Filmele pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real.

 1. Rotiţi selectorul vizualizare în timp real la 1 (vizualizare în timp real film).

  Selector vizualizare în timp real

 2. Apăsaţi butonul a.

  Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului foto, modificată pentru efectele expunerii. Subiectul nu va mai fi vizibil în vizor.

  Buton a

  Pictograma 0

  O pictogramă 0 (0 Afişajul vizualizării în timp real) indică faptul că nu pot fi înregistrate filme.

  Balans de alb

  Balansul de alb poate fi setat în orice moment apăsând butonul U şi rotind un selector de comandă (0 Opţiuni balans de alb).

 3. Alegeţi un mod de focalizare (0 Alegerea unui mod de focalizare).

 4. Alegeţi un mod zonă AF (0 Alegerea unui mod zonă AF).

  AF localizată

  AF localizată nu este disponibilă în modul film.

 5. Focalizaţi.

  Încadraţi primul cadru şi apăsaţi butonul AF-ON pentru a focaliza. Reţineţi că numărul de subiecte care pot fi detectate în modul AF prioritate faţă scade în timpul înregistrării filmului.

  Buton AF-ON

  Focalizarea

  Focalizarea poate fi reglată şi prin apăsarea butonului de declanşare la jumătate înainte de începerea înregistrării sau puteţi focaliza manual conform descrierii de la secțiunea „Focalizare manuală” (0 Focalizare manuală).

 6. Începeţi înregistrarea.

  Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a începe înregistrarea. Pe monitor sunt afişate un indicator de înregistrare şi timpul disponibil. Expunerea poate fi blocată prin apăsarea centrului selectorului secundar (0 Blocare expunere automată (AE)) sau poate fi modificată cu până la ±3 EV folosind compensarea expunerii (0 Compensare expunere); măsurarea spot nu este disponibilă. În modul focalizare automată, aparatul foto poate fi refocalizat prin apăsarea butonului AF-ON sau prin atingerea subiectului pe monitor.

  Buton înregistrare film

  Indicator înregistrare

  Timp rămas

  Audio

  Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi microfonul de pe partea frontală a aparatului foto în timpul înregistrării filmului. Reţineţi că microfonul încorporat poate înregistra sunetele făcute de aparatul foto sau de obiectiv în timpul focalizării automate, reducerii vibraţiilor sau al schimbărilor de diafragmă.

 7. Încheiaţi înregistrarea.

  Apăsaţi butonul înregistrare film din nou pentru a încheia înregistrarea. Înregistrarea se va încheia automat când se ajunge la dimensiunea maximă sau când cardul de memorie este plin (reţineţi că, în funcţie de viteza de scriere a cardului de memorie, filmarea se poate încheia înainte de atingerea dimensiunii maxime).

 8. Ieşiţi din vizualizarea în timp real.

  Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din vizualizarea în timp real.

Mod expunere

În modul film pot fi reglate următoarele setări ale expunerii:

  Diafragmă Timp de expunere Sensibilitate ISO
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Expunerea pentru modul S este echivalentă cu cea pentru modul P.

Limita superioară a sensibilităţii ISO poate fi selectată folosind opţiunea Setări sensibilitate ISO > Sensibilitate maximă din meniul filmare (0 Setări sensibilitate ISO).

Indiferent de opţiunea aleasă pentru Setări sensibilitate ISO > Sensibilitate maximă sau pentru Sensibilitate ISO (mod M), limita superioară atunci când este selectat Activat pentru VR electronic în meniul filmare este ISO 25600.

Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control ISO automat (mod M) din meniul filmare, limita superioară pentru sensibilitatea ISO poate fi selectată folosind opţiunea Sensibilitate maximă.

În modul expunere M, timpul de expunere poate fi setat la valori cuprinse între 1/25 s şi 1/8000 s (cel mai lung timp de expunere disponibil variază în funcţie de cadenţa cadrelor; 0 Dimensiune cadru, cadenţă cadre şi calitate film). În alte moduri de expunere, timpul de expunere este reglat automat. Dacă subiectul este supraexpus sau subexpus în modul P sau S, opriţi vizualizarea în timp real şi reporniţi-o sau selectaţi expunerea A şi reglaţi diafragma.

Indexuri

Dacă Marcare indexuri este asociată unei comenzi folosind setarea personalizată g1 (Asociere control personalizat, 0 Asociere control personalizat), puteţi apăsa comanda selectată în timpul înregistrării pentru a adăuga indexuri care să poată fi folosite pentru a localiza cadrele în timpul editării şi al redării (0 Vizualizarea filmelor). Se pot adăuga până la 20 de indexuri la fiecare film.

Index

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

 • Alegerea rolului jucat de centrul selectorului multiplu, consultaţi A > setarea personalizată f2 (Buton central sel. multiplu, 0 Buton central sel. multiplu).
 • Alegerea rolurilor butoanelor Fn1, Fn2 și Pv și a centrului selectorului secundar, consultați A > setarea personalizată g1 (Asociere control personalizat; 0 Asociere control personalizat).
 • Alegerea posibilității ca butonul de declanșare să fie utilizat pentru pornirea vizualizării în timp real sau pentru pornirea sau oprirea înregistrării unui film, consultați A > setarea personalizată g1 (Asociere control personalizat) > Buton declanşare (0 Asociere control personalizat).
 • Prevenirea acţionării neintenţionate a butonului a, consultaţi A > setarea personalizată f8 (Opţiuni buton viz. în timp real; 0 Opţiuni buton viz. în timp real).

Utilizarea butonului i

Opţiunile enumerate mai jos pot fi accesate prin apăsarea butonului i în modul film. Folosiți ecranul tactil sau navigați prin meniuri folosind selectorul multiplu și butonul J, apăsând 1 sau 3 petru a evidenția elemente, 2 pentru a vizualiza opțiuni și J pentru a selecta opțiunea evidențiată și a reveni la meniul butonului i. Pentru a ieşi în afişajul fotografiere, apăsaţi din nou butonul i.

Buton i

Folosirea unui microfon extern

Microfonul stereo ME-1 sau microfonul fără fir ME-W1, opţionale, pot fi folosite pentru a înregistra sunetul pentru filme (0 Alte accesorii).

Căşti

Pot fi utilizate căşti ale altor producători. Reţineţi că nivelurile ridicate ale sunetului pot avea ca rezultat un volum ridicat; trebuie procedat cu atenţie atunci când sunt folosite căştile.

Zonă imagine: Alegerea unei decupări pentru film

Puteți alege o zonă a imaginii folosind opțiunea Zonă imagine > Alegere zonă imagine din meniul filmare. Selectați FX pentru a face filme în așa numitul „format film bază FX”, respectiv DX pentru a filma în „format film bază DX”. Mai jos sunt prezentate diferențele dintre cele două formate.

FX   DX

Dimensiunile zonelor înregistrate sunt de aproximativ 35,9 × 20,2 mm (format film bază FX) și 23,5 × 13,2 mm (format film bază DX). Filmele realizate cu un obiectiv în format DX și cu Activată selectată pentru Zonă imagine > Decupare automată DX (0 Selectare automată a tăierii) în meniul filmare sunt înregistrate în formatul film bază DX, întrucât toate sunt filme cu o dimensiune a cadrului de 1.920 × 1.080 (redare încet.) Activarea reducerii electronice a vibrațiilor prin selectarea Activat pentru VR electronic din meniul butonului i reduce dimensiunea tăierii, crescând ușor distanța focală aparentă.

Dimensiune cadru, cadenţă cadre şi calitate film

Opţiunea Dim. cadru/cadenţă cadre din meniul filmare se utilizează pentru a alege dimensiunea cadrului filmului (în pixeli) şi cadenţa cadrelor. De asemenea, puteţi alege dintre două opţiuni Calitate film: înaltă şi normal. Împreună, aceste opţiuni determină rata de biţi maximă, aşa cum se arată în tabelul următor.

Opţiune 1 Rată maximă biţi (Mbps)
( Calitate înaltă/Normal)
Dimensiune maximă
r 3840×2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 min 59 s 3
s 3840×2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p 48/24
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p 24/12
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280× 720; 60p
5/5 1280×720; 50p
A 1920×1080; 30p ×4 (redare încet.) 4 36

Înregistrare: 3 min

Redare: 12 min

B 1920×1080; 25p ×4 (redare încet.) 4
C 1920×1080; 24p ×5 (redare încet.) 4 29

Înregistrare: 3 min

Redare: 15 min

Cadenţa reală a cadrelor este de 29,97 fps pentru valorile menţionate ca 30p, 23,976 fps pentru valorile menţionate ca 24p şi de 59,94 fps pentru valorile menţionate ca 60p.

Când este selectată această opţiune, calitatea filmului este fixată la „înaltă”.

Fiecare film va fi înregistrat în până la 8 fişiere de până la 4 GB fiecare. Numărul de fişiere şi lungimea fiecărui fişier variază în funcţie de opţiunile selectate pentru Dim. cadru/cadenţă cadre şi Calitate film.

Consultați „Filme redate cu încetinitorul” (0 Filme redate cu încetinitorul).

Filme redate cu încetinitorul

Pentru a înregistra filme redate cu încetinitorul fără sunet, selectați 1920×1080; 30p ×4 (redare încet.), 1920×1080; 25p ×4 (redare încet.) sau 1920×1080; 24p ×5 (redare încet.) pentru Dim. cadru/cadenţă cadre în meniul filmare. Filmele înregistrate la o viteză de 4 sau 5 ori mai mare decât cea nominală sunt redate la viteza nominală pentru un efect de încetinire; de exemplu, filmele realizate cu selectarea 1920×1080; 30p ×4 (redare încet.) vor fi înregistrate la o cadență de aproximativ 120 fps (120p) și vor fi redate la o cadență de aproximativ 30 fps (30p).

Dim. cadru/cadenţă cadre Cadenţă cadre *
Înregistrat la Redat la
1920×1080; 30p ×4 (redare încet.) 120p 30p
1920×1080; 25p ×4 (redare încet.) 100p 25p
1920×1080; 24p ×5 (redare încet.) 120p 24p

Cadenţa reală a cadrelor este de 119,88 fps pentru valorile menţionate ca 120p, 29,97 fps pentru valorile menţionate ca 30p şi de 23,976 fps pentru valorile menţionate ca 24p.

Filme redate cu încetinitorul

Atunci când este selectată o opțiune de redare cu încetinitorul, calitatea este fixată la „normal” și zona imaginii este fixată la DX, indiferent de obiectivul folosit sau de opțiunea selectată pentru Zonă imagine > Alegere zonă imagine din meniul filmare (0 Zonă imagine). Filmele realizate cu AF prioritate faţă, AF localizată sau AF urmărire subiect selectat pentru modul zonă AF (0 Alegerea unui mod zonă AF) sunt înregistrate folosind zonă largă AF.

Afişajul vizualizării în timp real

Afişajul informaţiilor

Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele pe monitor, apăsaţi butonul R.

Orizont virtual (0 Orizont virtual)   Informaţii activate   Informaţii dezactivate

  Histogramă   Ghiduri de încadrare  

Afişajul numărătoare inversă

O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie automat (0 Afişajul vizualizării în timp real). În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca temporizatorul să apară imediat după începerea înregistrării filmului. Reţineţi că, indiferent de timpul de înregistrare disponibil, vizualizarea în timp real se va încheia totuşi automat când temporizatorul se opreşte.

Reglarea setărilor în timpul înregistrării unui film

Volumul căştilor nu poate fi reglat în timpul înregistrării. Dacă în acel moment este selectată o opţiune diferită de I (microfon dezactivat), în timpul înregistrării sensibilitatea microfonului poate fi modificată la orice setare, cu excepţia I.

Realizarea fotografiilor în modul film

Pentru a realiza fotografii în modul film (în vizualizarea în timp real sau în timpul înregistrării unui film), selectaţi Realizare fotografii pentru setarea personalizată g1 (Asociere control personalizat) > Buton declanşare (0 Asociere control personalizat). După aceea, fotografiile cu un format al imaginii de 16 : 9 pot fi făcute oricând prin apăsarea butonului de declanşare până la capăt. Dacă înregistrarea filmului este în curs, înregistrarea se va opri şi segmentul de film înregistrat până în acel moment va fi salvat.

Fotografiile sunt înregistrate în formatul selectat pentru Calitate imagine din meniul fotografiere (0 Calitate imagine). Pentru informații privind dimensiunea imaginii, consultați „Dimensiune imagine” (0 Dimensiune imagine). Rețineți că expunerea pentru fotografii nu poate fi previzualizată atunci când selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1; se recomandă modul P, S sau A, dar rezultate precise se pot obține în modul M prin previzualizarea expunerii cu selectorul vizualizare în timp real rotit la C.

Dimensiune imagine

Dimensiunile fotografiilor realizate în modul film variază în funcție de zona imaginii (0 Zonă imagine) și de opțiunea selectată pentru Dimensiune imagine din meniul fotografiere (0 Dimensiune imagine).

Zonă imagine Dimensiune imagine Dimensiune (pixeli)
FX Mare 8256 × 4640
Medie 6192 × 3480
Mică 4128 × 2320
DX Mare 5408 × 3040
Medie 4048 × 2272
Mică 2704 × 1520

Înregistrarea filmelor

Filmele sunt înregistrate în spaţiul de culoare sRGB. Pe monitor şi în filmul final poate fi vizibilă clipire, benzi sau distorsiuni la lumina lămpilor fluorescente, cu vapori de mercur sau cu sodiu sau cu subiecte aflate în mișcare, în special dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează pe orizontală cu viteză mare prin cadru (pentru informaţii privind reducerea clipirii şi a benzilor, consultaţi secțiunea din meniul filmare aferentă opțiunii Reducerea efectului de clipire, 0 Reducerea efectului de clipire). Poate apărea clipire și în timpul utilizării diafragmei electrice. De asemenea, pot apărea margini neregulate, franjuri de culoare, efect moire şi pete luminoase. Pot apărea zone sau benzi luminoase în unele părți ale cadrului din cauza indicatoarelor care clipesc şi a altor surse de lumină intermitente sau dacă subiectul este iluminat pentru scurt timp de un bliţ electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată. Atunci când înregistraţi filme, evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse de lumină puternică. Nerespectarea acestei precauţii poate avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto. Reţineţi că este posibil să apară zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) şi culori neprevăzute dacă măriţi în vizualizarea prin obiectiv (0 Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real) în modul film.

Iluminarea cu bliţ nu poate fi folosită.

Înregistrarea se încheie automat dacă obiectivul este scos sau dacă selectorul vizualizării în timp real este rotit la o nouă setare.

Telecomenzi fără fir şi telecomenzi prin cablu

Dacă este selectat Înregistrare filme pentru setarea personalizată g1 (Asociere control personalizat) > Buton declanşare (0 Asociere control personalizat), butoanele de declanşare de pe telecomenzile fără fir şi de pe telecomenzile prin cablu opţionale (0 Alte accesorii) pot fi apăsate la jumătate pentru a porni vizualizarea în timp real sau pot fi apăsate până la capăt pentru a porni şi opri înregistrarea unui film.