ในการแสดงเมนูถ่ายภาพ ให้กด G แล้วเลือกแท็บ C (เมนูถ่ายภาพ)

ปุ่ม G

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ)