เมื่อยึดชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช (SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300) ไว้บนกล้อง จะสามารถปรับโหมดควบคุมแฟลช, ระดับแฟลช และการตั้งค่าแฟลชอื่นๆ ได้โดยใช้รายการ การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช ในเมนูถ่ายภาพ (ในกรณีของ SB-5000 จะสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้เช่นกันโดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามแฟลชที่ใช้ (0 ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS) ขณะที่ตัวเลือกที่ปรากฏใน โหมดควบคุมแฟลช จะแตกต่างกันไปตามโหมดที่เลือก การตั้งค่าสำหรับชุดแฟลชอื่นๆ จะสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชเท่านั้น

  • TTL: โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400 และ SB-300 จะสามารถปรับการชดเชยแสงแฟลชได้โดยใช้ปุ่ม W (M) (0 การชดเชยแสงแฟลช)
  • แฟลชภายนอกอัตโนมัติ: ในโหมดนี้ กล้องจะปรับกำลังแฟลชโดยอัตโนมัติตามจำนวนของแสงที่สะท้อนกับวัตถุ และสามารถใช้การชดเชยแสงได้เช่นกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติรองรับโหมด “ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ” (qA) และโหมด “อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL” (A); กล้องจะเลือกอัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL โดยอัตโนมัติหากติดเลนส์ชนิดไม่มี CPU โดยไม่ได้ระบุทางยาวโฟกัสและค่ารูรับแสงกว้างสุด โดยใช้ตัวเลือก ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ในเมนูตั้งค่า (0 เลนส์ชนิดไม่มี CPU) โปรดดูรายละเอียดในคู่มือของชุดแฟลช
  • ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวัตถุ; กำลังแฟลชจะถูกปรับอัตโนมัติ สามารถใช้การชดเชยแสงแฟลชได้เช่นกัน
  • ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง
  • การยิงแฟลชซ้ำ: แฟลชจะยิงซ้ำขณะที่ชัตเตอร์เปิดออก ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์การถ่ายภาพซ้อน เลือกระดับแฟลช (กำลังแฟลช) จำนวนครั้งสูงสุดที่ยิงจากชุดแฟลช (จำนวนครั้ง) และจำนวนครั้งที่ยิงแฟลชต่อวินาที (ความถี่ วัดเป็นหน่วยเฮิร์ต) ตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับ จำนวนครั้ง จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ กำลังแฟลช และ ความถี่; โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช

ผนวกการควบคุมแฟลช

การผนวกการควบคุมแฟลชจะทำให้กล้องและชุดแฟลชใช้การตั้งค่าร่วมกันได้ หากยึดชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลชบนกล้องแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อการตั้งค่าแฟลช ไม่ว่าจะกระทำในกล้องหรือในชุดแฟลช จะส่งผลในอุปกรณ์ของทั้งสองเครื่อง เช่นเดียวกับความเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยการใช้ซอฟต์แวร์เสริม Camera Control Pro 2