ท่านสามารถควบคุมชุดแฟลชรีโมตผ่านสัญญาณแบบออพติคอลจากชุดแฟลชเสริมที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องและจะทำงานเป็นแฟลชหลัก (AWL แบบออพติคอล) หากชุดแฟลชในส่วนของคำถามคือ SB-5000 หรือ SB-500 ท่านจะสามารถปรับการตั้งค่าได้จากตัวกล้อง (โปรดดู “SB-5000/SB-500”, 0 SB-5000/SB-500); มิฉะนั้น ท่านจะต้องปรับการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชตามที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการวางตำแหน่งแฟลชและหัวข้ออื่นๆ โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช

SB-5000/SB-500

ติดตั้งชุดแฟลชเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องและเลือก AWL แบบออพติคอล สำหรับ การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย ในเมนูการถ่ายภาพ ท่านสามารถปรับการตั้งค่า กลุ่มชุดแฟลช ได้โดยใช้ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต; รายการ การควบคุมแฟลชรีโมต สำหรับ SB-5000 ยังมีการตั้งค่า ควบคุมไร้สายแบบลัด และ การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ ด้วย ตัวเลือกที่เลือกใช้ได้จะมีอธิบายไว้ดังต่อไปนี้

SB-5000

เมื่อติดตั้ง SB-5000 เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง ท่านสามารถปรับการตั้งค่า การควบคุมแฟลช ได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลช

กลุ่มชุดแฟลช

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าแยกสำหรับแต่ละกลุ่ม

 1. C: เลือก กลุ่มชุดแฟลช สำหรับ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูการถ่ายภาพ

 2. C: เลือก ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช

  ไฮไลท์ ตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช ในการแสดงผลการควบคุมแฟลช แล้วกด 2

 3. C: เลือกโหมดควบคุมแฟลช

  เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสำหรับแฟลชหลักและชุดแฟลชในแต่ละกลุ่ม:

  • TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL
  • qA: รูรับแสงอัตโนมัติ (ใช้ได้กับชุดแฟลชที่รองรับ)
  • M: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง
  • – – (ปิด): ชุดแฟลชจะไม่ยิงแฟลชและไม่สามารถปรับระดับแฟลชได้

  เลือกช่องสัญญาณสำหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB-500 ท่านต้องเลือกช่องสัญญาณ 3 หากไม่มี ท่านจะสามารถเลือกช่องสัญญาณใดๆ ก็ได้ระหว่าง 1 ถึง 4

 4. f: ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตให้เป็นช่องสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก

  ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปยังช่องสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3

 5. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  เลือกกลุ่ม (A, B หรือ C หรือหากท่านใช้แฟลชหลัก SB-500 ให้เลือก A หรือ B) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละตัว แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใช้ได้ จำนวนสูงสุดที่ยิงได้จริงคือสามครั้งต่อกลุ่ม หากจำนวนมากกว่านี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปล่อยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

 6. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแล้ว ให้กดปุ่มทดสอบบนชุดแฟลชเพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ ท่านสามารถทดลองยิงแฟลชจากชุดแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (0 การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก M ทดสอบแฟลช

 7. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส และถ่ายภาพ

ควบคุมไร้สายแบบลัด (SB-5000 เท่านั้น)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการชดเชยแฟลชโดยรวม และความสมดุลระหว่างกลุ่ม A และ B ขณะที่ตั้งค่าเอาท์พุตสำหรับกลุ่ม C ด้วยตนเอง

 1. C: เลือก ควบคุมไร้สายแบบลัด สำหรับ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูการถ่ายภาพ

 2. C: เลือก ตัวเลือกการควบคุมไร้สายแบบลัด

  ไฮไลท์ ตัวเลือกการควบคุมไร้สายแบบลัด ในการแสดงผลการควบคุมแฟลชแล้วกด 2

 3. C: ปรับการตั้งค่าแฟลช

  เลือกความสมดุลระหว่างกลุ่ม A และ B

  ปรับการชดเชยแฟลชสำหรับกลุ่ม A และ B

  เลือกโหมดการควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสำหรับชุดแฟลชในกลุ่ม C:

  • M: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง
  • – –: ชุดแฟลชในกลุ่ม C จะไม่ยิงแฟลช

  เลือกช่องสัญญาณสำหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB-500 ท่านต้องเลือกช่องสัญญาณ 3 หากไม่มี ท่านจะสามารถเลือกช่องสัญญาณใดๆ ก็ได้ระหว่าง 1 ถึง 4

 4. f: ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตให้เป็นช่องสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก

  ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปยังช่องสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3

 5. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  เลือกกลุ่ม (A, B หรือ C)

  แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใช้ได้ จำนวนสูงสุดที่ยิงได้จริงคือสามครั้งต่อกลุ่ม หากจำนวนมากกว่านี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปล่อยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

 6. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแล้ว ให้กดปุ่มทดสอบบนชุดแฟลชเพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ ท่านสามารถทดลองยิงแฟลชจากชุดแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (0 การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก M ทดสอบแฟลช

 7. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส และถ่ายภาพ

การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ (SB-5000 เท่านั้น)

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชุดแฟลชจะยิงซ้ำขณะที่เปิดชัตเตอร์ ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์ถ่ายภาพซ้อน

 1. C: เลือก การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ สำหรับ การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต ในเมนูการถ่ายภาพ

 2. C: เลือก ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ำ

  ไฮไลท์ ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ำ ในการแสดงผลการควบคุมแฟลชแล้วกด 2

 3. C: ปรับการตั้งค่าแฟลช

  เลือกระดับแฟลช (กำลังแฟลช) จำนวนครั้งสูงสุดที่ยิงแฟลชจากชุดแฟลช (จำนวนครั้ง) และจำนวนครั้งที่ยิงแฟลชต่อวินาที (ความถี่)

  เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก เลือก ON (เปิด) เพื่อเปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก – – เพื่อปิดใช้งานกลุ่มที่เลือก

  เลือกช่องสัญญาณสำหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลชรีโมตมี SB-500 ท่านต้องเลือกช่องสัญญาณ 3 หากไม่มี ท่านจะสามารถเลือกช่องสัญญาณใดๆ ก็ได้ระหว่าง 1 ถึง 4

 4. f: ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตให้เป็นช่องสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก

  ตั้งค่าชุดแฟลชรีโมตไปยังช่องสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3

 5. f: จัดกลุ่มชุดแฟลชรีโมต

  เลือกกลุ่ม (A, B หรือ C) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละชุด แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใช้ได้ จำนวนสูงสุดที่ยิงได้จริงคือสามครั้งต่อกลุ่ม หากจำนวนมากกว่านี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปล่อยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ

 6. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ

  จัดองค์ประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาให้กับชุดแฟลช หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแล้ว ให้กดปุ่มทดสอบบนชุดแฟลชเพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเป็นการยืนยันว่าชุดแฟลชทำงานได้ตามปกติ ท่านสามารถทดลองยิงแฟลชจากชุดแฟลชได้โดยการกดปุ่ม i ในจอแสดงผลข้อมูลแฟลช (0 การเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช) และเลือก M ทดสอบแฟลช

 7. C/f: จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส และถ่ายภาพ

AWL แบบออพติคอล

จัดตำแหน่งหน้าต่างเซ็นเซอร์ในชุดแฟลชรีโมตเพื่อรับแฟลชนำจากแฟลชหลัก (ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากไม่ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงโดยตรงหรือแสงสะท้อนจากชุดแฟลชรีโมตไม่เข้าสู่เลนส์ (ในโหมด TTL) หรือโฟโต้เซลล์ในชุดแฟลชรีโมต (โหมด qA) เพราะอาจรบกวนค่าแสง ในการป้องกันไม่ให้แฟลชที่มีความเข้มของแสงต่ำซึ่งยิงจากแฟลชหลักไปปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่ช่วงสั้นๆ ให้เลือกค่าความไวแสง (ISO) ต่ำหรือรูรับแสงแคบ (ค่ารูรับแสงสูง) หลังจากวางตำแหน่งชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิงทดสอบและดูผลลัพธ์ในหน้าจอกล้อง