Setările implicite pentru opţiunile din meniurile aparatului foto sunt enumerate mai jos.

Setările implicite ale meniului redare

Opţiune Implicită
Dosar redare Toate
Examinare imagine Dezactivare
După ştergere Afişare următoarea
După serie, se afişează Ultima imagine din serie
Rotire automată a imaginii Activat
Rotire pe înalt Activat
Prezentare diapozitive
Imagini statice şi filme
2 s

Setările implicite ale meniului fotografiere

Opţiune Implicită
Arhive meniu foto extinse Dezactivată
Dosar stocare
ND850
100
Denumirea fişierului DSC
Selectarea fantei principale Fantă card XQD
Funcţia fantei secundare Depăşire
Control bliţ
TTL
Dezactivare
Bliţuri în grup
Zonă imagine
FX (36×24)
Activată
Dezactivată
Calitate imagine JPEG normal
Dimensiune imagine
Mare
Mare
Înregistrare NEF (RAW)
Comprimat fără pierderi
14 biţi
Setări sensibilitate ISO
100
Dezactivat
Balans de alb Automat > AUTO0 Menţinere alb (reduc. culori calde)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Setare Picture Control Automat
Spaţiu culoare sRGB
D-Lighting activ Dezactivat
Reducere zgomot exp. lungă Dezactivat
ISO NR ridicat Normal
Control vignetare Normală
Control automat al distors. Dezactivare
Reducerea efectului de clipire
Dezactivare
Activat
Setare bracketing automat Bracketing AE şi bliţ
Expunere multiplă *
Dezactivată
2
Medie
Activată
HDR (high dynamic range)
Dezactivare
Automat
Normal
Fotograf. cu temporiz. interval Dezactivat
Acum
1 minut
0001×1
Dezactivat
Dezactivare
Dezactivat
Fotograf. cu comutare focalizare
100
5
00
Dezactivată
Dezactivată
Fot. cu viz. în timp real fără sunet Dezactivat

Resetarea meniului fotografiere nu este disponibilă în timpul fotografierii.

Setările implicite ale meniului filmare

Opţiune Implicită
Denumirea fişierului DSC
Destinaţie Fantă card XQD
Zonă imagine
FX
Activată
Dim. cadru/cadenţă cadre 1920×1080; 60p
Calitate film Calitate înaltă
Tip fişier film MOV
Setări sensibilitate ISO
25600
Dezactivare
100
Balans de alb Aceleaşi setări ca la fotografii
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Setare Picture Control Aceleaşi setări ca la fotografii
D-Lighting activ Dezactivat
ISO NR ridicat Normal
Reducerea efectului de clipire Automat
Sensibilitate microfon Sensibilitate automată
Atenuator Dezactivare
Frecvenţă de răspuns Interval mare
Reducere zgomot vânt Dezactivare
VR electronic Dezactivat
Filmare secvenţială Dezactivat
5 s
25 minute
Activată
Dezactivată
Alegere zonă imagine FX
Decupare automată DX Activată
1920×1080; 60p
Dezactivare

Setările implicite ale meniului setări personalizate

Opţiune Implicită
a1 Selecţie prioritate AF-C Declanşare
a2 Selecţie prioritate AF-S Focalizare
a3 Urmărire focaliz. cu blocare
3
(Normal)
a4 Detectare feţe urmărire 3D Dezactivată
a5 Zonă observare urmărire 3D Normală
a6 Număr de puncte focalizare 55 puncte
a7 Stocare după orientare Dezactivat
a8 Activare AF Declanşator/AF-ON
Activare
a10 Restricţii mod focalizare aut. Fără restricţii
a11 Înconjurare puncte focaliz. Fără înconjurare
a12 Opţiuni punct focalizare
Automat
Activare
Activată
a13 Inel focal. manuală în mod AF Activare
b1 Valoare treaptă sensib. ISO 1/3 stop
b2 Stopuri EV pt. control exp. 1/3 stop
b3 Valoare stop comp. exp./bliţ 1/3 stop
b4 Compensare expunere facilă Dezactivată
b5 Măsurare matricială Detectare feţe activată
b6 Zonă central-evaluativă ø 12 mm
b7 Regl. fină expunere optimă
0
0
0
0
c1 Buton declanşare AE-L Dezactivată
c2 Temporizator standby 6 s
c3 Autodeclanşator
10 s
1
0,5 s
c4 Întârziere stingere monitor
10 s
1 min
10 s
4 s
10 min
d1 Viteză fotografiere mod CL 5 fps
d2 Declanşare continuă maximă 200
d3 Afișare ISO Afişare contor cadre
d4 Opţiuni mod declanşare sinc. Sincronizare
d5 Mod întârziere expunere Dezactivată
d6 Obt. electr. cu perdea frontală Dezactivare
d7 Ordine numere fişiere Activată
d8 Culoare evidenţiere reliefare Roşu
d9 Afişare grilă vizor Dezactivare
d10 Iluminare LCD Dezactivată
d11 Viz. în timp real în mod continuu Activat
d12 VR optic Activată
e1 Timp sincronizare bliţ 1/250 s
e2 Timp expunere cu bliţ 1/60 s
e3 Comp. expunere pentru bliţ Întregul cadru
e4 Control sensib. ISO auto. M Subiect şi fundal
e5 Bliţ de modelare Activată
e6 Bracketing automat (mod M) Bliţ/timp
e7 Ordine bracketing MTR > sub > peste
f1 Asociere control personalizat
Previzualizare
Fără
Fără
Alegere zonă imagine
Evaluare
AF-ON
Selectare punct focalizare
Blocare AE/AF
Fără
Bracketing automat
Fără
Numai blocare AF
f2 Buton central sel. multiplu
Selectare punct focaliz. central
Activare/dezactivare zoom
Activare/dezactivare zoom Mărire redusă (50%)
Selectare punct focaliz. central
f3 Bloc. timp exp. şi diafragmă
Dezactivat
Dezactivat
f4 Personaliz. selectoare com.

Compensare expunere: U

Timp expunere/diafragmă: U

Setare expunere: Dezactivată

Setare focalizare automată: Dezactivată

Selector secundar de comandă
Dezactivare
10 cadre
f5 Selector multiplu Nicio acţiune
f6 Buton decl. pt. util. selector Nu
f7 Inversare indicatori
f8 Opţiuni buton viz. în timp real Activare
f9 Comutator D Iluminare fundal LCD (D)
f10 Asociere butoane MB-D18
Blocare AE (Resetare la eliberare)
Fără
La fel ca butonul AF-ON al ap. foto
La fel ca sel. multiplu al ap. foto
Informaţii fotografie/redare Info D/Redare C
g1 Asociere control personalizat
Marcare indexuri
Fără
Marcare indexuri
Fără
Fără
Blocare AE/AF
Fără
Realizare fotografii
g2 Luminozitate zone luminoase 248

Setările implicite ale meniului setare

Opţiune Implicită
Fus orar şi dată
Dezactivată
Dezactivat
Luminozitate monitor
0
0
Balans de culoare monitor A-B: 0, G-M: 0
Afişaj informaţii Automat
Reglare fină AF
Dezactivată
Curăţare senzor imagine
Curăţare la pornire şi oprire
Opţiuni bip
Dezactivat
2
Redus
Comenzi tactile
Activare
Stânga V Dreapta
HDMI
Automat
Dezactivare
Interval ieşire Automat
Dimensiune afişaj ieşire 100%
Afişaj pe ecran în vizual. live Activată
Monitor dual Activată
Date de locaţie
Nu
Temporizator standby Activare
Setare ceas după satelit Da
Opţiuni telecomandă fără fir (WR)
Activată
Împerechere
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă Fără
Mod avion Dezactivare
Trimitere către disp. intel. (auto) Dezactivare
Bluetooth
Dezactivare
Activat
Încărcare Eye-Fi Activare
Tip baterie MB-D18 LR6 (AA alcaline)
Ordine baterii Mai întâi baterii MB-D18
Blocare decl. în lipsă card Activare declanşare