Acordaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto. Ar putea fi util să puneţi un semn în dreptul acestei secţiuni pentru a îl folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul manualului.

Corpul aparatului foto

1

Buton T

2 Buton deblocare selector mod de declanşare
3 Selector mod de declanşare
4 Buclă pentru curea aparat foto
5

Buton U

6

Buton I

7

Buton Y

8 Microfon stereo
9 Buton înregistrare film
10 Comutator alimentare
11 Buton declanşare
12

Buton E

13

Buton S/Q

14 Panou de control
15 Control ajustare dioptrii
16 Marcaj plan focal (E)
17 Cuplă accesorii (pentru unitatea de bliţ opţională)

1 Indicator luminos autodeclanşator
2 Comandă cuplare dispozitiv măsurare
3

Buton BKT

4 Capac terminal sincronizare bliţ
5 Capac terminal cu zece pini pentru telecomandă
6 Capac conector audio
7 Capac conector USB
8 Capac conector HDMI
9 Buton mod AF
10 Selector mod focalizare
11 Buton decuplare obiectiv
12 Marcaj montură obiectiv
13 Oglindă
14 Terminal sincronizare bliţ
15 Terminal cu zece pini pentru telecomandă
16 Conector căşti
17 Conector pentru microfon extern
18 Conector USB
19 Conector HDMI
20 Capac corp

1 Selector secundar de comandă
2

Buton Pv

3 Buton Fn1
4 Zăvor capac locaş acumulator
5 Capac locaş acumulator
6 Montură obiectiv
7 Contacte CPU
8 Capac contacte pentru gripul opţional MB-D18
9 Montură trepied
10 Capac conector alimentare

1 Vizor
2 Pârghie obturator ocular
3

Buton O/Q

4

Buton K

5 Buton G
6

Buton L/Z/Q

7

Buton X

8

Buton W/M

9 Buton J
10 Buton Fn2
11 Monitor cu înclinare
12 Ocular vizor
13 Difuzor
14 Selector secundar
15 Buton AF-ON
16 Selector principal de comandă
17 Selector multiplu
18 Blocare selector focalizare
19 Capac fantă card memorie
20

Buton R

21 Selector vizualizare în timp real
22

Buton a

23

Buton i

24 Indicator luminos acces card memorie

Închideţi capacul conectorului

Închideţi capacul conectorului când conectorii nu sunt în uz. Prezenţa corpurilor străine în conectori poate interfera cu transferul datelor.

Difuzorul

Nu poziţionaţi difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice. Nerespectarea acestei precauţii ar putea afecta datele înregistrate pe dispozitivele magnetice.

Panoul de control

Panoul de control prezintă o varietate de setări ale aparatului foto atunci când aparatul foto este pornit. Elementele prezentate aici apar atunci când aparatul foto este pornit pentru prima dată; informaţii privind celelalte setări sunt disponibile în secţiunile relevante din acest manual.

1 Mod expunere
2 Arhivă meniu fotografiere
3 Timp de expunere
4 Indicator acumulator
5 Diafragmă (număr f/)
6 Pictogramă card XQD
7 Pictogramă card SD
8 Număr de expuneri rămase
9 Mod zonă AF
10 Mod focalizare automată
11 Balans de alb
12 Dimensiune imagine (imagini JPEG şi TIFF)
13 Calitate imagine
14 Indicator B („ceasul nu este setat”)
15 Măsurare

Indicatorul B („ceasul nu este setat”)

Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de alimentare independentă, reîncărcabilă, care se încarcă în funcţie de necesităţi atunci când acumulatorul principal este introdus în aparatul foto sau când aparatul foto este alimentat cu un conector de alimentare şi un adaptor la reţeaua electrică, opţionale (0 Alte accesorii). Două zile de încărcare vor alimenta ceasul timp de aproximativ trei luni. Dacă pictograma B clipeşte pe panoul de control, ceasul a fost resetat şi data şi ora înregistrate cu orice fotografii noi nu vor fi corecte. Setaţi ceasul la ora şi data corecte folosind opţiunea Fus orar şi dată > Data şi ora din meniul setare (0 Fus orar şi dată).

Luminatoare LCD

Rotirea comutatorului de alimentare spre D activează iluminările de fundal pentru butoane şi panoul de control, facilitând utilizarea aparatului foto în întuneric. După ce comutatorul de alimentare este eliberat, iluminările de fundal vor rămâne aprinse pentru câteva secunde cât timp temporizatorul standby este activ sau până când obturatorul este declanşat sau comutatorul de alimentare este rotit din nou spre D.

Comutator alimentare

Afişajele panoului de control şi vizorului

Luminozitatea afişajelor panoului de control şi vizorului variază în funcţie de temperatură, iar timpii de răspuns ai afişajelor pot creşte la temperaturi scăzute. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

Afişajul vizorului

1 Indicator înclinare laterală 1, 2
2 Marcaje zonă AF
3 Reţea de încadrare (afişată când este selectat Activat pentru setarea personalizată d9, Afişare grilă vizor)
4 Puncte de focalizare
5 Indicator înclinare longitudinală 1, 3
6 Detectare clipire
7 Indicator focalizare
8 Măsurare
9 Blocare expunere automată (AE)
10 Pictogramă blocare timp de expunere
11

Timp de expunere

Mod focalizare automată

12 Pictogramă blocare diafragmă
13

Diafragmă (număr f/)

Diafragmă (număr de stopuri)

14 Mod expunere
15 Indicator compensare bliţ
16 Indicator compensare expunere
17

Indicator sensibilitate ISO

Indicator sensibilitate ISO automat

18

Sensibilitate ISO

Indicator înregistrare balans de alb presetat

Nivel D-Lighting activ

Mod zonă AF

19 „k” (apare atunci când rămâne memorie pentru mai mult de 1.000 de expuneri)
20 Indicator bliț pregătit 4
21 Indicator blocare FV
22 Indicator sincronizare bliţ
23 Indicator stop diafragmă
24

Indicator expunere

Afişaj compensare expunere

25 Avertizare acumulator descărcat
26

Indicator bracketing expunere/bliţ

Indicator bracketing WB

Indicator bracketing ADL

27

Număr de expuneri rămase

Număr de fotografii rămase înainte de ocuparea completă a memoriei tampon

Valoare compensare expunere

Valoare compensare bliţ

Indicator mod PC

Pot fi afişate prin apăsarea unui buton căruia i-a fost asociată opţiunea Orizont virtual în vizor utilizând setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 Asociere control personalizat).

Funcţionează ca indicator al înclinării longitudinale când aparatul foto este rotit pentru a face fotografii în orientarea „pe înalt” (portret).

Funcţionează ca indicator al înclinării laterale când aparatul foto este rotit pentru a face fotografii în orientarea „pe înalt” (portret).

Se afişează când este ataşată o unitate de bliţ opţională (0 Folosirea unui bliţ). Indicatorul bliţ pregătit se aprinde când bliţul este încărcat.

Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.

Fără acumulator

Când acumulatorul este complet descărcat sau nu este introdus niciun acumulator, afişajul vizorului se va întuneca. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal când este introdus un acumulator complet încărcat.

Controlul ajustării dioptriilor

Ridicaţi controlul ajustării dioptriilor şi rotiţi-l până când afişajul vizorului, punctele de focalizare şi marcajele zonei AF se văd clar. Când acţionaţi controlul cu ochiul pe vizor, fiţi atent să nu vă băgaţi degetele sau unghiile în ochi. Împingeţi la loc controlul ajustării dioptriilor după ce aţi reglat focalizarea într-un mod convenabil.

Imaginea din vizor neclară

Imaginea din vizor clară

Lentile pentru reglarea dioptriei vizorului

Lentilele corective (disponibile separat; 0 Alte accesorii) pot fi folosite pentru a ajusta suplimentar dioptriile vizorului. Înainte de a ataşa o lentilă pentru reglarea dioptriei vizorului, scoateţi ocularul vizorului DK-17F închizând obturatorul vizorului pentru a debloca ocularul () şi apoi apucând uşor ocularul între degetul arătător şi degetul mare şi deşurubându-l aşa cum se arată în imagine ().

Utilizarea monitorului cu înclinare

Monitorul poate fi înclinat şi rotit aşa cum se arată mai jos.


Utilizare normală: În mod obişnuit, monitorul se utilizează în poziţia rabatată pe aparatul foto.


Fotografii în poziţie verticală joasă: Ridicați monitorul pentru a face fotografii în vizualizarea în timp real cu aparatul foto ţinut jos.


Fotografii în poziţie înaltă: Înclinaţi monitorul pentru a face fotografii în vizualizarea în timp real cu aparatul foto ţinut sus.

Utilizarea monitorului

Rotiţi monitorul uşor, oprindu-vă când întâmpinaţi rezistenţă. Nu forţaţi. Nerespectarea acestor precauţii ar putea duce la deteriorarea aparatului foto sau a monitorului. Dacă aparatul foto este montat pe un trepied, trebuie avut grijă ca monitorul să nu atingă trepiedul.

Nu ridicaţi şi nu transportaţi aparatul foto ţinându-l de monitor. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea aparatului foto. Dacă monitorul nu este folosit pentru a face fotografii, readuceţi-l în poziţia rabatată pe aparatul foto.

Nu atingeţi zona de pe spatele monitorului şi nu lăsaţi lichidele să intre în contact cu suprafaţa interioară. Nerespectarea acestor precauţii ar putea cauza defectarea produsului.

Fiţi foarte atenţi să nu atingeţi această zonă.

Folosirea ecranului tactil

Monitorul sensibil la atingere acceptă următoarele operaţii:


Glisare

Glisaţi un deget pe o distanţă scurtă, spre stânga sau spre dreapta, pe monitor.


Glisare

Glisaţi un deget pe monitor.


Depărtare/apropiere

Puneţi două degete pe monitor şi depărtaţi-le sau apropiaţi-le unul de celălalt.

Folosirea ecranului tactil

În timpul redării (0 Folosirea ecranului tactil), ecranul tactil poate fi folosit pentru:

  • Vizualizarea altor imagini
  • mărire sau micşorare;
  • vizualizarea miniaturilor;
  • vizualizarea filmelor.

În timpul vizualizării în timp real, ecranul tactil poate fi folosit pentru a face fotografii (declanşare la atingere; 0 Fotografiere la atingere (declanşare la atingere)) sau pentru a măsura o valoare pentru balansul de alb în punct unic (0 Vizualizare în timp real (balans de alb în punct unic)). De asemenea, ecranul tactil poate fi folosit pentru scriere (0 Introducere text) sau pentru navigarea prin meniuri (0 Folosirea ecranului tactil).

Ecranul tactil

Ecranul tactil răspunde la electricitatea statică şi este posibil să nu răspundă atunci când este acoperit cu folii de protecţie de la alţi producători sau când este atins cu unghiile sau cu mâinile acoperite cu mănuşi. Nu utilizaţi forţa în exces şi nu atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite.

Folosirea ecranului tactil

Este posibil ca ecranul tactil să nu răspundă conform aşteptărilor dacă încercaţi să îl folosiţi în timp ce ţineţi palma sau un deget într-un alt loc de pe acesta. Este posibil ca acesta să nu recunoască alte gesturi dacă atingerea este prea uşoară, vă mişcaţi degetele prea rapid sau pe o distanţă prea scurtă sau dacă acestea nu rămân în contact cu ecranul sau dacă mişcarea de apropiere sau depărtare a celor două degete nu este coordonată în mod corect.

Activarea sau dezactivarea comenzilor tactile

Comenzile tactile pot fi activate sau dezactivate folosind opţiunea Comenzi tactile din meniul setare (0 Comenzi tactile).

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind alegerea direcției de glisare pentru a vizualiza alte imagini în redarea cadru întreg, consultați B > Comenzi tactile (0 Comenzi tactile).