เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่รองรับ การทำความสะอาดและการเก็บรักษากล้อง รวมถึงการดำเนินการเมื่อมีข้อความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อท่านมีปัญหาในการใช้งานกล้อง