Tato položka slouží k pořizování snímků ve vybraném intervalu až do pořízení zvoleného počtu snímků. Používáte-li intervalové snímání, vyberte jiný snímací režim než režim samospouště (E).

Intervalové snímání

Před fotografováním

Před zahájením intervalového snímání pořiďte zkušební snímek při aktuálním nastavení a zobrazte si výsledek pro kontrolu na monitoru. Jakmile dosáhnete požadovaných nastavení, zavřete uzávěrku okuláru hledáčku, abyste zamezili ovlivnění snímků a expozice světlem vnikajícím do hledáčku.

Před nastavením času spuštění vyberte v menu nastavení položku Časové pásmo a datum a přesvědčte se, jestli jsou hodiny fotoaparátu nastaveny na správné hodnoty data a času (0 Časové pásmo a datum).

Doporučujeme použít stativ a zakázat optickou redukci vibrací (VR). Před zahájením fotografování upevněte fotoaparát na stativ. Abyste zajistili nepřerušené fotografování, ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Nejste-li si jisti, nejprve baterii nabijte nebo napájejte fotoaparát pomocí síťového zdroje a konektoru pro připojení síťového zdroje (volitelné příslušenství).

 1. Vyberte položku Intervalové snímání.

  Vyberte položku Intervalové snímání v menu fotografování a stiskněte tlačítko 2 pro zobrazení nastavení intervalového spínače.

 2. Upravte nastavení intervalového spínače.

  Vyberte den a čas spuštění, interval, počet snímků v intervalu a možnosti pro vyrovnání expozice, bezhlučné fotografování, prioritu intervalu a výchozí složku.

  • Volba dne a času spuštění:

   Vyberte položku Volba dne/času spuštění a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

   Chcete-li okamžitě zahájit fotografování, vyberte možnost Nyní. Chcete-li zahájit fotografování k zvolenému datu a času, vyberte možnost Volba dne/času, potom vyberte datum a čas a stiskněte tlačítko J.

  • Výběr intervalu mezi snímky:

   Vyberte položku Interval a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte interval (v hodinách, minutách a sekundách) a stiskněte tlačítko J.

  • Výběr počtu snímků v intervalu:

   Vyberte položku Počet inter.×počet sním. v inter. a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte počet intervalů a počet snímků v intervalu a stiskněte tlačítko J.

   V režimu S (jednotlivé snímky) pořizuje fotoaparát v každém intervalu snímky frekvencí vybranou v uživatelské funkci d1 (Sním. frekvence v režimu CL; 0 d1: Sním. frekvence v režimu CL).

  • Povolení nebo zakázání vyrovnání expozice:

   Vyberte položku Vyrovnání expozice a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

  • Povolení nebo zakázání bezhlučného fotografování:

   Vyberte položku Bezhlučné fotografování a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

   Je-li vybrána možnost Zapnuto, je zvuk závěrky nebo zrcadla slyšet pouze při sklopení zrcadla nahoru nebo dolů na začátku a na konci fotografování. Automatické zaostřování nelze použít.

  • Výběr možnosti priority intervalu:

   Vyberte položku Priorita intervalu a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnost a stiskněte tlačítko J.

   Pokud je vybrána možnost Zapnuto, intervalové snímání se ukončí, není-li fotoaparát schopen zaostřit nebo je jiným způsobem zakázáno spuštění závěrky.

  • Výběr možností pro výchozí složku:

   Vyberte položku Výchozí složka pro ukládání a stiskněte tlačítko 2.

   Vyberte možnosti a potvrďte nebo zrušte výběr stisknutím tlačítka 2. Pokračujte stisknutím tlačítka J.

 3. Zahajte fotografování.

  Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko J. První série snímků se pořídí v určený čas spuštění, resp. po uplynutí cca 3 s v případě použití možnosti Nyní v položce Volba dne/času spuštění v kroku 2. Fotografování pokračuje ve zvolených intervalech až do pořízení všech snímků.

Během fotografování

Během intervalového snímání bliká symbol Q na kontrolním panelu. Bezprostředně před zahájením dalšího intervalu se zobrazí v místě indikace času závěrky zbývající počet intervalů a v místě indikace clony počet snímků zbývajících v aktuálním intervalu. V jiném okamžiku lze zobrazit počet zbývajících intervalů a počet snímků v každém intervalu namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jakmile se tlačítko uvolní, zůstanou až do doběhnutí časovače pohotovostního režimu zobrazeny hodnoty času závěrky a clony).

Během činnosti intervalového snímání lze upravovat nastavení, používat menu a přehrávat snímky. Monitor se automaticky vypne přibližně čtyři sekundy před dalším intervalem. Mějte na paměti, že změna nastavení fotoaparátu během aktivního intervalového snímání může způsobit ukončení fotografování.

Snímací režim

Bez ohledu na nastavení snímacího režimu pořídí fotoaparát zadaný počet snímků v každém intervalu.

Pozastavení intervalového snímání

Intervalové snímání lze pozastavit mezi intervaly stisknutím tlačítka J nebo výběrem položky Pozastavit v menu intervalového snímání.

Obnovení intervalového snímání

Chcete-li okamžitě obnovit fotografování, vyberte možnost Restartovat.

Vyberte možnost Restartovat a stiskněte tlačítko J.

Obnovení fotografování v určený čas:

V položce Volba dne/času spuštění vyberte možnost Volba dne/času a stiskněte tlačítko 2.

Vyberte datum a čas spuštění a stiskněte tlačítko J.

Vyberte možnost Restartovat a stiskněte tlačítko J.

Ukončení intervalového snímání

Chcete-li ukončit intervalové snímání před pořízením všech snímků, vyberte možnost Vypnuto v menu intervalového snímání.

Žádné snímky

Snímky se nepořídí ve zvoleném intervalu, pokud aktuální interval skončí před pořízením snímku nebo snímků z předchozího intervalu, pokud dojde k zaplnění paměťové karty nebo pokud je vybrán zaostřovací režim AF-S a fotoaparát není schopen zaostřit (mějte na paměti, že fotoaparát zaostřuje před expozicí každého snímku). Není-li v režimu automatického zaostřování pořízen žádný snímek po uplynutí osmi sekund, ukončí fotoaparát intervalové snímání (vybrána možnost Zapnuto v položce Priorita intervalu) nebo přejde k následujícímu intervalu (je vybrána možnost Vypnuto v položce Priorita intervalu).

Nedostatek paměti

Pokud je paměťová karta plná, intervalové snímání zůstane aktivní, ale nejsou pořizovány žádné snímky. Ve fotografování pokračujte (0 Obnovení intervalového snímání) po vymazání některých snímků nebo vypnutí fotoaparátu a vložení jiné paměťové karty.

Bracketing

Nastavení bracketingu proveďte před spuštěním intervalového snímání. Pokud je během intervalového snímání aktivní expoziční nebo zábleskový bracketing, resp. bracketing ADL, pořídí fotoaparát v každém intervalu snímky v počtu specifikovaném v programu bracketingu, a to bez ohledu na počet snímků specifikovaný v menu intervalového snímání. Pokud je během intervalového snímání aktivní bracketing vyvážení bílé barvy, fotoaparát pořídí jeden snímek v každém intervalu a vytvoří z něj kopie v počtu specifikovaném v programu bracketingu. Mějte na paměti, že bracketing nelze použít během intervalového snímání, pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Priorita intervalu.

Intervalové snímání

Interval zvolte delší, než je čas potřebný k pořízení zvoleného počtu snímků a (pokud používáte blesk) čas potřebný pro nabití blesku. Pokud je interval příliš krátký, může se pořídit menší než celkový počet snímků uvedený v kroku 2 (počet intervalů vynásobený počtem snímků v intervalu), resp. může blesk odpalovat záblesky o výkonu nedostačujícím pro optimální expozice. Záblesková expozice může také poklesnout pod požadovanou úroveň, pokud je v každém intervalu pořízen více než jeden snímek. Intervalové snímání nelze kombinovat s některými funkcemi fotoaparátu včetně živého náhledu, záznamu videosekvencí, časosběrných videosekvencí (0 Časosběrné snímání), dlouhých expozic (časy Bulb a Time) a posunu zaostření (0 Fotografov. s posunem zaostření). Dále není intervalové snímání k dispozici, pokud je vybrána možnost Záznam videosekvencí v uživatelské funkci g1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Tlačítko spouště (0 g1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků). Mějte na paměti, že vzhledem k možným odlišnostem času závěrky, snímací frekvence a času potřebného k uložení snímků u jednotlivých intervalů mohou být odlišné rovněž časy mezi ukončením jednoho a zahájením dalšího intervalu. Nemůže-li fotografování při aktuálním nastavení pokračovat (například při nastavení času závěrky A či % v manuálním expozičním režimu, při nulovém intervalu nebo v případě, kdy zbývá do spuštění čas kratší než minuta), zobrazí se na monitoru varování.

Intervalové snímání se pozastaví při výběru režimu E (samospoušť) nebo při vypnutí a opětovném zapnutí fotoaparátu (pokud je fotoaparát vypnutý, lze vyměnit baterie a paměťové karty bez ukončení intervalového snímání). Pozastavení fotografování neovlivní nastavení intervalového snímání.

Bezhlučné fotografování

Výběr možnosti Zapnuto v položce Bezhlučné fotografování zakáže některé funkce fotoaparátu včetně následujících: