Galima patikslinti iki 20 objektyvų tipų židinį. Naudokite tik prireikus. AF tikslinimo funkcija daugeliu atvejų nerekomenduojama, ji gali trikdyti normalų fokusavimą. Automatinio tikslinimo funkcija veikia įjungus tiesioginės peržiūros režimą (0 Automatinis AF tikslinimas). Tikslinti židinį rekomenduojame nustačius dažniau naudojamą fokusavimo atstumą. Pavyzdžiui, jei patikslinsite židinį nustatę trumpą fokusavimo atstumą, tikslinimo poveikis bus mažiau juntamas esant ilgesniems atstumams.

Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu

Tikslinimo funkcija neveikia automatinio fokusavimo metu, kai fotografuojama įjungus tiesioginės peržiūros režimą.

Įrašyta vertė

Kiekvienam objektyvo tipui galima įrašyti tik vieną vertę. Jei naudojamas telekonverteris, kiekvienai objektyvo ir telekonverterio kombinacijai galima įrašyti po atskirą vertę.

Automatinis AF tikslinimas

Toliau aprašyti automatinio AF tikslinimo veiksmai.

 1. Paruoškite fotoaparatą.

  Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo ir nukreipkite į plokščią kontrastingą objektą, esantį lygiagrečiai fotoaparato židinio plokštumai. Atminkite, kad automatinio AF tikslinimo funkcija veikia geriausiai, kai nustatyta didžiausia diafragma, tačiau gali neveikti tamsioje aplinkoje.

 2. Įjunkite tiesioginės peržiūros režimą.

  Pasukite tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį C ir paspauskite mygtuką a.

 3. Pakoreguokite fokusavimo nustatymus.

  Pasukite fokusavimo režimo valdiklį į padėtį AF ir AF režimo mygtuku ir komandų ratukais nustatykite toliau nurodytas parinktis:

  • Automatinio fokusavimo režimas: AF-S
  • AF sričių režimas: $ (plati) arba % (standartinė)

 4. Parinkite centrinį fokusavimo tašką.

  Centrinio fokusavimo taško parinkimui spauskite J.

 5. Fokusuokite.

  Sufokusuokite vaizdą paspausdami iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, tada priartinkite pro objektyvą patenkantį vaizdą ir įsitikinkite, kad objektas sufokusuotas. Jei reikia, židinį galima suderinti rankiniu metodu.

 6. Atlikite automatinio AF tikslinimo veiksmus.

  Vienu metu nuspauskite AF režimo ir filmavimo mygtukus ir neatleiskite jų, kol nebus atvertas 7 veiksmo skirsnyje pavaizduotas dialogo langas (gali prireikti šiek tiek daugiau nei dviejų sekundžių).

  AF režimo mygtukas

  Filmavimo mygtukas

 7. Įrašykite naująją vertę.

  Esamo objektyvo AF tikslinimo vertės įtraukimui į įrašytų verčių sąrašą (taikoma tik objektyvams su procesoriumi) pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J. Atminkite, kad kiekvienam objektyvo tipui galima įrašyti tik vieną vertę.

 8. Įjunkite automatinio AF tikslinimo funkciją.

  Parinkite fotoaparato sąrankos meniu elementą AF fine-tune (AF tikslinimas) > AF fine-tune (On/Off) (AF tikslinimas (įjungta/išjungta)), pažymėkite On (įjungta) ir spauskite J.

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)