Pentru a alege un mod de declanşare, apăsaţi butonul de deblocare a selectorului modului de declanşare şi rotiţi selectorul modului de declanşare astfel încât indicatorul să se alinieze cu setarea dorită.

Indicator

Sursa de alimentare și cadența cadrelor

Viteza maximă de avansare a cadrelor variază în funcție de sursa de alimentare. Valorile de mai jos reprezintă valorile medii maxime disponibile pentru cadenţa cadrelor cu AF servo continuă, expunere manuală sau mod automat prioritate de timp, un timp de expunere de 1/250 s sau mai scurt, celelalte setări, cu excepția setării personalizate d1, la valorile implicite și spaţiu rămas în memoria tampon.

Sursă de alimentare Cadență cadre maximă (fps)
Ch Cl
Aparat foto cu un acumulator EN-EL15a sau cu un conector de alimentare EP-5B și un adaptor la rețeaua electrică EH-5c/EH-5b 7 1–6
Aparat foto cu MB-D18 (EN-EL15a sau AA) 7 1–6
Aparat foto cu MB-D18 (EN-EL18c) 9 1-8

Cadenţele menţionate pot să nu fie disponibile în anumite condiţii. Cadența cadrelor scade cu anumite obiective, la timpi de expunere lungi, la diafragme foarte mici (numere f/ mari) sau la sensibilități ISO ridicate (Hi 0,3 până la Hi 2) sau atunci când sensibilitatea ISO este modificată prin intermediul controlului sensibilității ISO automat (0 Control sensibilitate ISO automat), este detectată clipire când este selectat Activare pentru Reducerea efectului de clipire > Setare reducere efect clipire în meniul fotografiere (0 Reducerea efectului de clipire), este activată reducerea vibrațiilor (disponibilă cu obiective VR), acumulatorul este descărcat, acumulatorii/bateriile AA din gripul MB-D18 sunt descărcate sau reci sau este atașat un obiectiv non-CPU având selectată opțiunea Inel diafragmă pentru setarea personalizată f4 (Personaliz. selectoare com.) > Setare diafragmă (0 Personaliz. selectoare com.).

Memoria tampon

Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru stocarea temporară, permiţând fotografierii să continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie. Totuşi, reţineţi că atunci când memoria tampon este plină cadenţa cadrelor va scădea (tAA).

Numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate în memoria tampon la setările curente este prezentat pe afişajele de contorizare a expunerilor din vizor şi de pe panoul de control în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate și poate fi vizualizat pe monitor în timpul vizualizării în timp real. Este posibil ca acest număr să scadă pentru scurt timp imediat după ce aparatul foto este pornit.

În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, indicatorul luminos de acces al cardului de memorie se va aprinde. În funcţie de condiţiile de fotografiere şi de performanţele cardului de memorie, înregistrarea poate dura de la câteva secunde la câteva minute. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când indicatorul luminos de acces nu s-a stins. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce în memoria tampon se află date, alimentarea nu se va opri până când nu au fost înregistrate toate imaginile din memoria tampon. Dacă acumulatorul este consumat în timp ce în memoria tampon se află imagini, declanşarea obturatorului va fi dezactivată şi imaginile vor fi transferate pe cardul de memorie.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind:

  • Alegerea ordinii în care sunt afişate fotografiile din fiecare serie după fotografiere, consultaţi D > După serie, se afişează (0 După serie, se afişează).
  • Alegerea numărului maxim de fotografii care pot fi făcute într-o singură serie, consultaţi A > setarea personalizată d2 (Declanşare continuă maximă, 0 Declanşare continuă maximă).
  • Numărul de fotografii care pot fi stocate într-o singură serie, consultați „Capacitatea cardului de memorie” (0 Capacitatea cardului de memorie).