Presetarea manuală este folosită pentru a înregistra şi a utiliza din memorie setările balansului de alb personalizate pentru fotografierea în condiţii mixte de iluminare sau pentru a compensa sursele de lumină cu o nuanţă puternică de culoare. Aparatul foto poate stoca până la şase valori pentru balansul de alb presetat, în presetări de la d-1 până la d-6. Pentru setarea balansului de alb presetat sunt disponibile două metode:

Presetări balans de alb

Modificările la presetările balansului de alb se aplică tuturor arhivelor din meniul fotografiere (0 Arhivă meniu fotografiere).

Fotografierea prin vizor

 1. Iluminaţi un obiect de referinţă.

  Amplasaţi un obiect gri sau alb neutru în lumina ce va fi utilizată în fotografia finală. În condiţii de studio poate fi utilizat un panou gri standard ca obiect de referinţă. Reţineţi că expunerea este mărită automat cu 1 EV când se măsoară balansul de alb; în modul de expunere M, reglaţi expunerea astfel încât indicatorul de expunere să arate ±0 (0 Indicatori expunere).

 2. Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).

  Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul principal de comandă până când pe panoul de control este afişat L.

  Buton U

  Selector principal de comandă

 3. Selectaţi o presetare.

  Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când balansul de alb presetat dorit (de la d-1 la d-6) este afişat pe panoul de control.

  Buton U

  Selector secundar de comandă

 4. Selectaţi modul măsurare directă.

  Eliberaţi scurt butonul U şi apoi apăsaţi butonul până când pictograma L de pe panoul de control începe să clipească. De asemenea, în vizor va apărea un D care clipeşte.

 5. Măsuraţi balansul de alb.

  Cu câteva secunde înainte ca indicatoarele să se oprească din clipit, încadraţi obiectul de referinţă astfel încât acesta să umple vizorul şi apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Aparatul foto va măsura o valoare pentru balansul de alb şi o va stoca în presetarea selectată la pasul 3. Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi măsurat cu precizie chiar şi atunci când aparatul foto nu focalizează.

 6. Verificaţi rezultatele.

  Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul de alb, C va clipi pe panoul de control, în timp ce vizorul va afişa un a care clipeşte. Pentru a ieşi în modul fotografiere, apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.

  Dacă iluminarea este prea slabă sau prea puternică, este posibil ca aparatul foto să nu poată măsura balansul de alb. Pe panoul de control şi în vizor va apărea un b a care clipeşte. Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a reveni la pasul 5 şi măsuraţi din nou balansul de alb.

Măsurarea balansului de alb presetat manual (fotografierea prin vizor)

Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timpul filmării secvențiale sau în timpul realizării unei fotografii HDR sau a unei expuneri multiple.

Mod de măsurare directă

Dacă nu sunt efectuate operaţii în cursul fotografierii prin vizor în timp ce afişajele clipesc, modul măsurare directă se va încheia la momentul selectat pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 Temporizator standby).

Presetări protejate

Dacă presetarea curentă este protejată (0 Protejare), 3 va clipi pe panoul de control şi în vizor dacă încercaţi să măsuraţi o valoare nouă.

Selectarea unei presetări

Selectarea Presetare manuală pentru opţiunea Balans de alb din meniul fotografiere afişează presetările balansului de alb; evidenţiaţi o presetare şi apăsaţi J. Dacă nu există nicio valoare curentă pentru presetarea selectată, balansul de alb va fi setat la 5200 K, la fel ca în cazul Lumina directă a soarelui.

Vizualizare în timp real (balans de alb în punct unic)

În cursul vizualizării în timp real (0 Fotografiere cu vizualizare în timp real, Înregistrarea filmelor), balansul de alb poate fi măsurat într-o zonă selectată a cadrului, eliminând necesitatea pregătirii unui obiect de referinţă sau a schimbării obiectivelor în timpul telefotografierii.

 1. Apăsaţi butonul a.

  Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului foto.

 2. Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).

  Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul principal de comandă până când pe monitor este afişat L.

  Buton U

  Selector principal de comandă

 3. Selectaţi o presetare.

  Apăsaţi butonul U şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când balansul de alb presetat dorit (de la d-1 la d-6) este afişat pe monitor.

  Buton U

  Selector secundar de comandă

 4. Selectaţi modul măsurare directă.

  Eliberaţi scurt butonul U şi apoi apăsaţi butonul până când pictograma L de pe monitor începe să clipească. O ţintă a balansului de alb în punct unic (r) va fi afişată în punctul de focalizare selectat.

 5. Poziţionaţi ţinta pe o zonă albă sau gri.

  În timp ce L clipeşte pe afişaj, folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona r pe o zonă albă sau gri a subiectului. Pentru a mări zona din jurul ţintei pentru o poziţionare mai precisă, apăsaţi butonul X. Puteţi măsura balansul de alb oriunde în cadru şi prin atingerea subiectului pe monitor, caz în care nu mai trebuie apăsat centrul selectorului multiplu sau butonul de declanşare conform descrierii de la pasul 6.

 6. Măsuraţi balansul de alb.

  Apăsaţi centrul selectorului multiplu sau apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a măsura balansul de alb. Timpul disponibil pentru măsurarea balansului de alb este cel selectat pentru setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor) > Vizualizare în timp real (0 Întârziere stingere monitor).

  Dacă aparatul foto nu poate măsura balansul de alb, va fi afişat un mesaj. Alegeţi o altă ţintă a balansului de alb şi repetaţi procesul de la pasul 5.

 7. Ieşiţi din modul măsurare directă.

  Apăsaţi butonul U pentru a ieşi din modul măsurare directă.

  Presetările balansului de alb pot fi vizualizate prin selectarea Presetare manuală pentru Balans de alb în meniul fotografiere sau în meniul filmare. Poziţia ţintelor folosite pentru măsurarea balansului de alb presetat este afişată în presetările înregistrate în cursul vizualizării în timp real.

Măsurarea balansului de alb presetat manual (vizualizare în timp real)

Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timp ce o expunere HDR este în curs (0 High Dynamic Range (HDR)) sau când este selectată o opțiune diferită de Fără pentru Bal. de alb afișaj viz. timp real foto din meniul butonului i (0 Utilizarea butonului i).

Gestionarea presetărilor

Copierea balansului de alb dintr-o fotografie

Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru balansul de alb dintr-o fotografie existentă la o presetare selectată.

 1. Selectaţi Presetare manuală.

  Selectaţi Balans de alb în meniul fotografiere, apoi evidenţiaţi Presetare manuală şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi o destinaţie.

  Evidenţiaţi presetarea de destinaţie (d-1 până la d-6) şi apăsaţi centrul selectorului multiplu.

 3. Alegeţi Selectare imagine.

  Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2.

 4. Evidenţiaţi o imagine sursă.

  Evidenţiaţi imaginea sursă. Pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X.

  Pentru a vizualiza imagini din alte locaţii, apăsaţi W (M) şi selectaţi cardul şi folderul dorite (0 Comenzi redare).

 5. Copiaţi balansul de alb.

  Apăsaţi J pentru a copia valoarea balansului de alb pentru fotografia evidenţiată la presetarea selectată. Dacă fotografia evidenţiată are un comentariu (0 Comentariu imagine), comentariul va fi copiat la comentariul pentru presetarea selectată.

Reglarea fină a balansului de alb presetat

Presetarea selectată poate fi reglată fin prin selectarea opţiunii Reglare fină şi reglarea balansului de alb conform descrierii de la „Reglarea fină a balansului de alb” (0 Reglarea fină a balansului de alb).

Editare comentariu

Pentru a introduce un comentariu descriptiv de până la 36 de caractere pentru presetarea curentă a balansului de alb, selectaţi Editare comentariu în meniul balans de alb presetat manual şi introduceţi un comentariu (0 Introducere text).

Protejare

Pentru a proteja presetarea curentă a balansului de alb, selectaţi Protejare din meniul balans de alb presetat manual, apoi evidenţiaţi Activată şi apăsaţi J. Presetările protejate nu pot fi modificate şi opţiunile Reglare fină şi Editare comentariu nu pot fi utilizate.