เลือกการตั้งค่าโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชและปรับการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับชุดแฟลชรีโมตแบบไร้สายหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดตั้งไว้กับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าสำหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ติดตั้งไว้กับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง โปรดดูที่ “การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง” (การถ่ายภาพโดยติดตั้งแฟลชบนตัวกล้อง)

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าสำหรับชุดแฟลชรีโมตแบบไร้สาย โปรดดูที่ “การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต” ( การถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต )

โหมดควบคุมแฟลช

เลือกโหมดควบคุมแฟลชและปรับการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับชุดแฟลช SB‑5000, SB‑500, SB‑400 หรือ SB‑300 ที่ติดตั้งไว้กับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง

  • ตัวเลือกที่มีในการแสดงผลการควบคุมแฟลชจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [โหมดควบคุมแฟลช]

  • การตั้งค่าของชุดแฟลชอื่นที่ไม่ใช่ SB‑5000, SB‑500, SB‑400 และ SB‑300 จะสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชเท่านั้น

  • การตั้งค่าสำหรับ SB‑5000 ที่ติดตั้งไว้กับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมสามารถปรับโดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชได้เช่นกัน

ตัวเลือก

คำอธิบาย

r

[TTL]

กำลังแฟลชจะปรับโดยอัตโนมัติตามสภาพการถ่ายภาพ

g

[แฟลชภายนอกอัตโนมัติ]

กำลังแฟลชจะปรับโดยอัตโนมัติตามจำนวนของแสงที่สะท้อนกับวัตถุ

m

[ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง]

เลือกระยะทางถึงวัตถุ; กำลังแฟลชจะถูกปรับอัตโนมัติ

s

[ปรับเอง]

เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง

u

[การยิงแฟลชซ้ำ]

แฟลชจะยิงซ้ำขณะที่ชัตเตอร์เปิดออก ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์การถ่ายภาพซ้อน

ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย

ปรับการตั้งค่าสำหรับการควบคุมแบบไร้สายของชุดแฟลชรีโมตหลายชุดพร้อมกัน รายการนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อติดชุดแฟลช SB‑5000 หรือ SB‑500 หรือรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR‑R10 บนกล้อง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

Y

[AWL แบบออพติคอล]

ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยใช้แฟลชความเข้มแสงต่ำที่ถูกปล่อยมาจากแฟลชหลัก (AWL แบบออพติคอล)

Y/Z

[AWL แบบออพติคอล/ใช้คลื่นวิทยุ]

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ทั้งชุดแฟลชแบบออพติคอลและแบบใช้คลื่นวิทยุ (AWL แบบออพติคอล/ใช้คลื่นวิทยุ)

Z

[AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ]

ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยสัญญาณวิทยุจาก WR‑R10 ที่ต่อเข้ากับกล้อง (AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ)

[ปิด]

ปิดใช้งานการถ่ายภาพด้วยแฟลชรีโมต

การควบคุมแฟลชรีโมต

เลือกโหมดการควบคุมแฟลชรีโมต ตัวเลือกแฟลชสามารถปรับได้ในการแสดงผลการควบคุมแฟลช; ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ [การควบคุมแฟลชรีโมต]

ตัวเลือก

คำอธิบาย

m

[กลุ่มชุดแฟลช]

เลือกโหมดควบคุมแฟลชของชุดแฟลชรีโมตแต่ละกลุ่มแยกจากกัน (กลุ่มชุดแฟลช, กลุ่มชุดแฟลช)

x

[ควบคุมไร้สายแบบลัด]

เลือกความสมดุลระหว่างกลุ่ม A และ B และตั้งค่าเอาท์พุตสำหรับกลุ่ม C ด้วยตนเอง (ควบคุมไร้สายแบบลัด, ตัวเลือกการควบคุมไร้สายแบบลัด (เฉพาะ SB‑5000))

u

[การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ]

ชุดแฟลชจะยิงซ้ำขณะที่ชัตเตอร์เปิดออก ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์การถ่ายภาพซ้อน (การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ, การยิงแฟลชรีโมตซ้ำ (เฉพาะ SB‑5000))

ข้อมูลแฟลชรีโมตแบบใช้คลื่นวิทยุ

ดูชุดแฟลชที่ถูกควบคุมโดย AWL แบบใช้คลื่นวิทยุอยู่ในขณะนั้น