D-Lighting activ

D-Lighting-ul activ păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele umbrite, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene cu un contrast ridicat, de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje luminoase printr-o uşă sau printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi obiecte umbrite într-o zi însorită. Are eficienţă maximă când este utilizată cu măsurarea matricială (0 Măsurare).

D-Lighting activ dezactivat

D-Lighting activ: Y Automat

„D-Lighting activ” faţă de „D-Lighting”

Opţiunile D-Lighting activ din meniurile fotografiere şi filmare reglează expunerea înainte de fotografiere sau filmare pentru a optimiza contrastul dinamic, în timp ce opţiunea D-Lighting din meniul retuşare (0 D-Lighting) luminează umbrele din imagini după fotografiere.

D-Lighting activ

În fotografiile efectuate cu D-Lighting activ poate apărea zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii). Este posibil ca pe unele subiecte să fie vizibile umbre inegale. D-Lighting-ul activ nu se aplică la sensibilităţi ISO ridicate (Hi 0,3–Hi 2).

Pentru a utiliza D-Lighting activ:

 1. Selectaţi D-Lighting activ.

  Evidenţiaţi D-Lighting activ în meniul fotografiere şi apăsaţi 2.

 2. Alegeţi o opţiune.

  Evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J. Dacă este selectat Y Automat, aparatul foto va regla automat D-Lighting-ul activ în funcţie de condiţiile de fotografiere (totuşi, în modul de expunere M, Y Automat este echivalent cu Q Normal).

D-Lighting activ şi filme

Dacă este selectată opțiunea Aceleaşi setări ca la fotografii pentru D-Lighting activ în meniul filmare, iar în meniul fotografiere este selectat Automat, filmele vor fi înregistrate la o setare echivalentă opţiunii Normal. D-Lighting-ul activ nu se aplică la dimensiuni ale cadrului de 1.920×1.080 (redare încet.) și de 3.840×2.160.

Consultaţi de asemenea

Pentru informații privind varierea D-Lighting-ului activ într-o serie de fotografii, consultați „Bracketing” (0 Bracketing).

High Dynamic Range (HDR)

Utilizat pentru subiecte cu un contrast ridicat, High Dynamic Range (HDR) păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele umbrite prin combinarea a două fotografii realizate la expuneri diferite. HDR are eficienţa maximă când este folosit cu măsurarea matricială (0 Măsurare; cu măsurarea spot sau central evaluativă şi un obiectiv non-CPU, o expunere diferenţială Automat este echivalentă cu aproximativ 2 EV). Acesta nu poate fi folosit cu unele funcții ale aparatului foto, inclusiv cu înregistrare NEF (RAW), iluminare cu bliț (0 Unităţi de bliţ opţionale), bracketing (0 Bracketing), expunere multiplă, comutare focalizare, filmare secvențială și timpi de expunere A și %.

Prima expunere (mai întunecată)

+

A doua expunere (mai luminoasă)

Imagine HDR combinată

 1. Selectaţi HDR (high dynamic range).

  Evidenţiaţi HDR (high dynamic range) în meniul fotografiere şi apăsaţi 2.

 2. Selectaţi un mod.

  Evidenţiaţi Mod HDR şi apăsaţi 2.

  Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi J.

  • Pentru a face o serie de fotografii HDR, selectaţi 0 Activat (serie). Fotografierea HDR va continua până când selectaţi Dezactivat pentru Mod HDR.
  • Pentru a face o fotografie HDR, selectaţi Activat (o singură fotogr.). Fotografierea normală va fi reluată automat după ce aţi creat o singură fotografie HDR.
  • Pentru a ieşi fără să creaţi alte fotografii HDR, selectaţi Dezactivat.

  Dacă este selectat Activat (serie) sau Activat (o singură fotogr.), pe panoul de control va fi afişată o pictogramă y.

 3. Alegeţi expunerea diferenţială.

  Pentru a alege diferenţa de expunere între două fotografieri, evidenţiaţi Expunere diferenţială şi apăsaţi 2.

  Vor fi afișate opțiunile pentru expunerea diferențială. Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Alegeţi valori mai ridicate pentru subiecte cu contrast ridicat, dar reţineţi că alegerea unei valori mai ridicate decât cea necesară este posibil să nu producă rezultatele dorite; dacă este selectat Automat, aparatul foto va regla automat expunerea pentru a se potrivi scenei.

 4. Alegeţi nivelul de uniformizare.

  Pentru a alege cât de mult sunt uniformizate îmbinările dintre două imagini, evidenţiaţi Uniformizare şi apăsaţi 2.

  Vor fi afişate opţiunile pentru uniformizare. Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Valorile mai ridicate produc o imagine compozită mai uniformizată. Este posibil ca pe unele subiecte să fie vizibile umbre inegale.

 5. Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.

  Aparatul foto realizează două expuneri când butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Pe panoul de control va clipi „l y”, iar în vizor va clipi l u în timp ce imaginile sunt combinate; nu se pot face fotografii până când înregistrarea nu este finalizată. Indiferent de opţiunea curentă selectată pentru modul de declanşare, se va face o singură fotografie de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat.

  Dacă este selectat Activat (serie), HDR se va dezactiva numai când este selectat Dezactivat pentru Mod HDR; dacă este selectat Activat (o singură fotogr.), HDR se dezactivează automat după ce este realizată fotografia. Pictograma y dispare de pe afişaj când fotografierea HDR se încheie.

Încadrarea fotografiilor HDR

Marginile imaginii vor fi tăiate. Este posibil să nu se obţină rezultatele dorite dacă aparatul foto sau subiectul se mişcă în timpul fotografierii. Se recomandă utilizarea unui trepied. În funcţie de scenă, este posibil să apară umbre în jurul obiectelor luminoase sau să apară halouri în jurul obiectelor întunecate; acest efect poate fi redus prin reglarea nivelului de uniformizare.

Butonul BKT

Dacă este selectat HDR (high dynamic range) pentru setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat) > Buton BKT + y (0 Asociere control personalizat), puteţi selecta modul HDR prin apăsarea butonului BKT şi rotirea selectorului principal de comandă, iar expunerea diferenţială prin apăsarea butonului BKT şi rotirea selectorului secundar de comandă. Modul și expunerea diferențială sunt afișate pe panoul de control: pictogramele care reprezintă modul sunt a pentru Dezactivat, B pentru Activat (o singură fotogr.) și b pentru Activat (serie), în timp ce pictogramele pentru expunerea diferențială sunt 6, 7, 8 și, respectiv, 9 pentru 1 EV, 2 EV, 3 EV și Automat.

Fotografiere cu temporizator de interval

Dacă este selectat Activat (serie) pentru Mod HDR înainte de a începe fotografierea cu temporizator de interval, aparatul foto va continua să facă fotografii HDR la intervalul selectat (dacă este selectat Activat (o singură fotogr.), fotografierea cu temporizator de interval se va încheia după o singură fotografie).

Arhive meniu fotografiere

Setările HDR pot fi reglate separat pentru fiecare arhivă (0 Arhivă meniu fotografiere), însă prin comutarea la o arhivă în care HDR este activ în timpul expunerii multiple sau al fotografierii cu temporizator de interval dezactivează HDR. HDR este dezactivat şi în cazul în care comutaţi la o arhivă în care este selectată o opţiune NEF (RAW) pentru calitate imagine.