี่ยนเลนส์ในบริเวณที่มีฝุ่นละออง

หากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดลอดเข้าไปติดบนเซ็นเซอร์ภาพ ให้ใช้ตัวเลือกทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพตามที่อธิบายใน “การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ” (0 การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ) ถ้ายังมีปัญหาอยู่อีก ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยตนเอง (0 การทำความสะอาดด้วยตนเอง) หรือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทำความสะอาด สามารถรีทัชภาพถ่ายที่ได้รับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่บนเซ็นเซอร์ได้โดยใช้ตัวเลือกการทำความสะอาดภาพในแอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด

การใช้บริการตรวจสภาพกล้องและอุปกรณ์เสริม

กล้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความแม่นยำและต้องได้รับการบริการตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอ Nikon แนะนำให้ท่านนำกล้องไปตรวจสภาพที่ร้านค้าที่จำหน่ายกล้อง หรือที่ตัวแทนบริการของ Nikon ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกหนึ่งถึงสองปี และรับการซ่อมแซมทุกสามถึงห้าปี (โปรดทราบว่ามีค่าธรรมเนียมการบริการ) แนะนำให้นำกล้องเข้ารับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นพิเศษหากใช้งานเป็นอาชีพ ควรนำอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้กับกล้องเป็นประจำ เช่น เลนส์หรือชุดแฟลชเสริมภายนอกเข้ารับการตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพร้อมกล้องด้วย