Prie naujai daromų nuotraukų pridėkite informacijos apie autorių teises. Informaciją apie autorių teises galima peržiūrėti programos NX Studio kortelėje Info (informacija).

Artist (autorius): įveskite fotografo vardą ir pavardę, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 Teksto įvedimas). Fotografo vardas ir pavardė negali būti ilgesni nei 36 ženklai.

Copyright (autorių teisės): įveskite autorių teisių turėtojo vardą, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 Teksto įvedimas). Autorių teisių turėtojų vardai negali viršyti 54 ženklų.

Attach copyright information (pridėti informaciją apie autorių teises): nustatykite šią parinktį, jei norite prie visų tolesnių nuotraukų pridėti informaciją apie autorių teises. Funkciją Attach copyright information (pridėti informaciją apie autorių teises) galima įjungti arba išjungti ją pažymint ir paspaudžiant 2. Parinkę pageidaujamą nustatymą, paspauskite J, kad išeitumėte.

Informacija apie autorių teises

Siekdami išvengti neleistino autoriaus arba autorių teisių turėtojo vardų naudojimo, prieš paskolindami arba perduodami fotoaparatą kitam asmeniui, atsisakykite nustatytos parinkties Attach copyright information (pridėti informaciją apie autorių teises) ir išvalykite laukus Artist (autorius) bei Copyright (autorių teisės). Nikon neprisiima atsakomybės už žalą ar ginčus, galinčius kilti dėl parinkties Copyright information (informacija apie autorių teises) naudojimo.

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)