Pentru a stabili modul în care aparatul foto setează timpul de expunere şi diafragma la reglarea expunerii, apăsaţi butonul I şi rotiţi selectorul principal de comandă până când opţiunea dorită apare pe panoul de control.

Buton I

Selector principal de comandă

Tipuri de obiective

Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel pentru diafragmă (0 Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D), blocaţi inelul diafragmei la diafragma minimă (cel mai mare număr f/). Obiectivele de tip G şi E nu sunt prevăzute cu un inel pentru diafragmă.

Când utilizaţi obiective non-CPU (0 Obiective non-CPU), selectaţi modul de expunere A (mod automat prioritate de diafragmă) sau M (manual). În celelalte moduri, modul de expunere A este selectat automat când este ataşat un obiectiv non-CPU (0 Obiective non-CPU compatibile). Indicatorul modului de expunere (P sau S) va clipi pe panoul de control, iar în vizor va fi afişat A.

Previzualizare profunzime de câmp

Pentru a previzualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pv. Obiectivul va reduce diafragma efectivă la valoarea diafragmei selectată de aparatul foto (modurile P şi S) sau la valoarea aleasă de utilizator (modurile A şi M), permiţând previzualizarea profunzimii de câmp în vizor.

Buton Pv

Setare personalizată e5—Bliţ de modelare

Această setare controlează dacă unităţile de bliţ opţionale care acceptă Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS; 0 Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS)) vor emite un bliţ de modelare la apăsarea butonului Pv.

P: Mod automat program

În acest mod, aparatul foto reglează automat timpul de expunere şi diafragma conform unui program încorporat pentru a asigura expunerea optimă în majoritatea situaţiilor.

Program flexibil

În modul de expunere P, pot fi selectate diferite combinaţii ale timpului de expunere şi diafragmei prin rotirea selectorului principal de comandă în timp ce exponometrele sunt activate („program flexibil”). Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. Când programul flexibil este activ, apare un asterisc („U”) pe panoul de control. Pentru a restabili setările implicite ale timpului de expunere şi diafragmei, rotiţi selectorul până când nu mai este afişat asteriscul, alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto.

Selector principal de comandă

Consultaţi de asemenea

Pentru informaţii privind activarea exponometrelor, consultaţi secțiunea „Temporizatorul standby (fotografierea prin vizor)” (0 Temporizatorul standby (fotografierea prin vizor)).

S: Mod automat prioritate de timp

În modul automat prioritate de timp, alegeţi timpul de expunere în timp ce aparatul foto selectează automat diafragma care va produce expunerea optimă.

Pentru a alege un timp de expunere, rotiţi selectorul principal de comandă în timp ce exponometrele sunt activate. Timpul de expunere poate fi setat la „p” sau la valori cuprinse între 30 s şi 1/8000 s. Timpul de expunere poate fi blocat la setarea selectată (0 Blocare timp de expunere şi diafragmă).

Selector principal de comandă

A: Mod automat prioritate de diafragmă

În modul automat prioritate de diafragmă, alegeţi diafragma în timp ce aparatul foto selectează automat timpul de expunere care va produce expunerea optimă.

Pentru a alege o diafragmă cuprinsă între valorile minimă şi maximă pentru obiectiv, rotiţi selectorul secundar de comandă în timp ce exponometrele sunt activate. Diafragma poate fi blocată la setarea selectată (0 Blocare timp de expunere şi diafragmă).

Selector secundar de comandă

Obiective non-CPU (0 Obiective non-CPU compatibile)

Utilizaţi inelul pentru diafragmă al obiectivului pentru a regla diafragma. Dacă diafragma maximă a obiectivului a fost specificată folosind elementul Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 Obiective non-CPU), la atașarea unui obiectiv non-CPU numărul f/ curent va fi afişat în vizor şi pe panoul de control, rotunjit la cel mai apropiat stop complet. În caz contrar, afişajele diafragmei vor indica numai numărul de stopuri (F, cu diafragma maximă afişată ca FA), iar numărul f/ trebuie să fie citit de pe inelul pentru diafragmă al obiectivului.

M: Manual

În modul expunere manuală, controlați atât timpul de expunere, cât şi diafragma. În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege un timp de expunere şi selectorul secundar de comandă pentru a seta diafragma. Timpul de expunere poate fi setat la „p” sau la valori cuprinse între 30 s şi 1/8000 s sau obturatorul poate fi menţinut deschis pe o perioadă nedeterminată pentru o expunere îndelungată (A sau %, 0 Expuneri îndelungate (numai modul M)). Diafragma poate fi setată la valori cuprinse între valorile minimă şi maximă pentru obiectiv. Folosiţi indicatorii de expunere pentru a verifica expunerea.

Diafragmă

Selector secundar de comandă

Timp de expunere

Selector principal de comandă

Timpul de expunere şi diafragma pot fi blocate la setarea selectată (0 Blocare timp de expunere şi diafragmă).

Obiective NIKKOR AF Micro

Dacă se foloseşte un exponometru extern, raportul de expunere trebuie luat în calcul numai atunci când inelul pentru diafragmă al obiectivului este folosit pentru a seta diafragma.

Indicatori expunere

Indicatorii de expunere din vizor şi de pe panoul de control arată dacă fotografia va fi subexpusă sau supraexpusă la setările curente. În funcţie de opţiunea aleasă pentru setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 Stopuri EV pt. control exp.), gradul de subexpunere sau supraexpunere este afişat în trepte de 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV. Dacă limitele sistemului de măsurare a expunerii sunt depăşite, afişajele vor clipi.

  Setarea personalizată b2 setată la 1/3 stop
Expunere optimă Subexpusă cu 1/3 EV Supraexpusă cu peste 3 EV
Panou de control
Vizor

Consultaţi de asemenea

Pentru informaţii privind inversarea indicatorilor de expunere astfel încât valorile negative să fie afişate în dreapta şi valorile pozitive în stânga, consultaţi A > setarea personalizată f7 (Inversare indicatori, 0 Inversare indicatori).