Setările aparatului foto enumerate mai jos pot fi restabilite la valorile implicite ţinând apăsate simultan butoanele T şi E timp de mai mult de două secunde (aceste butoane sunt marcate cu un punct verde). Panoul de control se stinge pentru scurtă vreme în timp ce setările sunt reiniţializate.

Buton T

Buton E

Setări accesibile din meniul fotografiere 1

Opţiune Setare implicită
Arhive meniu foto extinse Dezactivare
Calitate imagine JPEG normal
Dimensiune imagine
  JPEG/TIFF Mare
NEF (RAW) Mare
Setări sensibilitate ISO
  Sensibilitate ISO 100
Control sensibilitate ISO auto. Dezactivată
Balans de alb Automat > Menţinere alb (reduc. culori calde)
  Reglare fină A-B: 0, G-M: 0
Setări opţiuni Picture Control 2 Nemodificate
Reducerea efectului de clipire
  Setare reducere efect clipire Dezactivare
Indicator reducere efect clipire Activat
Expunere multiplă Dezactivat 3
HDR (high dynamic range) Dezactivat 4
Fotografiere cu vizualizare în timp real fără sunet Dezactivată

Cu excepţia setărilor pentru expunere multiplă, vor fi resetate numai setările din arhiva selectată în acel moment folosind opţiunea Arhivă meniu fotografiere (0 Arhivă meniu fotografiere). Setările din celelalte arhive nu sunt afectate.

Numai opţiunea Picture Control curentă.

Dacă expunerea multiplă este în curs, fotografierea se va încheia, iar expunerea multiplă va fi creată din expunerile înregistrate până în acel moment. Modul suprapunere, numărul de fotografii și Se păstrează toate expunerile nu sunt resetate.

Expunerea diferenţială şi uniformizarea nu sunt resetate.

Setări accesibile din meniul filmare

Opţiune Setare implicită
Setări sensibilitate ISO
  Sensibilitate ISO (mod M) 100
Balans de alb Aceleaşi setări ca la fotografii
D-Lighting activ Dezactivare
VR electronic Dezactivată

Alte setări

Opţiune Setare implicită
Punct focalizare 1 Central
Punct focalizare presetat Central
Mod expunere Mod automat program
Program flexibil Dezactivată
Compensare expunere Dezactivată
Menţinere blocare AE Dezactivată
Previzualizare expunere Dezactivată
Blocare timp de expunere Dezactivare
Blocare diafragmă Dezactivată
Mod focalizare automată AF-S
Mod zonă AF
  Vizor Punct unic AF
Vizualizare în timp real AF zonă normală
Balans de alb pentru afişajul fotografiei în vizualizare în timp real Fără
Diafr. electrică selector multiplu Dezactivare
Comp. expunere selector multiplu Dezactivare
Afişare zone luminoase Dezactivat
Volum căşti 15
Măsurare Măsurare matricială
Bracketing Dezactivat 2
Mod bliţ Sincronizare perdea frontală
Compensare bliţ Dezactivare
Blocare FV Dezactivat
Mod întârziere expunere Dezactivat 3

Punctul de focalizare nu este afişat dacă este selectat zonă AF automată pentru mod zonă AF.

Numărul de fotografii este resetat la zero. Treapta de bracketing este resetată la 1EV (bracketing expunere/bliţ) sau la 1 (bracketing balans de alb). Y Automat este selectat pentru a doua fotografie din programele de bracketing ADL cu două fotografii.

Vor fi resetate numai setările din arhiva selectată în acel moment folosind opţiunea Arhivă setări personalizate (0 Arhivă setări personalizate). Setările din celelalte arhive nu sunt afectate.