Izaberite funkcije dodeljene kontrolama fotoaparata, bez obzira da li se koriste individualno ili u kombinaciji sa komandnim točkićima.

Pritisnite

Birajte uloge koje imaju sledeće kontrole, markirajte željenu opciju i pritisnite centar višenamenskog birača:

0 Pv dugme
v Dugme Fn1
x Dugme Fn2
V Dugme AF-ON
8 Centar pomoćnog selektora

S Dugmad za funk. fokusa na obj. *

Dugmad za funk. fokusa na obj. mogu da se koriste za dodeljenu funkciju samo kada je AF-L izabrano sa biračem funkcije fokusa.

Dugmad za funk. fokusa na obj.

„Pritisak“ i „Pritisak + komandni točkić“

Određene uloge ne mogu da se simultano dodele funkcijama i „pritisak“ i „pritisak + komanda“ za neke kontrole. Dodela takve uloge „pritisku“ kada je već dodeljeno „pritisak + komandni točkić“ podešava „pritisak + komandni točkić“ opciju Nijedno, dok dodeljivanje takve uloge na „pritisak + komandni točkić“ kada je već dodeljena na „pritisak“ podešava opciju „pritisak“ Nijedno.

Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:

Opcija 0 v x V 8 S
AZapamćena post. tačke fokusa
KRežim AF-oblasti
qRežim AF-oblasti + AF-ON
qPregled
rFV zaključavanje
BAE/AF zaključavanje
CSamo AE zaključavanje
DAE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
EAE zaključavanje (Zadrži)
FSamo AF zaključavanje
AAF-ON
hIOnemogući/omogući
1Rafal bracketinga
4+ NEF (RAW)
LMatrix merenje
MMerenje sa prioritetom centra
NSpot merenje
tMerenje sa prior. svetlijeg dela
bPrikaz mreže u tražilu
!Virtuelni horizont tražila
cIzbor za sinhronizovano okidanje
%MOJ MENI
3Prist. gornj. stavki u MOM MEN.
KReprodukcija
cOcenjivanje
JIzaberi centralnu tačku fokusa
KMarkiraj aktivnu tačku fokusa
Nijedna

Sledeće opcije su dostupne:

Virtuelni horizont

Pritiskanje kontrole kojoj je Virtuelni horizont tražila dodeljen prikazuje visinu nagiba i indikatore nagiba na tražilu. Pritisnite kontrolu po drugi put da biste obrisali indikatore sa prikaza.

Nagib postrance

Fotoaparat nagnut na desno Nivo fotoaparata Fotoaparat nagnut na levo

Nagnuće

Fotoaparat nagnut napred Nivo fotoaparata Fotoaparat nagnut nazad

Uloge visine tona i indikatora nagiba su obrnute kada je fotoaparat rotiran da bi se snimile slike u „visokoj“ (portret) orijentaciji. Imajte na umu da prikaz možda nije tačan kada je fotoaparat nagnut pod oštrim uglom ka napred ili ka nazad. Ako fotoaparat nije u stanju da izmeri nagnuće, veličina nagnuća neće biti prikazana.

Pritisak + komandni točkići

Da biste birali uloge koje imaju sledeće kontrole u kombinaciji sa komandnim točkićima, markirajte željenu opciju i pritisnite centar višenamenskog birača:

1 Pv dugme + y
w Dugme Fn1 + y
9 Centar pomoćnog selektora + y

n Dugme BKT + y
Q Dugme za snimanje filma + y *

Birajte ulogu koju igra dugme snimanje filma u kombinaciji sa komandnim točkićima kada se birač živog prikaza slike rotira na C.

BKT dugme

Ako su aktivni visoki dinamički opseg ili višestruka ekspozicija dok je druga funkcija dodeljena BKT dugmetu, BKT dugme ne može da se koristi u kombinaciji sa komandnim točkićem dok se fotografisanje sa visokim dinamičkim opsegom ili višestrukom ekspozicijom ne okonča.

Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:

Opcija 1 w 9 n Q
JIzaberi oblast slike
$Zaključ. brzine zatvarača i blende
v1 korak brzina/blenda
wIzaberi broj ne-CPU objektiva
yActive D-Lighting
zRežim kašnjenja ekspozicije
nBanka menija fotografisanja
vRežim ekspozicije
mBalans bele
tAutomatski bracketing
$Višestruka ekspozicija
2HDR (visoki dinamički opseg)
Nijedno

Sledeće opcije su dostupne:

Pomoćni selektor

Da biste odabrali ulogu dodeljenu pomoćnom selektoru, markirajte 7 Pomoćni selektor i pritisnite centar višenamenskog birača. Pomoćni selektor može da se koristi za izbor tačke fokusa (x Izbor tačke fokusa) ili za dupliranje uloge koju vrši višenamenski birač (Y Isto kao višenamenski birač). Ako se Y Isto kao višenamenski birač izabere, možete dalje da pritisnete 2 i da izaberete Zumiranje reprodukcije da biste izabrali ulogu koju ima pomoćni selektor u toku zumiranja reprodukcije: prevlačenje fotografija (Prevlačenje) ili pregled drugih fotografija u istom odnosu zuma (Prikaz sledeće/prethodne slike).

7 Pomoćni selektor

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film