Fotoaparát automaticky pořizuje snímky ve vybraných intervalech a vytváří z nich němé časosběrné videosekvence.

Záznam časosběrných videosekvencí

Před fotografováním

Před zahájením záznamu časosběrné videosekvence pořiďte zkušební snímek při aktuálním nastavení a zobrazte si výsledek pro kontrolu na monitoru. Časosběrné videosekvence jsou pořizovány s obrazovým polem pro videosekvence; pro kontrolu kompozice stiskněte tlačítko W (M) na obrazovce Časosběrné snímání (pro návrat na obrazovku Časosběrné snímání znovu stiskněte tlačítko W/M). Pro konzistentní barevné podání vyberte jiné nastavení vyvážení bílé barvy (0 Vyvážení bílé barvy) než v (automaticky) nebo D (automatické vyvážení bílé barvy pro přirozené světlo).

Doporučujeme použít stativ a zakázat optickou redukci vibrací (VR). Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát na stativ. Chcete-li mít jistotu, že nedojde k přerušení fotografování, použijte volitelný síťový zdroj s konektorem pro připojení síťového zdroje nebo plně nabitou baterii. Aby se zamezilo ovlivnění snímků a expozice světlem vnikajícím do hledáčku, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku.

 1. Vyberte položku Časosběrné snímání.

  Vyberte položku Časosběrné snímání v menu videosekvencí a stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení nastavení časosběrného snímání.

 2. Upravte nastavení časosběrného snímání.

  Způsobem popsaným níže upravte nastavení časosběrného snímání.

  • Výběr intervalu mezi snímky:

   Vyberte položku Interval a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte interval delší než nejdelší předpokládaný čas závěrky (v minutách a sekundách) a stiskněte tlačítko J.

  • Výběr celkové doby fotografování:

   Vyberte položku Doba fotografování a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte celkovou dobu fotografování (max. 7 hodin 59 minut) a stiskněte tlačítko J.

  • Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:

   Vyberte položku Vyrovnání expozice a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

  • Povolení nebo zakázání bezhlučného fotografování:

   Vyberte položku Bezhlučné fotografování a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

   Pokud je vybrána možnost Zapnuto, je zvuk závěrky nebo zrcadla slyšet pouze v okamžiku sklopení zrcadla nahoru nebo dolů na začátku a na konci fotografování.

  • Volba obrazového pole:

   Vyberte možnost Obrazové pole a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

  • Volba velikosti obrazu a frekvence:

   Vyberte položku Vel. obrazu/snímací frekv. a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

  • Výběr možnosti priority intervalu:

   Vyberte položku Priorita intervalu a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

  Pokud je vybrána možnost Zapnuto, časosběrné snímání se ukončí, není-li fotoaparát schopen zaostřit nebo je jiným způsobem zakázáno spuštění závěrky.

 3. Zahájení fotografování.

  Vyberte položku Spustit a stiskněte tlačítko J. Fotografování se zahájí po uplynutí přibližně 3 s. Fotoaparát pořizuje snímky ve vybraném intervalu po zvolenou dobu fotografování. Časosběrné videosekvence se po dokončení zaznamenají na paměťovou kartu vybranou v položce Cílové umístění v menu videosekvencí (0 Cílové umístění).

Bezhlučné fotografování

Výběr možnosti Zapnuto v položce Bezhlučné fotografování zakáže některé funkce fotoaparátu včetně následujících:

Výpočet délky výsledné videosekvence

Celkový počet snímků výsledné videosekvence lze určit vydělením celkové doby fotografování intervalem a zaokrouhlením výsledku. Délku výsledné videosekvence lze poté určit vydělením počtu snímků snímací frekvencí vybranou v položce Vel. obrazu/snímací frekv. (0 Vel. obrazu/snímací frekv.). Například videosekvence obsahující 48 snímků a zaznamenaná při velikosti obrazu a snímací frekvenci 1920×1080; 24p bude dlouhá přibližně 2 s. Maximální délka časosběrných videosekvencí je 20 minut.

Vel. obrazu/snímací frekv.

Indikace paměťové karty Zaznamenaná délka/maximální délka

Ukončení fotografování

Chcete-li ukončit fotografování před pořízením všech snímků, vyberte možnost Vypnuto v menu časosběrného snímání a stiskněte tlačítko J nebo stiskněte mezi snímky tlačítko J. Videosekvence se vytvoří ze snímků pořízených do okamžiku ukončení fotografování. Pamatujte si, že fotografování se ukončí a videosekvence se nevytvoří v případě vyjmutí nebo odpojení zdroje energie, resp. v případě vyjmutí cílové paměťové karty.

Žádné snímky

Fotoaparát buďto ukončí časosběrné snímání (vybrána možnost Zapnuto v položce Priorita intervalu) nebo přeskočí k dalšímu snímku (vybrána možnost Vypnuto v položce Priorita intervalu), pokud není schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování (mějte na paměti, že fotoaparát zaostřuje před pořízením každého snímku).

Časosběrné videosekvence

Časosběrné snímání nelze kombinovat s některými funkcemi fotoaparátu včetně živého náhledu, záznamu videosekvencí, dlouhých expozic (časy závěrky Bulb a Time), samospouště, bracketingu (0 Nastavení bracketingu), funkce HDR (vysoký dynamický rozsah; 0 HDR (vysoký dynam. rozsah)), vícenásobné expozice (0 Vícenásobná expozice), intervalového snímání (0 Intervalové snímání) a posunu zaostření (0 Fotografov. s posunem zaostření). Mějte na paměti, že vzhledem k možným rozdílům času závěrky a doby potřebné pro zaznamenání snímku na paměťovou kartu se intervaly mezi zaznamenáváním snímku a expozicí dalšího snímku mohou snímek od snímku lišit. K zahájení fotografování nedojde, pokud nelze videosekvenci vytvořenou pomocí časosběrného snímání zaznamenat při aktuálním nastavení (například při zaplnění paměťové karty, nastavení nulového intervalu mezi snímky nebo nulové doby fotografování, resp. nastavení delšího intervalu než je celková doba fotografování).

Při použití ovládacích prvků fotoaparátu, změně nastavení nebo zapojení kabelu HDMI se může fotografování ukončit. Videosekvence se vytvoří ze snímků pořízených do okamžiku ukončení fotografování. Chcete-li ukončit fotografování a provést expozici snímku, stiskněte tlačítko spouště až na doraz.

Během fotografování

Během fotografování bliká symbol Q a na kontrolním panelu se zobrazuje indikace časosběrného záznamu. Bezprostředně před expozicí každého snímku se v místě indikace času závěrky zobrazí zbývající čas (v hodinách a minutách). Jinak lze zbývající čas zobrazit namáčknutím tlačítka spouště do poloviny. Bez ohledu na možnost použitou v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 c2: Časovač pohotovost. režimu) nedochází během fotografování k doběhnutí časovače pohotovostního režimu.

Úprava nastavení mezi expozicí jednotlivých snímků

Nastavení pro fotografování a nastavení menu lze upravovat mezi expozicí jednotlivých snímků. Mějte však na paměti, že monitor se přibližně 2 s před expozicí dalšího snímku vypne.

Kontrola snímků

Tlačítko K nelze použít k zobrazení snímků v průběhu fotografování, ale každý aktuálně pořízený snímek se při výběru možnosti Zapnuto v položce Kontrola snímků v menu přehrávání zobrazí po expozici na několik sekund na monitoru (0 Kontrola snímků). Během zobrazení snímku nejsou k dispozici žádné další možnosti pro přehrávání.

Viz také

Informace o pípnutí, které zazní po dokončení fotografování, viz B > Možnosti pípnutí (0 Možnosti pípnutí).