กล้องดิจิตอล Nikon D850

ประเภท

พิกเซลใช้งานจริง

เซ็นเซอร์ภาพ

การเก็บรักษา

ช่องมองภาพ

เลนส์

ชัตเตอร์

การถ่าย

ค่าแสง

โฟกัส

แฟลช

ไวต์บาลานซ์

การถ่ายคร่อม

ไลฟ์วิว

ภาพยนตร์

จอภาพ

แสดงภาพ

อินเทอร์เฟส

Wi-Fi/Bluetooth

ภาษาที่รองรับ

แหล่งพลังงาน

ช่องต่อขาตั้งกล้อง

ขนาด/น้ำหนัก

สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้งาน

  • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การวัดทั้งหมดจะดำเนินการตามคู่มือหรือมาตรฐาน CIPA (Camera and Imaging Products Association)
  • ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าสำหรับกล้องที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม
  • Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือรายละเอียดของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีอยู่ในคู่มือฉบับนี้

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ MH-25a

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงดังต่อไปนี้:

อุปกรณ์ Class IIm AC, p DC, q (ผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยฉนวนสองชั้น)

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL15a

Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือรายละเอียดของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีอยู่ในคู่มือฉบับนี้

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, โลโก้ Apple , iPhone®, iPad®, และ iPod touch® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC หุ่นยนต์แอนดรอยด์ถูกทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานที่สร้างและใช้ร่วมกันโดย Google และใช้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution License) PictBridge เป็นเครื่องหมายการค้าของสมาคมกล้องถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) XQD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation โลโก้ SD, SDHC และ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC

Wi-Fi และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

คำทางการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานใดๆ โดย Nikon Corporation นั้นได้รับการอนุญาตแล้ว

ชื่อทางการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้หรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Nikon เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของแต่ละราย

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

มาตรฐานที่รองรับ

  • DCF รุ่น 2.0: Design Rule for Camera File System (ข้อกำหนดในการออกแบบระบบไฟล์ของกล้องหรือ DCF) คือมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมกล้องดิจิตอลเพื่อให้กล้องแต่ละยี่ห้อสามารถใช้ไฟล์ร่วมกันได้
  • Exif รุ่น 2.31: กล้องรองรับรูปแบบไฟล์ภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับกล้องภาพนิ่งดิจิตอล (Exif หรือ Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) รุ่น 2.31 มาตรฐานซึ่งใช้ข้อมูลที่เก็บไว้กับภาพถ่ายไปใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพสีให้ดีที่สุด เมื่อพิมพ์ภาพออกมาด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Exif
  • PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนาร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์และกล้องดิจิตอล เพื่อให้สามารถพิมพ์ภาพผ่านเครื่องพิมพ์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องโอนย้ายไปยังคอมพิวเตอร์ก่อน
  • HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อมัลติมีเดียที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและอุปกรณ์ AV ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลภาพและเสียงรวมทั้งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI โดยผ่านสายสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่เพียงเส้นเดียว

สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง

สามารถดูมาตรฐานที่สอดคล้องกับกล้องได้โดยใช้ตัวเลือก สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ในเมนูตั้งค่า (0 สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง)

FreeType License (FreeType2)

เนื้อหาส่วนนี้ของซอฟต์แวร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์

MIT License (HarfBuzz)

เนื้อหาส่วนนี้ของซอฟต์แวร์เป็นลิขสิทธิ์ของ © 2017 HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์