Για να μην προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Για τη Ασφάλεια Σας» στο σύνολό της προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια σε μέρος, όπου θα τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο ενέχει υψηλό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 • Μην το χρησιμοποιείτε ενώ περπατάτε ή χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή άλλο τραυματισμό.

 • Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αγγίξετε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος.

  Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.

 • Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως παρουσία καπνού, ζέστης ή ασυνήθιστων οσμών στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την μπαταρία ή την πηγή τροφοδοσίας.

  Η συνέχιση της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.

 • Διατηρήστε το στεγνό. Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια. Μην πιάνετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.

  Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

 • Μην αφήνετε το δέρμα σας να παραμένει σε παρατεταμένη επαφή με αυτό το προϊόν, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή συνδεδεμένο στην πρίζα.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας.

 • Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρουσία εύφλεκτων αερίων ή σκόνης όπως προπάνιο, βενζίνη ή αερολύματα.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά.

 • Μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο ή άλλη πηγή ισχυρού φωτός μέσα από τον φακό ή τη φωτογραφική μηχανή.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης.

 • Μην κατευθύνετε το φλας ή τον βοηθητικό φωτισμό AF προς τον χειριστή μηχανοκίνητου οχήματος.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

 • Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος. Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι τα μικρά μέρη αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 • Μην περιπλέκετε, τυλίγετε ή περιστρέφετε τα λουριά γύρω από τον λαιμό σας.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

 • Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές ή μετασχηματιστές ρεύματος που δεν έχουν καθοριστεί ειδικά για χρήση με αυτό το προϊόν. Κατά τη χρήση μπαταριών, φορτιστών και μετασχηματιστών ρεύματος που έχουν καθοριστεί για χρήση με αυτό το προϊόν, μην:

  • Φθείρετε, τροποποιείτε, τραβάτε βίαια ή λυγίζετε τα σύρματα ή τα καλώδια, τοποθετείτε κάτω από βαριά αντικείμενα, ή τα εκθέτετε σε θερμότητα ή φλόγα.
  • Χρησιμοποιήστε μετατροπείς ταξιδιού ή προσαρμογείς που έχουν σχεδιαστεί για τη μετατροπή από μία τάση σε άλλη ή με μετατροπείς συνεχούς σε εναλλασσόμενο ρεύμα.

  Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

 • Μην πιάνετε το βύσμα κατά τη φόρτιση του προϊόντος ή τη χρήση του μετασχηματιστή ρεύματος κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

 • Μην το χειρίζεστε με γυμνά χέρια σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή κρυοπάγημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Μην αφήνετε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός.

  Το φως που εστιάζεται από τον φακό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος. Όταν φωτογραφίζετε θέματα φωτισμένα από πίσω, να κρατάτε τον ήλιο έξω από το κάδρο. Το φως του ήλιου που εστιάζεται στη φωτογραφική μηχανή, όταν ο ήλιος βρίσκεται κοντά στο κάδρο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

 • Απενεργοποιήστε αυτό το προϊόν όταν απαγορεύεται η χρήση του. Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες ασύρματης σύνδεσης, όταν απαγορεύεται η χρήση εξοπλισμού ασύρματης σύνδεσης.

  Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων που παράγονται από αυτό το προϊόν μπορούν να παρέμβουν στον εξοπλισμό σε αεροσκάφη ή σε νοσοκομεία ή άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις.

 • Αφαιρέστε την μπαταρία και αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος αν αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος.

 • Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη του φακού ή άλλα κινούμενα μέρη.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

 • Μην ανάβετε το φλας έχοντάς το σε επαφή ή σε κοντινή απόσταση με το δέρμα ή αντικείμενα.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή φωτιά.

 • Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Μπαταρίες)

 • Μην χειρίζεστε λανθασμένα τις μπαταρίες.

  Η μη τήρηση των παρακάτω προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση των μπαταριών, ή να πιάσουν φωτιά:

  • Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν εγκριθεί για χρήση σε αυτό το προϊόν.
  • Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φλόγα ή υπερβολική ζέστη.
  • Μην αποσυναρμολογείτε.
  • Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους ακουμπώντας τους σε κολιέ, φουρκέτες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
  • Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τα προϊόντα, στα οποία εισάγονται, σε ισχυρούς κραδασμούς.
  • Μην πατάτε τις μπαταρίες, μην τις τρυπάτε με καρφιά ή τις χτυπάτε με σφυρί.
 • Φορτίστε μόνο όπως υποδεικνύεται.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση των μπαταριών, ή να πιάσουν φωτιά.

 • Αν υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

  Καθυστερημένη ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό των ματιών.

 • Ακολουθήστε τις οδηγίες του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας.

  Μπαταρίες που αφήνονται χωρίς επίβλεψη σε μεγάλα υψόμετρα σε περιβάλλον χωρίς πίεση μπορεί να υποστούν διαρροή, να υπερθερμανθούν, να σπάσουν ή να πάρουν φωτιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Μπαταρίες)

 • Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

  Σε περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί μία μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 • Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από κατοικίδια και άλλα ζώα.

  Οι μπαταρίες θα μπορούσαν να υποστούν διαρροή, να υπερθερμανθούν, να σπάσουν ή να πιάσουν φωτιά αν κοπούν, μασηθούν ή καταστραφούν αλλιώς από ζώα.

 • Μην βυθίζετε τις μπαταρίες σε νερό, ή τις εκθέτετε σε βροχή.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή δυσλειτουργία προϊόντος. Αν βραχεί το προϊόν, στεγνώστε το με μια πετσέτα ή κάτι παρόμοιο.

 • Διακόψτε αμέσως τη χρήση αν παρατηρήσετε τυχόν αλλαγές στις μπαταρίες, όπως αποχρωματισμό ή παραμόρφωση. Σταματήστε τη φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών EN-EL15a, αν δεν φορτίζονται εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

  Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση, θραύση των μπαταριών, ή σε φωτιά.

 • Πριν από την απόρριψη, μονώστε τους πόλους των μπαταριών με ταινία.

  Μπορεί να προκύψει υπερθέρμανση, θραύση ή φωτιά αν μεταλλικά αντικείμενα έρθουν σε επαφή με τους πόλους. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

 • Αν υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα ενός ατόμου, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο καθαρό νερό.

  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος.