Nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase

Înainte de a face fotografii, verificaţi nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase, conform descrierii de mai jos.

Nivel acumulator

Nivelul acumulatorului este afişat pe panoul de control şi în vizor.

Panou de control

Vizor

Panou de control Vizor Descriere
L Acumulator complet încărcat.
K Acumulator descărcat parţial.
J
I
H d Acumulator descărcat. Încărcaţi acumulatorul sau pregătiţi un acumulator de schimb.
H
(clipeşte)
d
(clipeşte)
Declanşare obturator dezactivată. Încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul.

Afişaj aparat foto oprit

Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator şi un card de memorie introduse, pictograma card de memorie şi numărul de expuneri rămase vor fi afişate (este posibil ca, în cazuri rare, unele carduri de memorie să afişeze aceste informaţii numai atunci când aparatul foto este pornit).

Panou de control

Număr de expuneri rămase

Aparatul foto are două fante pentru carduri de memorie: una pentru carduri XQD şi a doua pentru carduri SD. Când sunt introduse două carduri, rolul fiecăruia dintre ele este determinat de opţiunile selectate pentru Selectarea fantei principale şi Funcţia fantei secundare; atunci când Funcţia fantei secundare este setată la valoarea implicită de Depăşire (0 Utilizarea a două carduri de memorie), cardul din fanta secundară va fi utilizat numai atunci când cardul din fanta principală este plin.

Fantă card SD

Fantă card XQD

Afişajul panoului de control arată ce carduri sunt introduse în acel moment (exemplul de aici prezintă afişajul când sunt introduse carduri în ambele fante). Dacă apare o eroare (de exemplu, în cazul în care cardul de memorie este plin sau cardul din fanta SD este blocat), pictograma pentru cardul afectat va clipi (0 Mesaje de eroare).

Panou de control

Panoul de control şi vizorul afişează numărul de fotografii care pot fi realizate la setările curente (valorile peste 1.000 sunt rotunjite în minus la cea mai apropiată sută; de exemplu, valorile cuprinse între 4.000 şi 4.099 sunt afişate ca 4,0 k).

Număr de expuneri rămase

Panou de control

Vizor

Fotografierea simplă

 1. Pregătiţi aparatul foto.

  Atunci când încadraţi fotografii în vizor, ţineţi mânerul de prindere cu mâna dreaptă, iar corpul aparatului foto sau obiectivul sprijiniţi-l cu mâna stângă.

  Când încadraţi fotografii în orientarea portret (pe înalt), ţineţi aparatul foto așa cum se arată în imagine.

 2. Încadraţi fotografia.

  La setările implicite, aparatul foto va focaliza pe subiectul din punctul de focalizare central. Încadraţi o fotografie în vizor cu subiectul principal poziţionat în punctul de focalizare central.

  Punct focalizare

 3. Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

  Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza. Indicatorul imagine focalizată (I) va apărea în vizor când operaţia de focalizare este finalizată.

  Indicator focalizare

  Afişaj vizor Descriere
  I Subiect focalizat.
  F Punctul de focalizare este între aparatul foto şi subiect.
  H Punctul de focalizare este în spatele subiectului.
  FH
  (clipește)
  Aparatul foto nu poate focaliza pe subiectul din punctul de focalizare folosind focalizarea automată (0 Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată).
 4. Fotografiaţi.

  Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Indicatorul luminos acces card memorie se va aprinde şi fotografia va fi afişată pe monitor timp de câteva secunde. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când indicatorul luminos nu se stinge şi înregistrarea este finalizată.

  Indicator luminos acces card memorie

Temporizatorul standby (fotografierea prin vizor)

Vizorul și unele afișaje de pe panoul de control se vor dezactiva dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ şase secunde, reducând consumul acumulatorului. Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a reactiva afişajele.

Exponometre activate

Exponometre dezactivate

Durata până la expirarea automată a temporizatorului standby poate fi reglată utilizând setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 Temporizator standby).

Selectorul multiplu

Selectorul multiplu poate fi utilizat pentru a selecta punctul de focalizare în timp ce exponometrele sunt activate (0 Selectarea punctului de focalizare).

Selector multiplu

Vizualizarea fotografiilor

 1. Apăsaţi butonul K.

  Pe monitor va fi afişată o fotografie. Cardul de memorie care conţine fotografia afişată în acel moment este indicat de o pictogramă.

  Buton K

 2. Vizualizaţi fotografii suplimentare.

  Pot fi afişate fotografii suplimentare prin apăsarea 4 sau 2 sau prin glisarea unui deget spre stânga sau spre dreapta pe afişaj (0 Folosirea ecranului tactil).

  Pentru a finaliza redarea şi a reveni în modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

Examinare imagine

Când este selectat Activată pentru Examinare imagine în meniul redare (0 Examinare imagine), fotografiile sunt afişate automat pe monitor după fotografiere.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind alegerea unui card de memorie pentru redare, consultați „Comenzi redare” (0 Comenzi redare).

Ştergerea fotografiilor nedorite

Pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor, apăsaţi butonul O (Q). Reţineţi că odată şterse fotografiile nu pot fi recuperate.

 1. Afişaţi fotografia.

  Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi conform descrierii de la secțiunea „Vizualizarea fotografiilor” (0 Vizualizarea fotografiilor). Locaţia imaginii curente este indicată de o pictogramă în colţul din stânga jos al afişajului.

 2. Ştergeţi fotografia.

  Apăsaţi butonul O (Q). Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi din nou butonul O (Q) pentru a şterge imaginea şi a reveni la redare. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi K.

  Buton O (Q)

Ștergere

Pentru a şterge mai multe imagini sau pentru a selecta cardul de memorie de pe care vor fi şterse imagini, folosiţi opţiunea Ştergere din meniul redare (0 Selectate: Ştergerea fotografiilor selectate).