Urmaţi paşii de mai jos pentru a face fotografii în vizualizarea în timp real.

 1. Rotiţi selectorul vizualizare în timp real la C (fotografiere cu vizualizare în timp real).

  Selector vizualizare în timp real

 2. Apăsaţi butonul a.

  Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului foto. Subiectul nu va mai fi vizibil în vizor.

  Buton a

 3. Poziţionaţi punctul de focalizare.

  Poziţionaţi punctul de focalizare peste subiect conform descrierii de la secțiunea „Alegerea unui mod zonă AF” (0 Alegerea unui mod zonă AF).

 4. Focalizaţi.

  Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.

  Punctul de focalizare va clipi verde și declanşarea obturatorului va fi dezactivată cât timp aparatul foto focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza, punctul de focalizare va fi afişat în culoarea verde; dacă aparatul foto nu poate focaliza, punctul de focalizare va clipi în culoarea roşie (reţineţi că pot fi realizate fotografii chiar şi atunci când punctul de focalizare clipeşte în culoarea roşie; verificaţi focalizarea pe monitor înainte de a fotografia). Expunerea poate fi blocată prin apăsarea centrului selectorului secundar (0 Blocare expunere automată (AE)); focalizarea se blochează cât timp butonul de declanşare este apăsat la jumătate.

  Utilizarea focalizării automate în vizualizarea în timp real

  Folosiți un obiectiv AF-S sau AF-P. Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie obţinute cu alte obiective sau cu teleconvertoare. Reţineţi că, în vizualizarea în timp real, focalizarea automată este mai lentă şi monitorul poate deveni mai luminos sau mai întunecat în timp ce aparatul foto focalizează. Este posibil ca uneori punctul de focalizare să fie afişat în culoarea verde, deşi aparatul foto nu poate focaliza. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în următoarele situaţii:

  • Subiectul conţine linii paralele cu marginea lungă a cadrului.
  • Subiectul nu are un contrast puternic.
  • Subiectul din punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic sau include un spot luminos sau un indicator cu neon sau o altă sursă de lumină cu intensitate variabilă.
  • Apare clipire sau benzi la lumină fluorescentă, cu vapori de mercur, cu vapori de sodiu sau similară acestora.
  • Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special.
  • Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare.
  • Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate (de exemplu, jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori).
  • Subiectul este în mişcare.
 5. Fotografiaţi.

  Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Monitorul se va stinge.

 6. Ieşiţi din vizualizarea în timp real.

  Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din vizualizarea în timp real.

Previzualizare expunere

În timpul vizualizării în timp real, puteţi apăsa J pentru a previzualiza efectele timpului de expunere, diafragmei şi sensibilităţii ISO asupra expunerii. Expunerea poate fi reglată cu ±5 EV (0 Compensare expunere), deşi pe afişajul de previzualizare sunt reflectate numai valorile cuprinse între –3 şi +3 EV. Reţineţi că este posibil ca previzualizarea să nu reflecte cu acurateţe rezultatele finale atunci când este folosită iluminarea cu bliţ, când este activat D-Lighting activ (0 D-Lighting activ), HDR (high dynamic range; 0 High Dynamic Range (HDR)) sau bracketing, când este selectat A (automat) pentru parametrul Picture Control Contrast (0 Setări Picture Control) sau când este selectat p pentru timpul de expunere. Dacă subiectul este foarte luminos sau foarte întunecat, indicatoarele de expunere vor clipi pentru a avertiza că este posibil ca previzualizarea să nu reflecte cu acurateţe expunerea. Previzualizarea expunerii nu este disponibilă când este selectat A sau % pentru timpul de expunere.

Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real

Apăsaţi butonul X pentru a mări imaginea de pe monitor până la un maximum de aproximativ 16×. În colţul din dreapta jos al afişajului va apărea o fereastră de navigare într-un cadru gri. Folosiţi selectorul multiplu pentru a derula spre zone ale cadrului care nu sunt vizibile pe monitor sau apăsaţi W (M) pentru a micşora.

Buton X

Fereastră navigare

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

 • Alegerea duratei cât monitorul rămâne aprins în timpul vizualizării în timp real, consultaţi A > setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 Întârziere stingere monitor).
 • Alegerea rolurilor jucate de butonul înregistrare film și selectoarele de comandă şi de centrul selectorului multiplu, consultaţi A > setările personalizate f1 (Asociere control personalizat) > Buton înregistrare film + y (0 Asociere control personalizat) şi f2 (Buton central sel. multiplu, 0 Buton central sel. multiplu).
 • Prevenirea acţionării neintenţionate a butonului a, consultaţi A > setarea personalizată f8 (Opţiuni buton viz. în timp real, 0 Opţiuni buton viz. în timp real).