În timpul fotografierii prin vizor, puteți apăsa butonul R pentru a vizualiza pe monitor un afișaj al informațiilor care enumeră date precum timpul de expunere, diafragma, numărul de expuneri rămase şi modul zonă AF.

1

Indicator conexiune Bluetooth

Mod avion

2

Indicator conexiune Wi-Fi

Indicator conexiune Eye-Fi

3 Indicator semnal satelit
4 Indicator reducere zgomot expunere lungă
5 Indicator control vignetare
6 Control automat al distorsiunilor
7 Obturator electronic cu perdea frontală
8 Mod întârziere expunere
9

Indicator temporizator de interval

Indicator filmare secvenţială

Indicator & („ceasul nu este setat”)

10 Indicator „bip”
11

Indicator acumulator aparat foto

Afişaj tip acumulator/baterie MB-D18

Indicator acumulator/baterie MB-D18

12 Balans de alb
13 Indicator Picture Control
14 Spaţiu culoare
15 Arhivă meniu fotografiere
16 Indicator zonă imagine
17 Indicator D-Lighting activ

18 Indicator sincronizare bliţ
19 Pictogramă blocare timp de expunere
20 Timp de expunere
21 Indicator stop diafragmă
22

Diafragmă (număr f/)

Diafragmă (număr de stopuri)

23

Indicator expunere

Afişaj compensare expunere

Indicator progres bracketing:

Bracketing expunere şi bliţ

Bracketing WB

24 Indicator comentariu imagine
25 Indicator informaţii drept de autor
26 Pictogramă i
27 Indicator program flexibil
28 Mod expunere
29

Poziţia cadrului curent în secvenţa de bracketing

Nivel bracketing ADL

Expunere diferenţială HDR

Indicator (serie) HDR

Număr de expuneri (expunere multiplă)

Indicator (serie) expunere multiplă

30

Indicator bracketing expunere şi bliţ

Indicator bracketing WB

Indicator bracketing ADL

Indicator HDR

Indicator expunere multiplă

31 Mod declanşare

32

Indicator compensare expunere

Valoare compensare expunere

33

Indicator compensare bliţ

Valoare compensare bliţ

34 Indicator blocare FV
35 Măsurare
36 Pictogramă blocare diafragmă
37

Sensibilitate ISO

Indicator sensibilitate ISO

Indicator sensibilitate ISO automat

38 „k” (apare atunci când rămâne memorie pentru mai mult de 1.000 de expuneri)
39

Număr de expuneri rămase

Număr obiectiv manual

40

Calitate imagine

Funcţia fantei secundare

Dimensiune imagine

Pictogramă card XQD

Pictogramă card SD

41 Mod focalizare automată
42 Mod zonă AF
43 Mod control bliţ
44 Mod bliţ

Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.

Oprirea monitorului

Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere sau despre bliţ de pe monitor, apăsaţi butonul R sau apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Monitorul se va stinge automat dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 10 secunde. Pentru informaţii despre cum să alegeţi cât timp va rămâne aprins monitorul înainte de a se stinge automat, consultaţi A > setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 Întârziere stingere monitor).

Indicatorul &

Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de alimentare independentă, reîncărcabilă, care se încarcă în funcţie de necesităţi atunci când acumulatorul principal este introdus în aparatul foto sau când aparatul foto este alimentat cu un conector de alimentare şi un adaptor la reţeaua electrică, opţionale. Două zile de încărcare vor alimenta ceasul timp de aproximativ trei luni. Dacă pictograma & clipeşte pe afișajul informațiilor, ceasul a fost resetat şi data şi ora înregistrate cu orice fotografii noi nu vor fi corecte. Setaţi ceasul la ora şi data corecte folosind opţiunea Fus orar şi dată > Data şi ora din meniul setare (0 Fus orar şi dată).

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind schimbarea culorii literelor de pe afișajul informațiilor, consultați B > Afişaj informaţii (0 Afişaj informaţii).