În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite de mai jos înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

Acumulator/Afişaj


Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde: Aşteptaţi să se finalizeze înregistrarea. Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date care se înregistrează în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.


Imaginea din vizor nu este clară: Reglaţi focalizarea vizorului (0 Controlul ajustării dioptriilor). Dacă aceasta nu corectează problema, selectaţi AF servo unică (AF-S; 0 Mod focalizare automată), punct unic AF (0 Mod zonă AF) şi punctul de focalizare central (0 Selectarea punctului de focalizare) şi apoi încadraţi un subiect cu contrast ridicat în punctul de focalizare central şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiţi controlul ajustării dioptriilor pentru a focaliza clar subiectul în vizor. Dacă este necesar, focalizarea vizorului poate fi reglată suplimentar folosind lentile de corecţie opţionale (0 Alte accesorii).


Vizorul este întunecat: Introduceţi un acumulator complet încărcat (0 Încărcaţi acumulatorul, Nivel acumulator).


Afişajele se sting fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby; 0 Temporizator standby) sau c4 (Întârziere stingere monitor; 0 Întârziere stingere monitor).


Afişajele panoului de control sau vizorului nu răspund la comenzi şi sunt întunecate: Timpii de răspuns şi luminozitatea acestor afişaje variază în funcţie de temperatură.


Afișajul vizorului se colorează în roșu atunci când este evidențiat un punct de focalizare: Acest lucru este normal pentru acest tip de vizor și nu indică o defecțiune.


Fotografiere


Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ştergeţi fişiere sau foldere.


Buton declanşare dezactivat:


Aparatul foto răspunde greu la acționarea butonului de declanşare: Selectaţi Dezactivat pentru setarea personalizată d5 (Mod întârziere expunere; 0 Mod întârziere expunere).


De fiecare dată când se apasă butonul de declanşare în modul de declanşare continuă, se face câte o singură fotografie: Dezactivaţi HDR (0 High Dynamic Range (HDR)).


Fotografiile nu sunt clare:


Nu se aude bipul:


Nu este disponibilă toată gama de timpi de expunere: Bliţul este în uz. Viteza de sincronizare a bliţului poate fi selectată utilizând setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ); când utilizaţi unităţi bliţ compatibile, alegeţi 1/250 s (FP automat) pentru gama completă de timpi de expunere (0 Timp sincronizare bliţ).


Focalizarea nu se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate: Aparatul foto este în modul focalizare AF-C: utilizaţi centrul selectorului secundar pentru a bloca focalizarea (0 Blocare focalizare).


Nu poate fi selectat punctul de focalizare:


Nu poate fi selectat modul AF: Selectaţi Fără restricţii pentru setarea personalizată a10 (Restricţii mod focalizare aut., 0 Restricţii mod focalizare aut.).


Aparatul foto este prea lent la înregistrarea fotografiilor: Opriţi reducerea zgomotului pentru expunerea îndelungată (0 Reducere zgomot exp. lungă).


Apare zgomot (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) în fotografii:

 • Petele luminoase, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa şi liniile pot fi reduse prin micşorarea sensibilităţii ISO.
 • Utilizaţi opţiunea Reducere zgomot exp. lungă din meniul fotografiere pentru a limita apariţia petelor luminoase sau a ceţii în fotografiile realizate la timpi de expunere mai lungi de 1 s (0 Reducere zgomot exp. lungă).
 • Ceaţa şi petele luminoase pot indica faptul că temperatura internă a aparatului foto a crescut datorită temperaturilor ridicate ale mediului înconjurător, expunerilor îndelungate sau din alte motive asemănătoare: opriţi aparatul foto şi aşteptaţi să se răcească înainte de a relua fotografierea.
 • La sensibilităţi ISO ridicate, pot apărea linii în fotografiile realizate cu unele unităţi bliţ opţionale; în această situaţie alegeţi o valoare mai mică.
 • La sensibilităţi ISO ridicate, inclusiv la valori mari selectate cu controlul sensibilităţii ISO automat, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu pot fi reduşi prin selectarea Ridicat, Normal sau Redus pentru ISO NR ridicat în meniul fotografiere sau filmare (0 ISO NR ridicat, ISO NR ridicat).
 • La sensibilităţi ISO ridicate, este posibil ca petele luminoase, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa sau liniile să fie mai vizibile în expunerile îndelungate, expunerile multiple şi în fotografiile realizate la temperaturi ambientale mari sau când este activat D-Lighting-ul activ, este selectat Uniform pentru Setare Picture Control (0 Selectarea unei opţiuni Picture Control) sau sunt selectate valori extreme pentru parametrii Picture Control (0 Setări Picture Control).

Fotografiile şi filmele nu par să aibă aceeaşi expunere ca cea a previzualizării prezentate pe monitor în timpul vizualizării în timp real: Modificările aduse luminozităţii monitorului în timpul vizualizării în timp real nu au efect asupra imaginilor înregistrate cu aparatul foto (0 Utilizarea butonului i).


Apare clipire sau benzi în modul film: Selectați Reducerea efectului de clipire din meniul filmare și alegeți o opțiune care să se potrivească cu frecvenţa sursei de alimentare la reţeaua electrică locală (0 Reducerea efectului de clipire).


Apar zone sau benzi luminoase în timpul vizualizării în timp real: În timpul vizualizării în timp real a fost utilizat un indicator luminos intermitent, un bliţ sau o altă sursă de lumină de scurtă durată.


Apar pete în fotografii: Curăţaţi elementele frontal şi posterior ale obiectivului. Dacă problema persistă, realizaţi curăţarea senzorului de imagine (0 Curăţarea senzorului de imagine).


Imaginile sunt afectate de forme dublate sau pete luminoase vizibile: Este posibil să observați forme dublate sau pete luminoase în fotografiile care includ soarele sau alte surse de lumină puternică. Aceste efecte pot fi atenuate prin atașarea unui parasolar pentru obiectiv sau prin compunerea fotografiilor cu sursele de lumină puternică în afara cadrului. De asemenea, puteți încerca tehnici precum scoaterea filtrelor obiectivului, alegerea unui timp de expunere diferit sau utilizarea fotografierii fără sunet.


Vizualizarea în timp real se încheie în mod neaşteptat sau nu porneşte: Este posibil ca vizualizarea în timp real să se oprească automat pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto dacă:

 • Temperatura ambiantă este ridicată.
 • Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în vizualizarea în timp real pentru a înregistra filme.
 • Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în modurile declanşare continuă.

Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când apăsaţi butonul a, aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou. Reţineţi că aparatul foto poate părea cald la atingere, însă acest lucru nu indică o defecţiune.


Apar artefacte ale imaginii în timpul vizualizării în timp real: Este posibil să apară „zgomot” (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) şi culori neaşteptate dacă măriţi vizualizarea prin obiectiv (0 Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real) în timpul vizualizării în timp real; în filme, numărul şi distribuţia pixelilor luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceţii şi punctelor luminoase sunt afectate de dimensiunea cadrului şi de cadenţa cadrelor (0 Dimensiune cadru, cadenţă cadre şi calitate film). De asemenea, este posibil să apară pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau puncte luminoase ca rezultat al creşterii temperaturii circuitelor interne ale aparatului foto în timpul vizualizării în timp real; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat.


Nu se poate măsura balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea luminos (0 Fotografierea prin vizor).


Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea balansului de alb: Imaginea nu a fost creată cu D850 (0 Copierea balansului de alb dintr-o fotografie).


Nu este disponibil bracketing-ul balansului de alb:

 • Este selectată opţiunea de calitate a imaginii NEF (RAW) sau NEF+JPEG pentru calitatea imaginii (0 Calitate imagine).
 • Este activat modul expunere multiplă (0 Expunere multiplă).

Efectele opțiunilor Picture Control diferă de la o imagine la alta: Este selectat Automat pentru Setare Picture Control, este selectată o opțiune Picture Control bazată pe Automat sau este selectat A (automat) pentru detaliere, claritate, contrast sau saturaţie. Pentru rezultate consecvente într-o serie de fotografii, alegeţi o altă setare (0 Modificarea opţiunilor Picture Control).


Măsurarea nu poate fi schimbată: Este activată blocarea expunerii automate (0 Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei).


Nu poate fi folosită compensarea expunerii: Alegeţi un mod de expunere P, S sau A (0 Mod expunere, Compensare expunere).


Apare zgomot (zone roşiatice sau alte artefacte) în expunerile îndelungate: Activaţi reducerea zgomotului pentru expunere îndelungată (0 Reducere zgomot exp. lungă).


Nu se înregistrează sunetul împreună cu filmele: Este selectat Microfon dezactivat pentru Sensibilitate microfon în meniul filmare (0 Sensibilitate microfon).


Redare


Imaginea NEF (RAW) nu este redată: Fotografia a fost făcută la calitatea imaginii NEF + JPEG (0 NEF+JPEG).


Nu se pot vizualiza fotografiile înregistrate cu alte aparate foto: Este posibil ca fotografiile înregistrate cu alte mărci de aparate foto să nu fie afişate corect.


Unele fotografii nu sunt afişate în timpul redării: Selectaţi Toate pentru Dosar redare (0 Dosar redare).


Fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret) sunt afişate în orientarea „pe lat” (peisaj):

 • Fotografia a fost făcută cu Dezactivată selectat pentru Rotire automată a imaginii (0 Rotire automată a imaginii).
 • Selectaţi Activată pentru Rotire pe înalt (0 Rotire pe înalt).
 • Fotografia este afişată în examinare imagine (0 Examinare imagine).
 • Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost realizată fotografia.

Fotografia nu poate fi ştearsă: Imaginea este protejată. Eliminați protecţia (0 Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii).


Fotografia nu poate fi retuşată: Fotografia nu mai poate fi editată cu acest aparat foto.


Aparatul foto afişează un mesaj care informează că folderul nu conţine imagini: Selectaţi Toate pentru Dosar redare (0 Dosar redare).


Nu pot fi imprimate fotografii: Fotografiile NEF (RAW) și TIFF nu pot fi imprimate prin conexiunea directă USB. Transferați fotografiile pe un computer și imprimați-le folosind NX Studio (0 Conexiuni). Fotografiile NEF (RAW) pot fi salvate în format JPEG folosind Procesare NEF (RAW) (0 Procesare NEF (RAW)).


Fotografia nu este afişată pe un dispozitiv video de înaltă definiţie: Asiguraţi-vă că este conectat cablul HDMI (disponibil separat).


Opțiunea de eliminare a prafului de pe imagine din NX Studio nu are efectul dorit: Curăţarea senzorului de imagine schimbă poziţia prafului de pe acesta. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curăţării senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea senzorului de imagine. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate după curăţarea senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute înainte de curăţarea senzorului de imagine.


Computerul afişează imaginile NEF (RAW) diferit faţă de aparatul foto: Software-ul de la alți producători nu afișează efectele opțiunilor Picture Control, D-Lighting-ului activ sau ale controlului vignetării. Utilizați NX Studio (0 Conexiuni).


Nu se pot transfera fotografii pe computer: SO nu este compatibil cu aparatul foto sau cu software-ul de transfer. Utilizaţi un cititor de carduri pentru a copia fotografiile pe computer.


Bluetooth şi Wi-Fi (reţele fără fir)


Dispozitivele inteligente nu afişează SSID-ul aparatului foto (numele de reţea):

 • Asiguraţi-vă că este selectat Dezactivare pentru Mod avion în meniul setare al aparatului foto (0 Mod avion).
 • Asiguraţi-vă că este selectat Activare pentru Bluetooth > Conexiune de reţea în meniul setare al aparatului foto.
 • Încercaţi să dezactivaţi funcţia Wi-Fi a dispozitivului inteligent şi apoi să o reactivaţi.

Nu se poate conecta la imprimante fără fir şi la alte dispozitive fără fir: Acest aparat foto se poate conecta numai la dispozitive pe care a fost instalată aplicația SnapBridge.


Diverse


Data înregistrării nu este corectă: Ceasul intern al aparatului foto este mai puțin precis decât majoritatea ceasurilor de mână sau de masă. Verificaţi regulat ceasul comparându-l cu unele mai precise şi reajustaţi-l dacă este necesar.


Elementul din meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite combinaţii de setări sau când nu este introdus niciun card de memorie. Reţineţi că opţiunea Info acumulator nu este disponibilă când aparatul foto este alimentat de un conector de alimentare şi de un adaptor la reţeaua electrică, opţionale.