ท่านสามารถใช้การชดเชยแสงแฟลชเพื่อปรับระดับของชุดแฟลชหลักและชุดแฟลชรีโมตได้ตั้งแต่ –3 ถึง +1 EV โดยปรับขั้นละ 1/3 EV ในการเลือกค่าชดเชยแสงแฟลช ให้กดปุ่ม W (M) และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจนกระทั่งค่าที่ต้องการปรากฏบนแผงควบคุม

ปุ่ม W (M)

แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย

±0 EV (กดปุ่ม W/M)

-0.3 EV

+1.0 EV

เมื่อตั้งแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมตเป็น TTL หรือ qA และค่าชดเชยแสงแฟลชเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ ±0.0 สัญลักษณ์ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพ และจะสามารถดูค่าปัจจุบันสำหรับการชดเชยแสงแฟลชได้โดยการกดปุ่ม W (M) ท่านสามารถเรียกคืนกำลังแฟลชปกติโดยตั้งค่าการชดเชยแสงแฟลชเป็น ±0.0 กล้องจะไม่รีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปิดกล้อง

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • การเลือกระดับการเพิ่มค่าที่สามารถเลือกใช้ได้สำหรับการชดเชยแสงแฟลช โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง b3 (ระดับการชดเชยค่าแฟลช/ค่าแสง, 0 b3: ระดับการชดเชยค่าแฟลช/ ค่าแสง)
  • การเลือกว่าจะใช้การชดเชยแสงแฟลชนอกเหนือไปจากการชดเชยแสงในกรณีที่ใช้แฟลชหรือไม่ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช, 0 e3: การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช)